is toegevoegd aan uw favorieten.

Het padvindersblad; weekblad, officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders Organisatie en van den Nederlandschen Padvinders Bond, jrg 2, 1915-1916, no 3, 18-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PADVINDERSBLAD

Umenigingsbericbten AMSTERDAM Amsterdamsche Padvindslers-Organisalie Voor een welgevulde zaal gaf bovengenoemde vereeniging op 5 Juni 1915 ten bate van het Algemeen Steun-comité een welgeslaagde uitvoering. Opgevoerd werd de operette: „Reepelsteeltje”door Johanna Veth. De vijf bedrijven werden vlot achter elkaar gespeeld. Het waste merken dat de rollen stevig ingestudeerd waren. Ook costumes en decoratie waren schitterend in orde. Alles wees op een zorgvuldige voorbereiding. Wel is het jammer, dat de mannelijke personen zulke fijne piepstemmetjes hadden, maar dit eenige euvel telde men niet al te zwaar. Na afloop werden eenige P.V.-liederen gespeeld, terwijl het Wilhelmus door allen staande werd meegezongen. Een gezellig bal besloot den avond. N.B. De Amsterdamsche Padvindsters-Organisatie is opgericht 10 November 1912. Als leidster treedt Mej. H. Dam op, die bijgestaan wordt door haar zuster, Mej. A. Dam, als assistente. De troep telt ± 45 leden en heeft dezelfde indeeling en werkroosters als de N.P.O. of N.P.B.' Watergraafsmeer, L. v.d. K, I, 11, Vil Tocht van den 4den troep op Zondag 18 Juni Om kwart over acht moesten diegenen, die mee wilden naar Wijk aan Zee, zich verzamelen bij de boot naar IJmuiden. Om halfncgen gingen we weg. We hadden een goede opkomst, 75 jongens waren aanwezig. In IJmuiden, waar we om 10 uur aankwamen, gingen we dadelijk langs het strand naar Wijk aan Zee. Een eind voor dit plaatsje hielden we halt en de meesten gingen daar zwemmen en hun brood opeten. | Toen allen klaar waren, werd aangetreden [ en ineen korte toespraak benoemde onze leider, de Heer Robbers, den Heer Wuijster, troepleider uit Zutphen, die als gast met ons meeging, tot eere-troepleider onzer troep. [ Hierna kregen we tot halfdrie vrij. Sommigen gingen weer zwemmen, anderen bezochten het dorp, waar ze limonade dronken en de duinen beklommen. Om halfdrie gingen we met den geheelen troep weer weg door de duinen naar IJmuiden. Even voor deze plaats werd nog een ijswinkelfje bestormd, zoodat we nog net bijtijds bij de boot aankwamen. Het was al 6 uur toen we in Amsterdam waren. We hadden een heerlijken dag gehad, vooral door toedoen van Mijnheer Robbers. J. Rinse, ass.-patr.l. Waterpatrouille KAMPEN De afdeeling Kampen der N.P.O. gaat nog steeds niet vooruit in aantal leden, maar daardoor wordt nu een kernavond van ongeveer 8— 10 flinke 3e kl. P.V.’s gehouden,) die zoo gauw mogelijk le klas zien te worden onder de uitstekende leiding van Lt. Wolters. De gelegenheid wordt nu opengesteld tot het verkrijgen van vakinsignes, voornamelijk van smid, wielrijder en timmerman, daar de commandant een smid, fiets- j reparateur en meubelmaker bereid heeft ge-1:

■ I vonden liefhebbers in die zaken op te leiden, 2 maal per week worden door den leider aan eenige jongens schermlessen gegeven, teneinde zoo spoedig mogelijk het prevót op sabel-schermen te verwerven, waarna evenzoo fleuret- en geweerscherm-lessen zullen gegeven worden, terwijl de P.V.’s binnen– kort schietoefeningen zullen houden. Twee; maal per week wordt oefening gehouden. – Wanneer de troep niet in aantal toeneemt, ; ondanks alle propaganda en maatregelen, . zullen deze patrouilles later een model-lroep – vormen van Iste Wassers, die tot voorbeeld i van andere troepen kunnen strekken. Niet! tegenstaande de vele tegenwerking is de , animo bij de meesten nog uitstekend. Na . de vacantie zal een eigen clubhuis gebouwd • worden. Leve de Kamper afdeeling! I W. VAN der Muelen, Ir.

