is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Schakelaars mogen niet zijn aangebracht in uit hoofde van het bedrijf met de aarde in verbinding zijnde leidingen, tenzij deze "Oor één handeling gelijktijdig met de overige bijbehorende leidingen Worden uitgeschakeld.

Artikel 23

. Indien generatoren parallel zijn geschakeld, moet een beveiligings- Schakeling bij ^richting zijn aangebracht, waarmede de belasting bij het afvallen para e e n) ^an één daarvan automatisch wordt teruggebracht tot de toelaatbare c'astirig der overgebleven stroombronnen.

Artikel 24

1- Weerstandselementen van aanloopweerstanden en van al of Weerstanden 'et regelbare weerstanden moeten op doelmatige wijze tegen aandKing en tegen indringen van water zijn beschermd en zodanig zijn Pgesteld, dat zij geen ontvlamming van brandbare stoffen kunnen Veroorzaken.

k Stroomverbrekende delen van aanloopweerstanden en regelbg^e, Weerstanden moeten op doelmatige wijze tegen aanraking zijn c,ermd. Deze bepaling is niet van toepassing op weerstanden in

'chakelruimten.

mo^ ^anl°°pweerstanden voor gelijkstroommotoren met een vervan 1 pk of meer moeten zodanig zijn ingericht, dat na het n ® a 'en van de spanning het vanzelf in bedrijf komen van de v-in°i terugkeren van de spanning niet mogelijk is, tenzij de aard et bedrijf zulks eist.

^ Artikel 25

2 ^'ectnsche kachels moeten vast zijn opgesteld. Vcrwarmingstoe-

dat ?'eclrische kachels moeten zodanig zijn ingericht en opgesteld, stc!!en kunn, êeen ontvlamming van brandbare stoffen in hun omgeving

, veroorzaken.

'Can over tr^SC'^e 'cac'le^s' welker oppervlakte-temperatuur 100° Celsius treffen(jlscai'jden, zijn alleen toegelaten, indien zij door een doel'3edras ornhulsel, welks oppervlaktetemperatuur hetzelfde

4 v 6 overschrijden, zijn beschermd.

ni°gen ^V^rrn'n§stoestellen, zoals kooktoestellen en dergelijke,

yerwarmine"r v!°r<^en 8e'3ru^t» indien de delen, welke de eigenlijke

eschuttenH ,amen vormen, zijn omgeven door een doelmatig uu omhiikp]

j r. Artikel 26

'Heer dan j^'c'''"®;ec'cn van een nominale stroomsterkte van niet Smeltveiligheden 'kilste aeliiif,, m?eten als schroefsmeltveiligheden of daarmee tenvar*rdige patroonveiligheden zijn uitgevoerd.