is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1917, no 24, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaargang de leuze mag hebben „steeds voorwaartsI'. Ons aantal correspondenten is weer uitgebreid, zoodat ons binnenlandsch P.V.-nieuws vollediger wordt. Wat het buitenlandsch nieuws betreft, de Redactie ontvangt nu geregeld de padvinders-bladen uit: Duitschland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Engeland,

Amerika, Frankrijk, Italië, Spanje en Ned. Indië en de leidersbladen uit Amerika, Duitschland, Engeland en Italië. Ons Kerstnummer is uitstekend inden smaak gevallen. Van de dagbladen ontvingen we goede recensies. Zoo schrijft het „Algemeen Handelsblad" : „De Padvinder" is een mooi, lezenswaard tijdschrift. Het Kerstnummer van dit blad is met buitengewone zorg samengesteld en van heel mooie illustraties voorzien. En de „Dordtsche Ct.“: Kerstnummer van het n/f/ï/T mrl Kln rt .. W/i D/vr/iif ..

Maandblad »de Padvinder« Een echt jongensblad, zooals we die zoo goed kennen uit Engeland en Amerika, bestaat hier in Nederland niet. Het maandblad „de Padvinder" tracht daarin te voorzien door behalve het wetenswaardige padvindersnieuws, wat tusschen twee haakjes elke recht geaarde Hollandsche jongen ook gerust lezen mag al is hij nu toevallig geen padvinder, daarin ook op te nemen aardige verhalen, leerrijke en practische wenken voor het leven, natuurbeschrijvingen, enz. Het Kerstnummer van dit blad, dat we zoo juist ontvingen, geeft van dit streven ’n loffelijk denkbeeld, ’t Bevat ’n ware schat van verhalen en opmerkingen, waarin we telkens dien aangenamen en warm-stemmenden ondergrond terugvinden, die inde padvinderij heerscht en die

deze beweging tot eene zoo bij uitstek mooie jongensbeweging maakt. Van harte hopen we dat het ideaal, dat de redactie zich voorstelt: Het brengen vaneen gezonden, flinken geest onder de Nederlandsche jongens; het aanmoedigen tot het leiden vaneen mannelijk en rein christenleven ; een beroep te doen op zijn lezers om inde wereld te zijn „werkers“

■■ •• VI «via voor het goede en geen „toe kijkers“, van harte hopen we, dat dit ideaal moge bereikt worden. Vaneen troep ontvingen we een aardige foto, welke we hier afdrukken: „De Vaandrig leest voor uit het Kerstnummer". Ons blad heeft ook snuggere bollen aan ’t denken gezet, getuige onderstaande briefkaart, zooeven ontvangen: M.! „Ik heb onlangs toevallig een blad in handen gekregen, getiteld :de padvinder; En te vergeefs heb ik nagedacht over het doel en streven van deze club.

UUCI CU SUCVCII Vall UCZC CiUU. Ik meen toch, dat die club thuis hoorde, int wilde weste, daar er in ons Vrije Holland toch obenbare wegen genoeg zijn. Zoo ik mijn mocht vergisschen bied ik u hiermede mijn verondschuldigen aan.“

Inhoud

Uit de Natuur pag. 729 Padvinders-patenten „ 731 Met de Friesche Bende op reis „ 732 Pfadfinderlied j; 743 Het spoor inde lucht n 744 Aan ’t Kampvuur 746 Eerste Klas n 753 Van alles ... en nog wat n 755 Haagsche Hopjes 755

Boekbespreking pag. 757 Officieele Berichten „ 753 Sportpraet „759 Correspondenten n 759 Van de Administratie 750 Van de Redactie n 751 Afdeelingsberichten 753 Inhoud van den 2en Jaargang van het Maandblad „de Padvinder"

Het succes is niet afhankelijk van tijd, noch plaats, noch omstandigheden, maar van den persoon zelf.

762

DE PADVINDER

DE VAANDRIG LEEST VOOR UIT HET KERSTNUMMER.