is toegevoegd aan je favorieten.

Het padvindersblad; weekblad, officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders Organisatie en van den Nederlandschen Padvinders Bond, jrg 2, 1915-1916, no 28, 10-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PADVINDERSBLAD

maar deze enkele citaten zullen wel al voldoende zijn om een denkbeeld te geven van den inbond van deze nieuwe P.V.-uitgave. Tusschen zooveel spreuken zal ieder natuurlijk er vvel enkele vinden, die hij minder mooi of juist acht, want smaak verschilt nu eenmaal, maar alle zijn toch zeker het overdenken waard. Ook het uiterhjk van het boekje is niet onaardig: een stevig groen linnen bandje, waarop in gouddruk een P.V.-hoornblazer met vlag. Ik vermoed wel, dat de samensteller genoegen van zijn uitgave zal beleven, want het boekje verdient wel een plaatsje op de schrijftafel of het boekenrek van elk onzer P.V.’s. Het boekje is voor / 0.90 verkrijgbaar inden boekhandel, of bij den uitgever W. J. van Hoogstraten, Noordeinde 98, Den Haag. H. M. v. S. Officieel GcdeëïtTn.P.O. hoofdbestuur De heer W. H. A. G. Baron van Ittersum, te Apeldoorn, heeft als lid van het hoofdbestuur der Nederlandsche Padvinders Organisatie be-1 dankt. flfd. Tüzendijke Opgericht is de afd. IJzendijke. I' Het bestuur is samengesteld als! volgt : J. A. Neeteson, burgemeester, ■ voorzitter ; P. Zijlstra, notaris, pen- J ningmeester : G. B. Ci/rpreau, ge- s meente-ontvanger, secretaris. Als troepleider zal optreden de heer J. Kijne Hzn. | Eventueele correspondentie de | afdeeling betreffende gelieve men £ te richten tot den heer Carpreau ( voornoemd. * \ Hardigheden i ;~ . f Met gelijke munt betaald (7 „Wat!” riep de automobilist uit, ij die een boer z’n voet overreden had. f ~s°o gulden voor een kapotten voet : Ben je gek, vent ! Ik ben geen ia millionnair!” 1 o „Wel mogelijk mijnheer”, beet het A gewonde boertje hem toe, ~en ik ben geen duizendpoot !” 1 v Heel vleiend „Vin je ’t goed, zeg, als ik je j t maar kortweg „Diep” noem ?” „Wel ja, kerel, natuurlijk noem me maar net zooals je wil. Sommigen ' v

1, van m’n vrinden noemen me „onwe 1 idioot” !" – -.Non ja.— maar dat zijn natuur– lijk lui, die je héél goed kennen.' üerccnlgmgsbcncMcn 1 i — —

DEN HAAG Jonge Verkenners Toontal Zondagavond 12 Dec. om halfzeven ten j mijnent, Vivienstr. 12. Repetitie in costnum ;Zij, die nog iets te bespreken hebben, kunnen dit Zaterdagavond doen. H. W. de Ridder I rv De pauze van twee weken is achter den rug. Er staat een kachel in het clubhuis, de J weken voor St. Nicolaas zijn voorbij, we kunnen dus weer beginnen, om eiken Dins-1 dag, Woensdag en Donderdagcursus te houden. Voorloopigzullen onderwerpen voor „2e klasse” ! en voor insigne „Gids” behandeld worden. | Opening van het clubhuis ’s namiddags 3 uur, steeds potlood en papier meenemen. Iedereen is welkom. Zouden de oefeningen op Zondagmiddag ; a.s. zoodanig geregeld kunnen worden, dat de respectieve vendels tegen halfvier zich verzamelen op de weide, links van den Pompstationweg, even over de brug? Padvinders of oud-padvinders, die nog exemplaren hebben van de „oude groene Padvinder” en daar niets mede doen, worden beleefd verzocht die exemplaren te zenden aan Dr. W. J. H. Leuring, die met het oog op een in Amsterdam te organiseeren tentoonstelling van artikelen de padvindersbeweging in het algemeen, de jonge Verkenners in het bizonder betreffende, gaarne een flinke inzending wilde sturen, opdat we goed vertegenwoordigd worden. Wie ook foto’s, vlaggen e.d. artikelen in bruikleen willen afstaan, ( zullen niet weinig tot het welslagen van de tentoonstelling bijdragen. Komt, doet eens I jullie best en tracht een goed geheel bij elkaar ■ te krijgen. Wie leent een der troepkarren, om meubels als anderszins uit verschillende huizen voor ons clubgebouw te halen? Bericht voor Maandag ingewacht bij Dr. