is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no 22, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER

Afdeelingsberichten

Berichten, zoo kort mogelijk, te zenden aan de Redactie. Aan den inzender van het meest belangwekkende bericht zenden wij onze fraaie gekleurde gravure „Raw Material” naar de bekende schilderij van E. S. Carlos. Deze maand zenden wede premie aan Leiden.

Johan Nieuwenhuis, Jan Neuteboom, Jan Rozeman, Anthonie Oroothengel, Harm Brasser en Willem Keukenschrijver de belofte afgelegd. Bij die gelegenheid is er met grooten nadruk gewezen op de hoogebeteekenis van de 10 artikelen onzer padvinderswet; de ernstige woorden, toen gesproken, waren niet alleen bedoeld voor hen, die op dat oogenblik geïnstalleerd werden, maar vooral ook voor de ouderen, van wie mij gebleken is, dal ze niet altijd trouw zijn gebleven aan de langgeleden afgelegden belofte. Ik hoop, dat mijn woorden hun hart gevonden hebben, want, als ’t noodig mocht blijken, zal ik bewijzen, hoe bittere ernst ’t mij was, toen ik zeide: „Padvinder kan voor mij slechts zijn hij, die onder aHe omstandigheden zich waarachtig padvinder toont.** De mooie veldkeukens, door de Iste en 2de patrouille van ’t eerste vendel op ons oefenterrein gegraven, doen nuttigen dienst: Den 4den November behaalden Helmich Boessenkool, Hendrik Neuteboom en

ALMELO. Toen de vorige maand het Almelosche maandbericht ontbrak, hebt jelui, mijn jongens van den H. J. B. misschien gedacht, dat ik „de Padder“ ontrouwwas geworden. Nu – artikel 1 van de P.V. wet laat geen uitvluchten toe zulke booze plannen hebben inderdaad in mij omgewoeld; maar in ieder geval thans heb ik die slechte gedachten uitgebannen en zoo vindt December mij weer op m’n post. Zaterdag 4 November hebben

Herman van der Kolk, den llden November Jurriaan Sylva en Adriaan Eerligh, het koks-diploma. Nog een aantal candidaten heeft zich voor dit examen aangemeld, zöodat voorloopig de rook niet van de lucht zal zijn boven ons terrein. Zoo zijn we dus al druk bezig ons voor te bereiden voor het kamp van den volgenden zomer. Dat zal nu weer eens ’n echt patrouillekamp worden ; hoe meer we er overpraten, zooveel te grooter wordt ons animo en ’t zal ons heel wat moeite kosten, ons ongeduld te bedwingen tot Augustus. Wij hopen, dat onze Hoofdredacteur ons ook dan eens zal komen opzoeken, en, als hij dan heel gemoedelijk met ons om ’t kampvuur onder de donkere dennen gezeten en de producten van onze eigen kookkunst geproefd heeft, in „de Padvinder" zal willen vertellen, welken indruk hij van ons, Almeloërs, kreeg, toen hij ons geheel onder ons vond. *) Den )2den November zijn we, ongeveer 40 man sterk, naar Enschede gefietst, om kennis te maken met den nieuw gevormden troep, „de Enschedesche Padvinders." Na een geanimeerde gemeenschappelijke oefening, hebben weden gebruikelijken reciamemarsch door Enschede gemaakt en daarbij den indruk gekregen, dat het Enschedesche publiek de padvinderij een goed hart toedraagt. Ons is de kennismaking met de nieuwe makkers uitstekend bevallen, en we hopen, dat ze hun belofte in Almelo op tegenbezoek te komen, spoedig zullen: vervullen. i; Nog even wil*ik vermelden, dat Laurens Haarbrink den Ssten November met gunstig gevolg examen deed voor het Qidsinsigne, en dan .i. tot weerziens in het Kerstnummer van „de Padvinder." V. BEUSEKOM. * * * AMERSFOORT. Eindelijk hebben we dan toch een bestuur gekregen na 3 jaar wachten. Gelukkig marcheert alles, ook zonder Bestuur, goed, maar toch is, voor den goeden gang van zaken, een Bestuur noodig. Het eerste werk zal zijn, het opmaken der statuten, eene commissie uit het Bestuur is reeds hiermede bezig. *) Als ’k eenigszins kan, gaarne ! Maar dan liefst zoo dood-gemoedelijk. Ik ben niet zoo’n hatelijk „beest“ als ’t soms wel lijkt. v Red.

SCHRIJFMACHINE „DARLING” ALUMIN.UM—PRIJS f 60- HOOFDVERTEOENWOORDIOERS VOOR NEDERLAND EN KOLONIËN: ■s-orha=aoe PENNOCK & Cy. wr'™)KN ÏN ALLE PLAATSEN SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD

677