is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belang en m dat van liet Rijk wordt geacht en meerdere waarborgen voorhanden zijn , dat hij, door een dergelijke verandering van bestemming , den officiersrang zal bereiken, met dien verstande evenwel dat deze verandering , voor een cadet als hierboven bedoeld, beperkt blijffc tot bet leger waarvoor bij oorspronkelijk bestemd werd;

b. zoo daartoe door den vader, de moeder of den vooo d , het verzoek wordt gedaan en daarvoor overwegende redenen ter beoordeelmg van den Minister van Oorlog, worden aangevoerd ;

c. zoo hij voor bet wapen of voor den dienst, waarvoor hij wordt opgeleid, lichamelijk ongeschikt is geworden, en daarentegen voor een ander wapen of voor den anderen dienst wel geschikt is bevonden.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepas.-i ncr op den cadet, die ingevolge art. 40 onder a, zoude moeten worden ontslagen.

Ten aanzien van de voordrachten voor de veranderingen bedoeld onder a en c alsmede van de onder b gemelde verzoeken beslist de Ahmster van Oorlog, na gehouden overleg, zooveel noodig, met den Minister van Koloniën.

De bierbesproken veranderingen van bestemming geschieden in den regel bij den aanvang van het leerjaar en kunnen gepaard gaan met verplaatsing in een ander studiejaar.

Artikel 38.

Van het betalen der bijdrage bedoeld bij art. 10 der wet wordt — met inachtneming, van het bepaalde bij art. 34, tweede lid, van dit reglement — verleend:

a. gi'/ieelu vrijstelling ten behoeve van:

1°. den cadet, te temd voor den dienst in NedalandschIinlic;

- . den cadet, bestemd voor den dienst hier te lande, wiens vader in den dienst van den S.taat gesneuveld ot binnen één jaar . ten gevolge van in dezen dienst voor den vijand bekomen wonden, overleden is;

b. gcileellflijhe vrijstelling, ten behoeve van den cadet, zoon van:

1 . een officier, een eervol ontslagen of een gepensionneerd oificier, hetzij in leven of reeds overleden;

'2 . een verdienstelijk onderofficier of gepensioimeerd onderofficier, hetzij in leven of reeds overleJen;