is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1917, no 24, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER

N.V.tL Pool & Zonen Amsterdam De POOL’s TANDMIDDELEN munten uit door hun streng antiseptische eigenschappen en zuiverheid van smaak. Alleen echt in doozen, potten, tubes en flacons, w?lke voorzien zijn van onderstaand fabrieksmerk. Wereldtentoonst. GENT Wereldtentoonst. SAN 1913 buiten mededinging FRANCISCO 1915 LID DER JURY. GRAND PRIX.

Afdeelingsberichten

Berichten, zoo kort mogelyk, te zenden aan de Redactie. Aan den inzender van het meest belangwekkende bericht zenden wij onze fraaie gekleurde gravure „Raw Material” naar de bekende schilderij van E. S. Carlos.

ALMELO. „Een padvinder is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere padvinders, tot welken stand ook behoorende.** Onmiddellijk kwam dit ons inde gedachten, toen we kennis kregen van het door onzen Hoofdredacteur genomen besluit, waardoor plotseling de kring der Almelosche lezers van „De Padvinder** zooveel wijder kon worden. Mijn jongens en ik danken den heer Schaap hartelijk voor deze van zijn groote vriendschap en belangstelling voor de Almelosche P.V.’s getuigende daad. Een blijk van groote belangstelling voor de beweging, die ons lief 1S> gaf ook onze nieuwe scheikundeleraar, de heer Van Mels, toen hij den 13den December j.l. voor onze koks en aspirant-koks een zeer boeiende en leerzame voordracht hield over de chemie van de voedingsmiddelen. Toen ik mijn padvinders, in uniform nog wel, zag zitten in de banken van diezelfde H.8.5., waar vroeger door sommigen dikwijls

Aan de correspondenten – Nogmaals wordt den correspondenten verzocht de verslagen zoo beknopt mogelijk te maken. Verslagen moeten vóór den 15en van de maand in het bezit der Redactie zijn. Het papier moet duidelijk en mag slechts aan één zijde beschreven zijn. De copie mag als drukwerk worden verzonden, mits in open couvert, waarop vermeld „copie“.

met zoo weinig waardeering over de padvinderij gesproken werd, voelde ik me trotsch en gelukkig, want dit was voor mij weer een nieuw bewijs van het steeds meer veld winnen van onze ideeën. Den 17den December kwam het le vendel van de Hengelosche Verkenners, onder leiding van hopman Leuring en vaandrig Boeve, bij den H.J.B. op bezoek. Hoewel ’t hier en daar erg modderig en tamelijk nat was, liepen de sluipoefeningen inde daarvoor geknipte Waterregge uitstekend van stapel. Prachtig kwam ’t uit, hoe een nauwkeurige kennis van het terrein ’t mogelijk maakt, ’n tegenstander te passeeren, die zijn mannetjes overal (?) in hinderlaag gelegd heeft. Al onze mooie plannen voor oefeningen en tochten inde Kerstvacantie zijn helaas door het ongunstige weer totaal mislukt. Maar daar is nu eenmaal niets aan te doen en dus geen klaagliederen (Art. 8). Trouwens we hebben onzen vrijen tijd toch nog nuttig kunnen besteden: Boessenkool werd P.V. 2de klasse, de als 2e vaandrig dienstdoende patrouilleleiders Neuteboom en Vander Kolk slaagden voorde le klasse eischen, terwijl Benny Eerligh het wielrijders-insigne verwierf. Flink zoo, mijn P.V.’s. De schilderachtige wijze, waarop gewoonlijk patrouille-rapporten, quitanties van het Centraalmagazijn en zooveel andere paperassen op des hopmans tafel lagen, is mijn ordonnans ten slotte te machtig geworden. Ten minste een paar dagen voor ’t eind van de vacantiekwam hij mij verrassen met een keurig afgewerkt stalen miniatuur aanbeeld, te gebruiken als presse-papier. Dit mooie stuk werk bewijst, dat de insignes van handige jongen en smid-bankwerker op Helmich’s mouw dubbelen dwars verdiend zijn Ik wil eindigen met de mededeeling, dat we een vermoedelijk zeer bruikbaar terrein ontdekt hebben voor ons patrouillekamp in Augustus a.s. VAN BEUSEKOM. ♦ ♦ * DELFT. Inde maand December hebben de patrouilles zelfstandig geoefend. Inde rijwielpatrouille zijn verscheidene insignes behaald. Vaneen belangstellende kregen we als St. Nicolaasgeschenk een stel, speer, discus, kogel en polsstok, waar spoedig gebruik van is gemaakt. 27 December hebben wij Kerstfeest gevierd in het clublokaal, de avond is zeer goed geslaagd. 3 Januari heeft het padvindersstrijkje „de Troubadours*4 een uitvoering gegeven in ons clublokaal. De zaal was goed gevuld dooreen dankbaar publiek, er werd dan ook heel goed gespeeld. Spoedig zal er een installatie plaats vinden. Waarschijnlijk zal deze reeds voorbij zijn wanneer dit blad uitkomt. K. L.

763