is toegevoegd aan je favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no 15, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER.

latie van de Haagsche troepen te Meijendell waren we tegenwoordig. Nu ons de nieuwe eischen bekend zijn, zullen we spoedig aan ’t werk gaan, om de jongens hiervoor op te leiden. 24 April, 2de Paaschdag zal ook onze troep naar Utrecht gaan ■en de nieuwe vlag in ontvangst nemen Van 25—30 April wordt er kamp gehouden op ons clubterrein. Dit kamp is vooral een vooroefening voor de nieuwe pv.’s, die deze zomer meer naar Eindhoven gaan, Daar nog steeds nieuwe leden zich aanmelden, zal er binnen kort een nieuwe patrouille gevormd worden. L. LADESTEIN. Dokkum en oml. gem, Jhr. Qroeninx-troep. 14 April 1916. Tot ons genoegen mogen we berichten, dat het gemeentebestuur ons voor eenige weken het gymnastieklokaal heeft afgestaan. 8 dezer hebben we er voor ’t eerst geoefend. Het spijt me dat ik jullie niet allen kan uitnoodigen de Paaschdagen met mij mee te gaan, teneinde de groote revue bij te wonen; daar de reiskosten echter nogal hoog zijn en niet allen langer weg konden zal ik dus met de 2 patrouille-leiders bij de vaandel uitreiking tegenwoordig zijn. Hopen we dat een volgenden keer de gelegenheid beter zal zijn. Denkt om de beoefening van het seinstelsel de Lange. P. V. groeten van je Vanuit Hilversum. Hopman. Dordrecht. Maandoverzicht. Eerste Dordtsche N. P. O. Troep. Troepspreuk : «Wie goed doet, goed ontmoet.» Hoewel ik gedacht had deze maand belangrijker dingen te kunnen melden over onze troep, kan dit nu niet, omdat onze waarde redacteur reeds gisteren om copie aanklopte en ons kamp en onze padvinderskermis eerst aan het einde dezer maand plaats zullen hebben. Wij leven ineen echt polderland, dus vlak, overal vlak. Als je sluipen wilt, sluip je zonder erg in een sloot, en als je een vossejacht wilt hebben, kan je de vos 4l mijlen ver dwars over de weilanden zien loop»n, zoodat van spoorvolgen geen sprake kan zijn. In zulk terrein is het heel moeilijk je als „back-wood man” aan te stellen. Hout is er °P ’t heele eiland van Dordt niet te sprokkelen, dus een kampvuur hoogstens van gekocht hout gestookt worden en dat is n dure boel. Wij zijn daarom, en niet alleen wij, maar alle troepen die ten „platte lande” oefenen willen, aangewezen op speciale oefeningen die meestal over zeer groote afstanden gehouden moeten worden en dan nog als ’t donker is. Daarom huurden wij dit jaar een terrein waar we verschillende spelen dezen zomer zullen beoefenen en van tijd tot tijd een grootere huitenoefening zullen houden, korfbal, voetbal, slingerbal, speeren discuswerpen, polsstok- e.a. springen kan daar dan beoefend worden. Onze reispot moet dan maar aangesproken worden 'en we zoeken voor „echte” oefeningen dan een boschrijker streek op. Wij zouden het zeer aardig vinden als van tijd tot tijd in uit blad ons eens oefenstof werd meedegedeeld, want veel andere hoepen zullen in dezelfde omstandigheden verkeeren als wij en veel troepleiders zullen meer ervaring op dit gebied hebben dan ondergeteekende Hopman MAK. ’s-Gravenhage. Op Zondag 2 April j.l. had hier de plechtige installatie plaats van den 7e troep der N.P.V. Om half drie kwam men bijeen op Meijendel, het schone landgoed van Baron van Pallandt van t-erde. Behalve de nieuwe troep merkten wij op, alle andere troepen der N.P.V. benevens de afdeeling Delft en de Archipel troep en de Jonge Verkenners. Om half drie precies klonken

