is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no 33, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER

Zutphen, Doetichem en Winterswijk tegenwoordig waren. Ruim zestig padvinders werden toen bij de ouders ondergebracht. Inde Pinkstervacantie werd het eerste kamp gehouden, en wel te Winterswijk. Hier behaalden wij, ineen toen gehouden driekamp, den Isten prijs, bestaande uiteen medaille, aangeboden door de afdeeling Winterswijk. Inde groote vacanfie werden twee kampen gehouden. Een rondtrekkend kamp, onder leiding van vaandrig Dalenoord en een vast kamp met de afdeeling Zutphen op de Gorselsche heide. Beide kampen verliepen uitstekend; te betreuren is het echter, dat de Enschedésche padvinders beide keeren aan een leelijke kwaal „de luiheid" leden. In Augustus leed onze afdeeling een groot verlies. Vaandrig Dalenoord moest onder dienst. In hem hebben we heel wat verloren. Te weinig beseffen de Enschedésche padvinders nog wat hij voor onze afdeeling gedaan heeft. Inde maand September ontvingen we een vaandel van Z. K. H., dat ons nu trouw op onze oefeningen vergezeld. Gedurende de maanden September en October is er flink geoefend, dat zeer duidelijk gebleken is op onze maandelijksche examens. In October zijn er zes geslaagd voor 3de klas. Hoornblazer Saehs en padvinder Berkenvelde slaagden voor 2de klas. De patrouilleleiders Bekker en Henko behaalden het insigne wielrijden, terwijl de laatste ook nog zoo gelukkig was het insigne brandweer te bemachtigen. Onze tweede vaandrig Schmitt sleepte zijn zesde insigne inde wacht en wel voor hoornblazer. Trommelslager Noordhuis verkreeg het insigne brandweer. Assistent-patr.- leider Tönis en padvinder Henko slaagden voor het insigne wielrijden. J. D. ERDMAN SCHMIDT, Vaandrig der Enschedésche padvinders. « * * GOES. ’t Is of er op de afdeeling Ooes N. P. V. een vloek ligt. Nu weer onze nieuwe hopman Daleman weg! Hij moest zijn dienstplichten gaan vervullen 1 Maar wij zijn gedachtig aan het mooie Zeeuwsche wapen: Luctor et Emergo: ik worstel en ontkom. Wij worstelen ... en ontkomen ook. Nu komt een nieuwe hopman, wéér uit Middelburg, n.I. den heer Bosdijk, instructeur aldaar. Een paar weken geleden is ook vaandrig Meiboom uit Middelburg een Zondagmiddagje geweest, omdat hopman Bosdijk niet kon. Niettegenstaande dat alles, gaande oefeningen nog geregeld door. Onze voorzitter, den heer Arnoldi is ih onderhandeling met den burgemeester, onzen eere-voorzitter overeen clublokaal. Het is ook wel wenschelijk, dat onze afdeeling eens een clublokaal krijgt, vooral voor dezen winter, als we geen oefeningen kunnen doen. Verder is er niets geen nieuws. DE WIT.

GORINCHEM. Nadat op 6 October door den hopman A. Koper de uilslag- der gehouden examens padvinder 3de klasse was bekendgemaakt, werden 13 October d. a. v. een 10-tal nieuw-aangestelde padvinders 3de klasse geïnstalleerd. Deze plechtigheid werd door onzen eere-voorzitter burgemeester Oaarlandt, eenige leden van het afdeelingsbestuur en ouders der installandi bijgewoond. De belofte werd, met het vaandel in de hand, voor den hopman afgelegd. Daarna reikte de heer Van de Water, namens het afdeelingsbestuur, onder eenige toepasselijke bewoordingen de, door Z. K. H. Hendrik Prins der Nederlanden geschonken troepvlag uit. Tenslotte werd door de troep, waarin het vaandel en de troepvlag werden meegedragen, voor het bestuur gedefileerd. In het overige gedeelte van de maand hadden de oefeningen geregeld plaats. Binnenkort zal wederom een cursus padvinder 3e klasse worden gehouden waarvoor ongeveer een 20-tal leerling-padvinders in aanmerking zullen, komen. * * * ’s-GRAVENHAGE. Onze patrouille heeft inde afgeloopen maand eenige bijzonder prettige dagen gehad. Omstreeks de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, toen we zulke stormachtige dagen hadden, hebben wij'’s Zondags op de Kagenneren gezeild, waar wij dien dag zéér veel geleerd hebben. Met mooi weer en gestadigen wind is het prettig zeilen, maar met slecht weer, als het buiswater met geweld overslaat en het uitzicht af en toe belemmert en men oliejassen aan en zuidwesters op moet hebben, dan eerst gevoelt men zich een zeeman en dan pas komt het er op aan te toonen wie gij zijt en wat gij kunt! Een anderen keer hebben wij proef gezeild met een Friesche Schouw, die thans ons eigendom is. Wij zijn den schenker hartelijk dankbaar en hopen er het volgend jaar een goed en nuttig gebruik van te maken! Hoewel nog niet bepaald zeker, zijn wij van plan ons op de radiotelegrafie toe te leggen: wat zeer nuttig en aangenaam is om te kennen, in ’t bijzonder voor scheepspadvinders. A. M. C. DE BORST, Vaandrig „Ing. Steinbuch-Watertroep.“ * * * ’s-GRAVENHAGE. (3de troep). Eindelijk weer eens bericht over de 3de troep, ’t Is lang geleden, dat er iets van ons inde Padvinder gestaan heeft. Maarde troep, heeft ook inde laatste tijd zulk een ongelukkig tijdperk doorgeleefd, dat ’t wonder boven wonder is dat de troep nog bestaat, ’t Spreekt van zelf dat in zoo’n tijdperk tijd noch animo te vinden is om verslagen, die toch treurig zouden zijn, te plaatsen. Maar ’t spreekwoord zegt, na regen komt zonneschijn, en werkelijk na

1107