Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N . 203.) WET van den 'èclen November 1887, houdende naturalisatie van Gerhard Heinrich Sc hu te.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins yan Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg

enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Gerhard Heinrich bchute aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overlegging ?er bewijsstukken' 0Pg"en0emd in art. 6 der wet van den 28sten Juli 1850 {Staatsblad n°. 44), ter uitvoering van art. 7 der Grondwet heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, g-eliik Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Gerhard Heinrich Schute, koopman, geboren te Garen (Groothertogdom Oldenburg) den 21sten Uctober 1859, wonende te 's Hertoaenbosch, provincie Noordbrabant.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal wordene-eplaatst «n dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en' Ambtenaren , wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. °

Gegeven op het Loo, den 9d'en November 1887.

n ,,. . . , . WILLEM.

De Minister van Justitie,

du tour van bellinch av e.

Uitgegeven den elfden November 1887. De Minister van Justitie, du tour van bellinchave-