Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> N°. 133. Wet, houdende naturalisatie van Gcrard Heinrich

Scliuic 8 Juli 1887.

„ 134. Wet, houdende naturalisatie van Johann Goswin

Bissets S „ „

„ 135. Wet, houdende naturalisatie van Josepli Kleine. 9 „ „

r 136. Wet, houdende naturalisatie van Joliann Helmerich

Einhaus 9 » „

„ 137. Wet, houdende naturalisatie van Johann Heinrich

Einhaus 9 „ „

„ 138. Besluit, waarhij wordt bepaald dat de wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), houdende regelingvan de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmagt, zooals die bij latere wetten is gewijzigd en aangevuld, in haar geheel in het Staatsblad zal worden geplaatst 15 „ „

„ 139. Besluit, houdende wijziging en aanvulling van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 31 Augustus 1886 (Staatsblad n". 159) 20 „ „

„ 140. Besluit, betreffende het houden van bevolkingsregisters , met intrekking der Koninklijke besluiten van 3 November 1861 (Staatsblad n". 94) en van 5 Mei 1870 (Staatsblad n". 73) . ■ 27 „ „

„ 141. Besluit, regelende de verplichting der ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters , met intrekking van het Koninklijk besluit van 3 November 1861 (Staatsblad n°. 95), gewijzigd bjj dat van 5 Mei 1870 (Staatsblad n°. 73). ... 27 „ „

„ 142. Besluit, tot regeling der inschrijving in registers van personen, samenwonend in gebouwen, gestichten of schepen, staande onder bestuur of toezicht van Rijkswege, met intrekking der Koninklijke besluiten van 23 September 1877 (Staatsblad n°. 185) en van 30 December 1886 (Staatsblad n°. 252) 27 „ „

„ 143. Besluit, tot toepassing der wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) aangevuld bij de wet van

Sluiten