is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1851, 01-01-1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (N°. 85.) (VET van den lasten Junij 18 51 ,

regelende de zamenslelling, inrigting en beuoegdheid der Gemeentebesturen.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die dezen zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat eene wet, regelende de zamenstelling , inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen door de Grondwet wordt gevorderd ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

EERSTE AFDEELING.

Van de zamenstelling en inrigting der gemeentebesturen.

TITEL I.

Algemeene bepalingen.

Art. i.

Het bestuur van elke gertieente bestaat uit een Raad , een Burgemeester en Wethouders.