is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no 8, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeelingslbericlitei*

gpnEBMMHi» Laat D niet misleiden!! I Thans kunt U weder van uw leverancier de heerlijk verfrisschende échte POOL’ s-TANDPASTA ||S9 I verlangen :: :: Zie nevenstaande afbeelding I Jt AMSTERDAM A Per doos j 25 en 45 cent

J PADVINDERS -TENTEN | || in alle mogelijke modellen en afmetingen koopt en huurt men het voordeeligst bij: M | COHEN» Co.-ARNHEM |

eendrachtig samen, dat ik het niet noodig heb gevonden hun verrichtingen afzonderlijk te vermelden, De Zw. D. hield eenmaal een week-einde kamp. terwijl juist als ik dit schrijf de „Oude Derde** is «bikken voor hun* jaaJlijksche zwerftocht, die evenals verleden jaar zal eindigen ineen Zomerkamp. RnRFPT timpfdi rv n if. AT , * KUBtKT UMPERLEY.. Delft. Na kortgeleden een groot verlies geledente hebben door hef overlijden van onzen voorzitter, den Heer Boombergen, hebben we weer een zwaren slag gekregen door het even plotseling als treurig heengaan van den secretaris en oud-hopman Diemel. Veel behoef ik niet over hem te schrijven. We weten veel te goed wat we aan hopman Diemel verhezen, dat toonden jelui ook wel toen we hem de laatste eer bewezen en anderen beseffen toch de beteekcnis niet. Laten tfe „|‘w en cnn heeft weten te houden, ondanks het groote gebrek aan leiders en het feit, dat hij inde gelederen kwam volkomen onbekend met de idealen van onze mooie jongensbewegmg. Maar z’n hart voor de goede zaak deed hem al deze bezwaren te boven komen en werd hij voor de troepen wa* Ji1* J^wfes* ]f- Jongens, groot saluut voor voltooien wat hopman Diemel h“f‘aa"gevan?en Do,ft Zaterdag 25 geh,°uden saar5aar den Briel, Met 9 man lokaal tTr waar 1“™ cfnclut kwamen dat de straatjeugd aldaar in geen enkel

opzicht verschilde met deDelftsche en er groot vermaak in scheen te scheppen ons na te jouwen en met steenties te p-ooien terwiii wii nn Hp boot wachtten On Rozenburg werden we al afTehalld door eeXSigïn BrïïSSeW vinder. Toen onzen overtocht naar Brielle f elf man in één roeiboot gezwegen van tien fietsen i J I een roeioooi, gezwegen van tien Petsen! Aan den steiger werden we verwelkomd door den heer Joh. Been, die zoo vriendelijk geweest was ons zoo’n goed onderdak te bezorgen en ons nu inden regen met Hekkie opwachttl Toen gauw naar de familie van der Knoop, die ons recht harteliik ontving en ons narhtlotnps vpr sTrekteDenvo°genZi dag Uidde de hèe? Been ons door de OeLenstad « gepolen wij van z' " kennis van alle bezienswaardigheden en doir de boeiende manier waarop hii alles wist te vertellen Aanhet eind ont sTfzte^arWedieeeno„?ereedeeeiderhdai maar ’n volgende keer honen wii Jullie gast vrijheid te genifen Na hebben vanLl onze nieuwe vrienden in Den Briel, peddelden we in gezelschap van hopman van Leeuwen en onzen scoufsbroeder uit Hellevoetsluis, naar de Zoutmeren van Rockanje en vandaar naar Hellevoetsluis, waar direct het padvinders kennis gemaakt te hebben, ploeterde MS KcTlef gezeld door 2 onzer gastheeren, yan wie we IpoedJgnent “L“om”n‘ Toenovm Geervliet, Heenvliet door Rotterdam naar Delft

tertio- ’t U ppnrpn/p u j of andere pech geweest De? hlrer„b“d'eJV tlr 6 ? >/ geweest. Den Heer Been, de famille van de Knoop en afdeehng Hellevoetsluis "oStoerLTe'faTehdke otvanfs? jGorinchem Hd l l! ?;.D!CK » i f °S6 is nu ongeveer een jaar geleden, dat de hopman in onze gelederen trad en wat is de troep sinds dito tiiu „i.t v™ uitgLaan * Hadden Veerst? 5* , ondef * hoerende Psd d’ ideaal nu werd het anders Den™ JT o„i °U werd , anders. De hopman pakte d ’ “p plannen ™or den dag en rieP scouTsplrirkw'am De.a eshte hef doe derpadvinder? hegoLef i V Padvmde.nb begonnen in te zien, l 6 u“iP der Padvinders bij verschillende Zl ~.'5 fewonnen werd me* 3;J- '2 Juni hielden Z Is met de Tra"*P°rt-kolonne. °Roode biifestfan Lof hrachteüT ’ Lifn in eL extra-t^^ „aar G ondernomen werd Verder ff? ten we een fietstocht mar n?aa*c‘ “:^o^i;wdN^^rLi.^ hopman. Ook tf Llf L^tfeToLL^mLafLd” ÏZr'W en werd er onder diens leidino- ponll l*?’ ‘“ï °PhH J* S uitzondering na? zijn'zfaüen door'he^ovér'

240