is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERSTNUMMER DE PADVINDER

petroleumlamp zal moeten komen, die, vrees ik, zijn licht dan vooreerst niet zal laten schijnen. Verder geen nieuws, dan dat er, op den grond, Woensdag 28 Nov. een vergadering in het nieuwe clubhuis is geweest. Toen is er concert geweest van den hopman en den Isten vaandrig, op mandoline en fluit, ’t Was heel aardig. De hopman doet zijn best om een orkestje te vormen. S, NABER, groepleider. ♦ * * NIJMEGEN. Inde afgeloopen maand heeft er een groote gebeurtenis voor de afdeeling Nijmegen plaats gehad. In het begin van November gingen er al geruchten dat Z, K H. den Prins de installatie van onze nieuwe padvinders zou bijwonen. Deze geruchten namen allengs vasteren vorm aan en eindelijk kregen wijde officiëele mededeeling dat onze Koninklijke Beschermheer de padvinders in Nijmegen zou komen bezoeken. Dit bleek een zoodanigen prikkel voor de jongens te zijn, die 3e klasse examen moesten doen dat zij allen slaagden. Zondag kwart voor negen verzamelden wij inde Fransche straat, waar wij ons vaandel bij den voorzitter afhaalden,lntusschen waren er ongeveer 50 Arnhemsche padvinders aangekomen, die met ons op het Athletiekveldje werden opgesteld Het weer dat eerst tamelijk goed was, werd hoe langer hoe slechter en spoedig barstte de eene hagelbui na de andere op ons los. Dit deed nieitemin geen afbreuk aan de goede stemming. Wagtendonk’s spreuk „Achter de wolken, schijnt de zon“, deed hier opgeld. Om 11 uur meldde ons een luid hoerageroep de komst van onzen hoogen gast, Z. K. Hoogheid was vergezeld van zijn adjudant, Onmiddelijk daarna had de uitreiking der troepvlaggen plaats, voorafgegaan dooreen toespraak, waarin Z, K. H, ons aanspoorde onze vlag steeds onbesmet te houden. Daarop volgde de installatie der nieuwe 3de Wassers, die met de hand op het vaandel de belofte aflegden. Intusschen was het weer zoo slecht geworden, dat eenige jongens er niet tegen bestand waren en „lijk11 werden. Ze waren gelukkig weder spoedig hersteld. H. Meyboom, II vaandrig le troep werd tot lijfpage benoemd, Een estafetteloop met seinoefening had tot resultaat, dat de estaffette door de 2de troep en het seinen door de Isté troep gewonnen werd. Deze oefening werd ondanks het slechte weer door Z, K. H. met belangstelling gevolgd. Tegen 1 uur dineerde Z K. H, en hadden wij vrij tot half drie, Toen aantreden en met de muziek voorop trokken we naar de gierpont, waar we Z. K. H. met een generaal saluut uitgeleide deden. Daarna brachten wede Arnhemmers naar het station, waar we inde wachtkamer nog een gezellig halfuurtje doorbrachten. Hier werden ook medailles uitgereikt aan de jongens, die de eerder padvinders op het Nijmeegsch athletiekfeest hebben hooggehouden. Na staande het „Wilhelmus11 gezongen te hebben namen we afscheid van onze Arnhemsche broeders en brachten onze vaandels naar de voorzitter terug, waar de troepen ontbonden werden. Ook heeft Z. K. H. ons het recht gegeven ons clubhuis „Julianahuis11 te noemen. Dus leve onze Prinses „Juliana11. 2e vaandrig 2e vendelj D. J. A. VAN DER VLIET. * * * UTRECHT. We zullen maar met de deur in huisvallen en beginnen de voornaamste gebeurtenis (de andere troepen of vendels zullen ’t hierover wel met mij eens zijn). Ze was zelfs zóó voornaam, dat er een stukje in ’t Utrechtsch Dagblad over verscheen, dat ik hieronder volgen laat: DE PADVINDERS EN SINT NICOLAAS. Men schrijft ons: Evenals verleden jaar hebben een tiental padvinders van troep 2 vendel 3, bij vrienden en kennissen geld ingezameld, om daarmee armen kinderen op Sint Nikolaas een verrassing te bereiden. Was verleden jaar het ingezamelde bedrag f 60 (zie kerstnummer 1916 „De Padvinder11 verslag Utrecht) thans wisten de jongelui in drie weken, met hard en Een boek voor vrije uren geeft ontspanning en genot GROOTE KEUZE VOORHANDEN BIJ: Blussé & van Braam's Boekhandel SCHEFFERSPLEIN DORDRECHT C. M. van Diemen :: Dordrecht Vaandels – Geborduurde Vlaggen :. FOTO’S FRANCO OP AANVRAGE Leverancier van de Vereen. „De Nederl. Padvinders”

