Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

^ ^ « ÖOi J W J5 T van den 28sten Junij 1881, houdende naturalisatie van Isaac Heijmann.

Wij WILLEM III, bij de gbatie Gods, Koning dee Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg,

enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Isaac Heijmann aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens, door overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44), ter uitvoering van art. 7 der Grondwet, heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk "Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Isaac Heijmann, oppervoorzanger bij de Hoogduitsche Israëlietische gemeente, geboren te Auras (Pruissen) den 26sten Maart i 829 wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en

Sluiten