is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no 8, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeelingsberichten

' ’ ï «/aarin Er rest mij slechts deze maand een paar rege s, ik inde eerste plaats moet vermelden, dat door het af nlaatsen van het oude en het aanvangen van het nleu SeveAaal in dit nummer, -nip rubrieken moesten blijven liggen, terwijl ook het laatste drietal van Indischepadviiiders-foto’s eerst later kan worden gepubliceerd. Met het oog op het Jamboree-verslag in ons volgend nummer vrees ik ‘dat jullie, wat dei rfdoen«ng d« vaste betrachten!5 niet van elastiek is;

Van de Redactie

Het ideaal van ons blad is: het brengen vaneen gezonden, fLinken, geest onder de Nederlandsehe jongens, het aanmoedigen om een manlijk, rein Christenleven te leiden, een beroep te doen op zijn lezers om inde wereld te zijn werkers voor -het goede« en géén toekijkers mo*or,H;rrhprlpn nns alle exira’ties verbieder

iammer dat de omstandigheden ons alle exira’tjes verbieden. bijlage van deze maand is nu eens met een pa vinUdersf(>to* doch een Jamboree-hedje, gedicht door den , navid Tomkins en gecomponeerd door den pad- Charles Wen. Laten we zorgen da we ginds in Engeland kunnen zingen, gemeenschappelijk we p n goed kunne„ zingen. We hebben nu “n . fd i dersliederen ineen bundel en die moeten «s En daarbij dit frissche, pittige lied: . „VAARWEL AAN HOLLAND”.

AMedingsbericMen

één zijde te beschrijven. Inzendingen vóór den 15™ van elke maand. *ED. Door het vroeger verschijnen van dit blad was de Redactie verplicht deze maand den datum van inzending streng te handhaven, zoodat verschillende berichten te laat binnen kwamen. De Redactie moet er nogmaals vriendelijk doch met klem op aandringen de afdeelingsberichten kort en zakelijk te stellen en niet in beschouwingen te vervallen. _ In verband met de Jamboree zij nogmaals medegedeeld dat ons blad aldaar vertegenwoordigd is dooreen specialen verslaggever. Inde desbetreffende afdeelingsberichten vermelde men dus slechts datgene, wat èn van algemeen belang is, èn vermoedelijk aan de aandacht van onzen verslaggever kan zijn ontgaan. Redactie de P.V. Alkmaar. De samenkomst aan het raadsvuur aangekondigd in ons Meiverslag, kon door repe tities e.d. niet plaats hebben, maar met Pinksteren

sloegen wede tenten weer op bij paal 31 (Bergen aan Zee) en meer dan eens brandde het kampvuur, werd er gesproken temidden van de: stilte der nacht, slechts verbroken door het rmsenen der zee Ook werd gesproken over woodcraft. Oroote 'instemming vonden de beginselen der Eenvoud en Harmbme inde Natuur Maar zullen deze niet toepassen als „Roode Krijger , zullen niet loopen met kleurige hoofdtooi, noch zal de tomtom weerklinken tusschen de tepees Gok zal onze taal die der blanken blijven, want allen vinden het beter een werkelijke wo“d>ooper, een echt natuurmensch te zijn, dan een onnatuurlilke Indiaan. Ons Pinksterkamp is gehouden met volkomen doorgevoerd patrouillesysteem en He crppst liet niets te wenschen over. Helaas zal onsVoote kamp in Ommen (30 Ju’'Tr'3 *£|jê niet met patrouillesysteem gaan, daar enkele patrouilleleiders afwezig zullen z„n en een.ge padvinders 2 a 3 weken kampeeren veel te lang vinden. Bij goed weer gaande Arenden per fiets (drie dagen: Amersfoort, Deventer, Ommen) de overigen gaan met de Zwolsche nachtboot. Onze troep slinkt nog steeds: Egmond is een zelfstandige afdeeling geworden . anderen verlaten de stad enz. Wel is de fut onder de overgeblevenen nog lang niet weg, zullen er nog verscheidene dubbele V-tjes komen, maar als t zoo door gaat, sterven we over twee jaar uit, maar we zullen ons best doen dit te verhinderen! Almelo. Eenige Z.Z. kampen, met twee Arnhemmers die ons bezocht hebben, zifn inde afgeloopen maand KeJbo“dl ns IK' Zwemmer wlrd behaald door D, Schuitemaker Amersfoort. Tot onze spijt moeten we weer 2 van onze beste krachten missen nL de Ie vaandrig O. van Hengel en de 2e vaandrig Pepi Bijleveld. Ongetwijfeld zullen we hun heen gaan geducht voelen. Voor wat ze voor de afdeeling en voor de troep gedaan h. ziin we hen groote dank verschuldigd. De troep zelf gaat goed vooruit en overal zijn weer nieuwe jongens aangeworven. De IPa vinders: Boy Kruismga. Tom houtman, J. Knoote en David Kan zijn benoemd tot ass. patrouilleleiders. Ook zijn er stappen gedaan tot oprichten vaneen welpenttoep. Als wede rechte man als leider gevonden hebben zal de zaak ongetwijfeld goed gaan, Nog P»»r, dagen, dan worden de tenten hoera