geduldig werken f 250.— bij elkaar te brengen waarvoor aan 120 arne kinderen op den avond van den 4 den December een pakje kon worden gebracht, inhoudende ondergoed, speelgoed en lekkers. Met drie groote karren hebben deze wakkere jongelui den geheelen avond door de armste buurten gereden, om zélf de geschenken af te geven aan de adressen, hun door Armenzorg welwillend verstrekt. Flink zoo, jongens! Jullie hebt weer eens voor de zooveelste maal getoond, dat de padvinders altijd present zijn, wanneer er voor anderen moet worden gewerkt! Hoe gunstig steekt jullie belangd osheid als bij de houding van de firma, die de snoeperij moest leveren, en die kans zag op elk ons speculaas één a twee stukjes te weinig te leveren! ’t Stuk behoeft geen verdere uitleg. Jongens, ik ben trots op mijn vendel! Verder kan ik melding maken van de 2de bijeenkomst der groepleiders, en verwijs maar weer naar de groepleidersrubriek. 1 December is een leidersvergadering gehouden, waar verschillende besluiten genomen werden over examenregeling, en waar ook de als Algemeene Troepleidersvergadering niet onbesproken werd gelaten. ’t Voorbeeld der groepleiders werd gevolgd: Af en toe zullen (natuurlijk altijd met instemming der andere afdeelingen) provinciale leidersvergaderingen gehouden worden. Vendel 2 en 3 van troef) II hebben groepswedstrijden op touw gezet te beginnen 15 December.' 1 December bezichtigden de oudere jongens van troep II ’t Meteorologisch Instituut te De Bilt, ’t geen zeer inden smaak viel. In vendel II troep II is als vaandrig geïnstalleerd de 2de vaandrig C. Oroothoff. Eindelijk maak ik melding, dat in mijn plaats in ’t vervolg vaandrig Noordhoff de verslagen zal inzenden. Hij is belast met ’t algemeen toezicht op de afdeeling. De berichten zullen dus niet meer speciaal van troep II komen, maar men zal ook eens wat van de andere troepen hooren. Ondertusschen: weggooien doe ik me zelf niet; ’t was mijn schuld niet, dat de andere troepen zoo weinig van zich lieten hooren ! E. NIJGH, vaandrig vendel 111. ♦ * * UTRECHT. 4e „Koekoek" groep. (Troep II vendel 2). Onze groep is dezer dagen in het bezit gekomen vaneen clublokaal ‘ Door den heer A. P. Veenendaal is een gedeelte zijner werkplaat5 „Rust Roest" ter beschikking gesteld. Genoemde heer die onze jongen5 zeer genegen is, was ons in alles ter wille. Wij hebben het lokaal zoo gezellig, als maar eenigszins kon ingericht en brengen onzen vrijen tijd daar nu door met verschillende spelen, lezen en muciseeren. Zondag 1.1. vertoefden onze vaandrigs Schmöle en Groothoff een uurtje bij ons en gaven hunne tevredenheid over het gezellig samenzijn te kennen. Ook is onze groep in het bezit van eene bibliotheek bevattende pl.m. 120 boeken, terwijl wekelijks een portefeuille met tijdschriften bij de jongens rond gaat. Van harte hopen wij dat zich nog vele jongens bij ons zullen aansluiten en roepen hen reeds bij voorbaat een van harte welkom toe. De groepleider, H. M. ROZENDAAL. :: s::: aaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a I STENOGRAFIE balt l ■■ a ■■ Onderwijs per correspondentie. Condities op aanvraag a H Stenografie=lnrichting „S WIF T”, j= « JACOBUSSTRAAT 468. ROTTERDAM. ■■ a aaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a naa a Is er al RACAHOUT E. P. in huis? Lékker, dat die is...

1183