is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien het rapport van Onzen Raad der Ontvangsten ;

Hebben besloten en besluiten:

algemeene bepalingen.

Ar,. ». Onae Gouverneurs in de onderscheidene

provinciën des wordenrespecuvel^. on.

onmiddelgk n» de ontvangst va» de .« ™ (staatsblad n-56), «« v.n he, tegenweer^ bestap de noodige maatregelen te nemen, om daaraan,

al de gedeelten hunner proüncien, de ^00tsteP^ WiciJ .e geven; «5 *»»«» vooral de »n «ht hnnner geadminlslreerden vesngen op het artikel der wet, waarbij bepaald wordt, at aj op en ««en Innij aanstaand. in werking wordt gebragu

3 Ten einde met „aauwkenrigheid te kunnen bepalen, van welke» dag J de overtredingen door de LbteLren, publieke officieren en parttkuheren

rlfi beoalingen dezer wet, onderzocht, en Cvoer bedreigde boeten eventueel toepast kunnen Wen , »1 die wet beseh.uwd worde» ,n tedere gemeente algemeen beke»d te rij», vier e„ Iwtn.tg «ren, „a dat dezelve bij het Pta<«l,k bestuur aldaar *.

zijn aangekomen.