is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KOXIX G11 IJK üKli XEDERLAXDEN.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen to weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het weusclielijk is aan art. 17 der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), betrekkelijk de nationale militie, eene uitbreiding te geven ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

(N°. 44.) MTJE T van den lsten Mei 1863, tot uitbreiding van art. 17 der wet van den 1 Oden Augustus 1861 (Staatsblad 72), betrekkelijk de nationale militie.

Art. 1.

Aan art. 17 der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), wordt eone slotbepaling toegevoegd van dezen inhoud: