is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no 20, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER

Afdeelingsberichten

Berichten, zoo kort mogelijk, te zenden aan de Redactie. Aan den inzender van het meest belangwekkende bericht zenden wij onze fraaie gekleurde gravure „Raw Material” naar de bekende schilderij van E. S. Carlos. Deze maand zenden wede premie aan Amsterdam.

ons kwamen vereeren, omdat daaruit blijkt, hoe groot de belangstelling was, die ons reuzenkamp overal gewekt heeft ook bij degenen, d.e er niet persoonlijk aan deelnamen pa]landt Deze bezoekers waren de heeren J. a. koP ei d van Eerde, leden van het Hoofdbestuur der N- P V-> “r. A ’ »r j Rrahant dc Heer I. F. Schaap? Hoofd- Districtscommissaris voor Noord-Brabant, ae neer j 1 , . redacteur van ons Maandblad, hopman Bürbach uit Zwolle en vaand g Voerman uit Hattem. ~ ' Mr. Fens is den geheelen dag bij ons gebleven en heeft ons geholpen bij de beoordeeling der wedstrijden en ’s avonds bij e m “ prijzen. Wij zijn den Heer Fens oprecht dankbaar voor zijn v ] belangstelling en hulp en hopen van harte, dat wij hem nog zeer i wij op het padvinderspad zullen ontmoeten. , Ik had hierbij nog den uitslag der wedstrijden en de lijs er S – vonden voorwerpen willen voegen; maar ik laat dit na ui vrees, mijn verslag dan gevaar loopt, niet geplaatst te worden wegens te groote afmetingen. Voor deze publicaties is overigens al gezorgd in „Het Padvindersblad44. Onze P.V.’s 2de klasse zijn druk bezig met het verwerven van diverse vakinsignes. De uitvoering der nieuwe insignes, door mij van het

lx Paccape-Bioscooe -VI 1 assage PASSAGE 44 000 Eerste en oudsteorig.Bioscopete’s-Gravenhage 000 Zondags en op Feestdagen’s nam. van 2 Huur. IEDEREN VRIJDAG: Nieuw Internat. Pracht-Programma bevattende het nieuwste en beste op cinemat.gebied

ALMELO. In mijn vorig afdeelingsbericht beloofde ik, thans nog een beetje uitvoeriger op ons kamp, ons Ingezellige, nooit te vergeten kamp terug te komen. Maar, beste jongens, intusschen zijn al bijna twee maanden verloopen; ik zal daarom aan een volledig overzicht maar niet meer beginnen en wil alleen nog even aan ’n een enkele belangrijke gebeurtenis herinneren. Hiertoe reken ik vooral het bezoek, waarmee verschillende autoriteiten qp padvindersgebied

Centraalmagazijn ontvangen, bleek voor onze jongens een teleurstelling te zijn. Ze hadden gedacht, weer metalen insignes te ontvangen inden geest van onze oude. Dat is de ongewoonte, mijn jongens; jelui zult daar gauw genoeg over heen zijn! Zaterdag 26 en Zondag 27 Augustus heeft een 12-tal Almelosche P.V.’s onder leiding van den Heer Dik een bezoek gebracht aan de kameraden in Apeldoorn. De overigen hielden een avondoefening onder leiding van den heer Mantingh en ondergeteekende. Den 2den September hadden we weer een groote avondoefening in de Waterregge. Voordat deze begon, stelde de hootdleider onzen nieuw benoemden vaandrig, den Heer H. J. van der Vecht, aan den troep voor, legden Van Strik, Hammink en Mensinga de belofte af en werden de nieuwe 2de klassers gelukgewenscht met hun bevordering. Toen we na afloop van onze oefening inde stad waren teruggekeerd, stelden we ons op voor de H. B. S. voor een afscheidsplechtigheid. Dit was namelijk van onze oefeningen de laatste, die werd meegemaakt door onzen trouwen 2den vaandrig Jan Hasselaar. De hoofdleider riep hem voor het front en sprak tot hem eenige zeer hartelijke afscheidswoorden; Jan’s prachtige staat van dienst werd voorgelezen en al onzen P.V.’s ter navolging aanbevolen. Ik wil op deze plaats mijn kranigen 2den vaandrig hartelijk dank zeggen voor zijn krachtigen steun bij de leiding van het 2de vendel. Het spijt mij zeer, dezen goeden kameraad te moeten zien vertrekken. Ik wensch hem ’t allerbeste toe op zijn verderen , , VAN BEUSEKOM. levensweg! * , ♦ AMERSFOORT. Door ons jaarlijksch fietstochtje is de vorige maand mijn verslag achterwege gebleven. Er was evenwel weinig nieuws te melden. Druk werd er toen gewerkt aan tentmateriaal, enz. voor onzen tocht. Zeer genoeglijke dagen hebben we doorgebracht inde gastvrije Achterhoek en’dankbaar gedenken wede afdeelingen Apeldoorn, Winterswijk en Doetinchem, die ons geheel tot wederdienst bereid zullen vinden. „Je kumt ’t moar ens terughoalen.“ We groeien voortdurend, wel langzaam, maar groeien doen we toch. Een nieuwe patrouille (zesde) is geformeerd. Groepsleider; W. Bijleveld, ass J. Beaufort. Ik hoop dat die beiden zullen toonen, dat ik me in hen niet vergist heb en dat zij hun patrouille nieuwelingen zullen weten te bezielen met de ware padvindersgeest. Bevorderd tot: P.V. Ie klasse N. v. Harpen. „ 2e „ W. Bijleveld. J. Beaufort. C. Nardten behaalde insigne „hoornblazer*4.1 XT__ Hopman LANDRE.

C. M. van Diemen Dordrecht vaandels – Geborduurde Vlaggen FOTO’S FRANCO OP AANVRAGE •• Leverancier van de Vereen. „De Nederl. Padvinders ____ “ _ Groninger Koekfabriek E. Faber NIEUWE EBBINGESTRAAT 86 Telefoon 1423 « Opgericht 1852 echte Groninger Koek fo.eo, fo.so, fi-, fi.» en hooger Per post 20 cents verhooging.

603