Arnhem. We staan in het teektn van de Jamboree. Veertig van onze jongens zullen uit Arnhem mee naar de overkant gaan om de eer van hun Vaderland in Engeland hoog te houden. Ik hoop dat ze zich in alle opzichten flink en als padvinders zullen gedragen. Het is goed dat de Engelschman die zich vroeger zoo vaak met het Hollandsche ras heeft gemeten, ziet, dat de Hollandsche jongen nog bestaat, tn waar hij zelfs in deze eeuw nog moest voelen hoe zwaar de Hollandsche vuist kan neerkomen, hoop ik dat hij thans mag ervaren wat Hollandsche vriendschap en padvindersgeest beteekenen. Laat onze 400 jongen, uit alle streken van Nederland saraengekomen, een goede indruk achterlaten bij hunne sportieve gastheeren, die alles wat naar een degelijke padvindersgeest streeft zullen weten te waardeeren. Duizenden kameraden zien hen vertrekken en wachten op berichten, om te hooren hoe jong Holland zich houdt! Een gewichtige gebeurtenis in Juni was de inwijding van het blokhuis van Troep 11, een uit hout gebouwd huis 3 bi) 6 M. in het bosch, slechts door 2 paadjes door het dichte hout met de buitenwereld verbonden. Alle Arnhemsche padverkenners, benevens de atdeelingen Velp en Wageningen woonden de inwijding bij. De hopman van II vond geen woorden genoeg om voor alle teekenen van vriendschap z’n troep en hem bewezen, te bedanken, ten groot kampvuur verlichtte des nachts de heide, waar onze liederen tot laat inden avond weerklonken.. Hopman DE KONING. Bussum. 19 en 20 Juni waren de dagen van de Patrouillekampen, hoewel „Kamp„ eigenlijk een wel wat grootsch woord '5 voor een eenvoudig bivak van Zaterdag op Zondag. De Bizons en de Arenden trokken naar de Lage Vuursche, de Wolven en Jachthonden legerden zich op de oude plaats bij het Bink, terwijl eindelijk de Panthers hun kwartier opsloegen inde onmiddellijke nabijheid van het Boschmcertje, vlak bij de 13de Amsterdamsche Troep. De volgende week waren de derde klasse-examen. voor zoover het de Bussumsche candidaten betrof, en den Dinsdag d a.v. moesten de Larensche en Blaricumsche adspiranten er aan gelooven. Op 11 Juli vond de installatie van de geslaagden op plechtige wijze plaats, in tegenwoordigheid van den Voorzitter van hef Hoofdbestuur, wiens aanwezigheid door ons op hoogen prijs werd gesteld. De eerste cn tweede troep werkten inde afgeloopen weken

239