de eerste tonen van de Band van den Ing. Steinbuch Troep en ving de plechtigheid aan. Dr. Romer nam vervolgens het woord en zette ineen korte doch kernachtige rede het doel van de Padvinderij uiteen, erop wijzend, dat iedere P,V. ernaar moet streven, te waken voor lichaam, ziel en geest, vandaar het devies, „Waakt” in het wapen der N.P.V. Spreker wees er verder op, dat het voor de jongens een groote eer was, dat Z Ex. Minister Colijn het beschermheerschap over hun troep aanvaard en dientengevolge zijn naam er aan verbonden had. Hoopte dan ook, dat de jongens den naam van hun troep steeds in eere zouden houden. Vervolgens richtte spreker zich tot den heer Koningsveld, den hopman van de nieuwe troep en installeerde hem in zijn nieuwe functie. Daarna werd door de geheele troep de belofte „Trouw aan God, Koninin en Vaderland” afgelegd. Nadat nog enkele andere installaties hadden plaatsgehad, werd tot besluit van den middag door alle troepen, de band voorop, een gezamelijke marsch door de stad gemaakt. Een schitterend gezicht was het, die lange haag van Padvinders over de Waaldorpsche vlakte te zien trekken, een bonte mengeling van het hel-gekleurde halsdoeken. Om 5 uur werd de stoet op Plein 1813 ontbonden. Jongens, deze dag is voor velen onvergefelijke dag geweest, niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie leiders. De prettige geest, die er onder de Haagsche troepen heerscht is weer een duidelijk uitgekomen, laten wij daarom steeds hiervoor waken, zooals ons devies luidt, opdat de Haagsche Padvindersbeweging een schitterende toekomst tegemoet ga! C. C. C. Afd. ’s-Qravenhage. Bestuur. Dr. R. Romer, Laan Copes v. Catt. 30, Voorz. F. van Weezel, Bezuidenhout 327, secret. Dr. J. A. Rademaker, Adr. Pauwstr. 43. Q. F. Steinbuch, C. Speelmanstraat 42. Ph. Bn. van Pallandt v. Eerde „Duinrell” Wassenaar. Dr. C. P. Gunning, W. de Zwijgerlaan 22. F. van Oppen, Belgisch Plein 7. Leidersraad. Onder de Haagsche troepleiders is opgericht een leidersraad, welke raad als taak heeft geschillen tusschen troepen te behandelen en het onderlinge wisselen van jongens en assistente regelen. De raad bestaat uit de heeran G. Opzoomer, L. van Weezel en J. A. K. van Hasselt. Ingenieur Steinbuc htroep der N.P.V. (Lichtblauwe dassen) Beste Jongens. De vorige hopman J. J. H. Martijn heeft jelui reeds op een avond uitvoerig de verhouding vertelt tusschen de N.P.o. en de N.P.B. en tevens dat en waarom hij niet met de fusie tot de N.P.V. wenschte mede te gaan. Tevens had hij jelui medegedeeld, dat hij medewerkte aan de oprichting vaneen nieuwe N.P.O. en daarom tegen 1 Mei ontslag had aangevraagd, als troepleider van den Ing. Steinbuch troep, die bij de N.P.V. zou blijven aangesloten. Wie hem liefhad, moest hem dan volgen, had hij jelui toegeroepen. Door de omstandigheden heeft de hopman besloten reeds op 9 April afscheid van den troep te nemen en overeenkomstig het besluit van het afdeelingsbestuur zou ik voorloopig de leiding van den troep op me nemen. Gezamelijk zijn wij op dien dag naar het terrein bij den Watertoren geloopen en daar heb ik jelui allen nog eens toegesproken en gewezen op alles, wat Martijn voor zijn jongens gedaan heeft en diegenen, die hun vroegeren hopman volgen wilden, aangemoedigd dit te doen. Daarop scheidden zich een veertig tal jongens den heer met Martijn af en een veertiental uwer besloot getrouw te blijven aan

355