is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1931, 01-01-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T 6000

STAATSB

VAN HET

KONINKRIJK DER NEiyrjnLiaiNjuJïW.

(N°. 299.) WET van den 9den Juli 1931, houdende

regelen betreffende het hebben van Röntgentoestellen en hei in voorraad houden van radio-actieve stoffen.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dnt het noodzakelijk is regelen te stellen betreffende het hebben van Röntgentoestellen en het in voorrond houden vnn radio-actieve stoffen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

Deze wet verstaat onder:

a. ,,Qnze Minister" : de Minister met de uitvoering van deze wet belast;

b. „stralen : Röntgenstralen en stralen, die daarmede door Ons zijn gelijkgesteld.

Artikel 2.

1. Het is verboden een toestel, dat stralen voortbrengt, te hebben of radio-actieve stoffen in voorraad te houden, zonder schriftelijke vergunning van Onzen Minister.

2. Dit verbod is niet van toepassing op den fabrikant of handelaar, die een of meer toestellen in voorraad heeft, mits hij die toestellen niet gebruikt om stralen voort te brengen, en op den fabrikant of handelaar, die onder bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, radio-actieve stoffen ten verkoop in voorraad houdt.