is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1917, no 24, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER

DOETINCHEM. Nog maar een paar dagen en ik vind weer op mijn schrijftafel de bewuste briefkaart van de redactie, er aan herinnerende dat ik weer nalatig ben geweest in ’t zenden van het maandbericht. Ditmaal zal ik eens trachten de eerste te zijn. Een gelukkig verschijnsel vind ik het echter, dat die briefkaart altijd gedrukt is, en niet geschreven, wat mij bewijst, dat er wel meer nalatigen zijn. Maar ais je niet veel bijzonders kunt melden, dan is ’t wel eens een heele toer om een verslag in elkaar, te zetten. Ook nu is er geen nieuws. De oefeningen werden geregeld gehouden en de opkomst was goed. Wij zijn met het onderzoek voor insigne Lichamelijke Geoefendheid bezig en dat pakt goed uit. De meeste jongens zijn wel klaar voor dit insigne. Vóór de Kerstvacantie werden wij verrast dooreen uitnoodiging van de afd. Winterswijk om daar de Kerstdagen door te brengen. De jongens zouden dan bij andere padvinders worden ingekwartierd. Jammer genoeg was het meer dan slechte weer inde Kerstdagen oorzaak, dat we van die vriendelijke uitnoodiging geen gebruik konden maken. Inmiddels zijn wij die afdeeling voor het aanbod alleen reeds dankbaar. En zoo wachten wij nu maar op mooi, droog weer, beter dan de laatste maand van 1916 ons schonk. J. DE VRIES. * ♦ * DORDRECHT. Het Comité, thans geheel geformeerd, verbond nog één lid aan zich n.l. Dr. Arie de Jong. Voor de Koninklijke goedkeuring werden de noodige bescheiden aangevraagd en in orde gemaakt. Beide troepen blijven op standvastige grootte 30 a 32 jongens. De Tweede Troep organiseerde een bal, voorafgegaan door ’n kinderfeest voor kinderen uit de volksklasse die op school goed hadden opgepast. De avond viel zeer inden smaak, zoowel van de jongens en meisjes (dansers en danseressen) als van de aanwezige ouders. Ook de arme kinderen vermaakten zich kostelijk. Zij deden spelletjes die door de padvinders werden geleid en wonnen daarbij prijzen, ook door de P.V’s zelf afgestaan inden vorm van boeken, kinderspelen enz., het duurde van zeven tot half negen; het bal van half negen tot elf uur. De Eerste Troep werd in z’n geheel plechtig geïnstalleerd en de belofte afgenomen. Veertien dagen geleden had er inden troep ’n geanimeerde patrouille-wedstrijd onderling plaats. Beide troepen werken nu voor hun Jaarfeest. Dat van den Tweeden Troep is bepaald op 22 Februari a.s.; dat van den Eersten Troep is vermoedelijk in Maart. S. J. MAK VAN WAAY, Afd. Secretaris. * * ♦ GOES. Inde Kerstvacantie is er niet veel bijzonders voorgevallen, om redenen dat de meeste P.V’s op reis en ziek waren. Woensdag maakten we een fijne oefening. De verband-cursus gaat nog geregeld voort. Dezen zomer zullen we hard ons best gaan doen voor de installatie. Ook gaan we dan toebereidselen maken tot het kampement. Doof gebrek aan tijd is onze vaandrig verhinderd deze maand verslag uitte brengen. JOH. DE W!T

Namens het Hoofdbestuur der N.P.V. is aan onze afdeeling verzocht onderstaand bericht te willen plaatsen, als rectificatie vaneen bericht in „de Padvinder" no. 20. Mijn bericht in „de Padvinder" no. 20, van October 1916 aangaande het oneervol ontslag van onzen gewezen eersten vaandrig, Oraadt van Roggen der afd. Goes, is onjuist, en neem ik terug. Daarvoor moet gelezen worden : De eerste Vaandrig Oraadt van Roggen, heeft door zijne handelwijze, die langzamerhand niet meer was overeen te brengen met de padvinderswef, het bestuur der afdeeling Goes het besluit doen nemen, het inmiddels door O. v. R. aangevraagd ontslag, in te willigen. * * * QORINCHEM. Inde afgeloopen maand hadden er in onzen troep eenige mutatiën plaats: groepleider Van de Water werd tot tijdelijk 2de vaandrig aangesteld, terwijl aan ass. groepleider De Jongh tijdelijk de leiding van groep I werd toevertrouwd. Door de slechte weersgesteldheid werd niet dikwijls geoefend ; eenmaal hielden we echter een oefening met de afd. Den Bosch (vaandrig Berger), welke oefening ook door districts-commissaris Fens en 5 Eindhovensche padvinders werd bijgewoond. Zoodra het weer waf beter is, hopen we weer te gaan pionieren in „ons" griendterrein. Vaandrig SCHOUWMAN. * ’s-ORAVENHAGE. Waterpatrouille *lng. Steinhuch – Troep ~ De »Ingenieur Steinhuch'-Troep heeft thans ook eene waterpatrouille, welkenaar ik hoop, eene zeer flinke zal worden. Van de oorspronkelijke Meeuwenpatrouille (vroeger tot den Baron van Pallandt-Troep beboerende) zijn helaas weinige Meeuwen overgebleven, daar de raeesten door leeftijd, verandering van woonplaats, betrekking, militairen dienst, enz. vertrokken zijn. Dit spijt mij zeer, daar ik mij zeer aan mijne jongens, gehecht had ; gelukkig echter is er een hechte band tusschen de oudleden en mij blijven bestaan, wat mij zeer verheugd. Vaartwel, jongens. Vergeet de oude Meeuwenpafrouille niet, en zoo ge kunt, zoekt dan het oude Meeuwennest weer op 1 Wat de nieuwe patrouille betreft: deze bestaat uit de enkel overgebleven Meeuwen en eene geheele nieuwe patrouille erbij, zoodat zij thans uit acht leden bestaat. Over de nieuwe jongens ben ik buitengewoon tevreden, zij zijn alle trouw en zeer aanhankelijk. Ik hoop dat wij allen goed samen zullen kunnen werken jongens, trouwens, daar twijfel ik niet aan 1 Wij hebben een uitgebreid winterprogramma dat wij goed door zullen werken en hopen op deze wijze ons zelve theoretisch goed te ontwikkelen in sea scouting, hoewel wij vrijwel op ons zelve aangewezen zijn, wat tamelijk lastig is, daar wij geen instructeurs hebben. Gelukkig zijn wij in ’t bezit van alle benoodigde boeken en handleidingen, welke voor een groot deel aan onzen geachten beschermheer, voor een klein deel aan onze patrouille behooren. Dank zij het uitmuntend club

Korker Puncture Cure

H. H. Wielrijders pompt Uw band op met „KORKER”. ==== ,;KORKER’ herstelt kleine lekken in Uw band gedurende het rijden en maakt poreuse banden luchtdicht. Prijs per doos f 3.75. ledere doos voor 2 banden. In elke plaats van Nederland kunnen solide agenten (Rijwielhandelaren) worden aangesteld. Vraagt condities aan de Importeurs PENNOCK & Cy. ADELHEIDSTRAAT 156 DEN HAAG.

764