is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1918, 01-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van" het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N# 17fi i

\ ' ' J'J WET van den 25sten Maart 1918, houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen noodig voor de verbetering van den Rijksweg tussehen Amsterdam en Haarlem,

Vuj WIL HEL MI NA, bij de gratie Gods, Koningin dek Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat eene verbetering van den Rijksweg tussehen Amsterdam en Haarlem in het algemeen belang noodig is;

Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125);

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

"W ij veiklaren, dat, het algemeen nut de onteigening vordert ten name van liet Rijk van eigendommen in de gemeenten bloten (A -H.) en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, noodig voor de verbetering van den Rijksweg tussehen Amsterdam en Haarlem.

Artikel 2.

Deze wet vervalt, voor zooveel de onteigening van de niet in dei' minne aangekochte eigendommen bij den rechter niet is aangevraagd binnen twee jaar na de dagteekening van de Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 of artikel lts der bovenaangehaalde wet, is openbaar gemaakt. Vie termijn kan door Ons bij een in de Staatscourant te plaatsen besluit met ten hoogste een jaar worden verlengd.