is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1882, 01-01-1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

WET van den 11 den Juli] 1882, houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg ,

enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

Door Ons worden bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur, voorschriften vastgesteld, op de vaartuigen der Koninklijke Nederlandsche Marine, de Nederlandsche loodsvaartuigen, deNederlandschezeeschepen en de Nederlandsche zeevisschersvaartuigen, na te leven ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee.

Artikel 2.

Bij overtreding van eenig voorschrift, in het voorgaand artikel be-

(N°. 86.)