is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no 15, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE JAARGANG.

No. 15.

ME! 1916.

Hoofdredacteur; j. F. SCHAAP Jr. REDACTIE : Ph. Baron van Pallandt van Eerde, Fotóredaclen-A. W. Cohlijn, ie Int. Vliegenier. G. Opzoomer, Technisch Red. Illustrator : J. H. van Wagtendonk. C. Verburg, Redacteur ..Lichamelijke Opvoeding".

Alle c opie te zenden vóór den i.seu van elke maand : Z. O. Buitensingel 171a, Den Haag. Alle stukken, de administratie, advertenties en finantiën betreffende: Javastraat 59 ’s-Gravenhage.

DE PADVINDER ALGEMEEN MAANDBLAD voor de Vereeniging „de Nederlandsche Padvinders.” Verschijnt in het laatst van elke maand. Prijs per Jaargang van 12 Nummers f 2.25.

Het auteursrecht van alle in dit blad verschijnende stukken behoort uitsluitend aan de redactie, tenzij anders wordt overeengekomen.

Padvinders -vereeniging „DE HOLLANDSCHE JONGENS BOND” te Almelo. Bestuur. Dr. J. VAN BEUSEKOM, Voorzitter, Leider 2de Vendel H. J. GARRITSEN, plv.-Voörzitter.

Prijsvraag. We verwijzen onze lezers naar de rondvraag van onzen medewerker der rubriek. „Eerste klasse” un meeningen aan de Redactie te schrijven over

• • VAN DE REDACTIE. j

OFFICIEELE BERICHTEN. ; •

A. DIK, Secretaris, Leider Iste vendel; Boompjes 30. H. EERLIGH, Penningmeester. JAC. J. MEIJERINK, plv. Secr.-Penningm. L. BIJMAN. W. MANTINGH, Hoofdleider. Dr. W. H. SOMER. W. VAN DER VOORT. Rectificatie. Wegens misstelling plaatsen wij hieronder nogmaals dein no. 14 gepubliceerde: RAAD VAN ONDERZOEK. Voorzitter: Luit. Generaal M. B. Rost van Tonningen, Gr. Hertoginnelaan 215, Den Haag. , . Mr. Th. Stuart, Heerengracht 507 Amsterdam. en [ Dr. R. Romer, L, Copesv. Cattenb. 30, Den Haag.

de geregelde werkzaamheden, gewoonten, en het karakter van elk der zes afgebeelde personen. Wij maken van deze rondvraag een prijsvraag. Inzendingen voor 20 Mei. Aan de drie beste inzenders worden prijzen toegekend. N. P. O. Deze drie letters, vroeger honderden keeren neergepend, haast een handteekening geworden, we zouden ze niet meer gebruiken, als ze niet dezer dagen een courantenberichtje melding had gemaakt van de oprichting vaneen „Nederlandsche Padvinders Organisatie” in