is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1882, 01-01-1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

U\ . OZJ WMT van den 11 den Julij 1882, tot wijziging der bepalingen betreffende de heffing der regten van registratie.

Wij WILLEM III, bij dk gratie Gods, Koning der Nederlanden, Peins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen , die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is om , in afwachting van eene algeheele herziening der wetgeving op de registratie, sommige bezwaren weg te nemen , welke uit de bestaande wettelijke bepalingen op dat stuk voortvloeijen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

Artikel 14, n'J. 3, artikel 68, § I, n°. 14, artikel 69 , § II, nommers2, 4, 6, 7, 10 enll, en artikel 69, §111, n°. 3, der wet van 22 Frimaire, Vilde jaar (12 December 1798—Bulletin des Lois, n°. 248), artikel 18 der wet van 31 Mei 1824 (Staatsblad n°. 36), benevens