Cijsr van Oefeningen DEN HAAG Jonge Verkenners Sport lederen Zaterdagmiddag oefeningen in speer- en discuswerpen, loopen, springen, polsspringen enz., op veld achter Houtrust, 2 uur. Voorloopig voor jongens van 14 jaar ( en ouder. Deelname vrij. Deze oproep wordt niet meer geplaatst. Zonder tegenbericht dus | iederen Zaterdag athletiek. H. Ie troep le vendel. Zondag 20 Juni 8.30 u. v.m. Clubhuis, Stok. boterham, zwembroek en handdoek. Alles in orde. Zwemmen en daarna om 10.30 u. demonstratie voor de ouders. Oudendal Jr. le troep 2e en 3e vendel. Zondag 20 Juni. Aantreden om 9j uur clubhuis. Volledige uitrusting. Demonstratie voor de ouders op het terrein achter Houtrust. Ziezoo, de examens zijn voorloopig achter den rug en we kunnen gerust zeggen, dat deze examendag een groot succes is geweest voor onzen troep. Over eenigen tijd zullen nog de examens afgenomen worden van degenen, die op 13 Juni verhinderd waren te komen. Ik schrijf echter juist: „voorloopig achter den rug”, want we moeten nu niet op onze lauweren | gaan rusten ; vooral de derde-klassers moeten nu voor hun tweede-klasse gaan werken en ook kunnen we nog veel meer andere vakinsignes behalen. Wij weten wel, dat er menschen zijn, die tegen de insignes zijn, maar in onzen troep behoeven we ons niet te schamen voor anderen, wanneer we voor insignes werken. De uitslag van de examens luidt: Geslaagd voor insigne lich. geoefendheid : J; Hoek, H. Soesman, H. de Grave, E. Swaan, M. v.d. Stam, W. Toet, D. Heppner, |

H. de Brey, J. Broedelet, C. Vermeer, K. Vermeer, Hulsker, L. v. Blommensleyn, Ch. v. Blommensteyn, J. Wagener, M. Konijn, O. Fortuyn Drooglever, A. Tripplaar, F. Delboy, F. v. Doorne, J. Jansen, F. v. Dorssen, R. Gritters en N. v. Gennep. Voor examen 3de klasse geslaagd: G. Fortuyn Drooglever, A. Tripplaar, H de Brey, M. v. d. Stam, W. Toet, J. Jansen, F. v. Doorne, N. v. Gennep, R. Gritters, F. v. Dorssen, J. Wagener, Ch. v. Blommensteyn, J. Hoek en H. Soesman. Voor examen 2de klasse geslaagd: J. Graadt v. Roggen, H. Schnabel, C Vermeer, K- Vermeer, P. Roozendaal, A. v. Lutsenburg Maas, J. Heemann en v. Woerkom. Insigne Lassowerpen, geslaagd : O. Fortuyn Drooglever en L. v. Blommensteyn. Insigne Pionieren, geslaagd: F. v. Santen. C. C. Six 2e troep 3e vendel wordt beleefd doch dringend verzocht de verschuldigde contributie vóór 21 Juni aan ondergeteekende te voldoen. F. J. Oudendal Sr., penningm. H. J, V. Zondag verzamelen 9.30 u. precies clubhuis. Demonstralie voor ouders en bekenden. Niemand thuis blijven. Denkt aan contributie. ’s Middags geen oefening. Adr. Zahn 2e troep 4e vendel. A. Juniores-afdeeling. Verzamelen 2 uur nam. Plein 1813. Oefening onder R. A, James. B. Seniores-afdeeling. Verzamelen 1.30 u. n.m. Nieuwe Brug, Laan Copes. Oefening onder de groepleiders. Per rijwiel. Opdrachten worden door mij gezonden, voor A aan James, voor B aan Boelen. C. D. V. HAARLEM Zaterdag 2 uur. Oefeningen der rniddagvendels. 7j uur Groene vendel. Woensdag Ij uur. Examen 2de klasse. 2 uur vendeloefening. 8 u. Groene vendel. UTRECHT \e en 2e vendel. Zaterdag 19 Juni. Aantreden 2.15 u. Museumbrug. Voetgangers met den trein naar De Bilt. Opleidingsvendel. Aantreden als boven. Neemt je lasso mee. Het examen voor 3e klas wordt verder afgemaakt. Er is er nog maar één die geprobeerd heeft wat te krijgen voor 3 nieuwen, en dan nog wel een niet uit mijn vendel. Komt, jongens, jullie kunt er best bij je op school nog wel drie opsnorren. Vraagt ze maar mee. Denkt er aan, het is zoo vacantie.

24