is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1897, 01-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 40.) W JE TT van den 4den Januari 1897 , houdende

naturalisatie van Joseph Aloys Heinrich Wilhelm Carl Terhardt.

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. , enz. , enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk ,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Joseph Aloys Heinrich Wilhelm Carl Terhardt aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend, met overlegging van de bewijsstukken , bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n . 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap ;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Fenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Joseph Aloys Heinrich Wilhelm Carl Terhardt, koopman, geboren te Vardinr/lioll (Pruissen) den 12den Juli 1862, wonende te Zwolle, provincie Overijssel.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat al'e Ministerieele Departementen, Autoriteiten , Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den 4den Januari 1897.

EMMA.

De Minister van Justitie ,

van der kaay.

Uitgegeven den zesden Februari 1897.

De Minister van Justitie,

van dkr kaay.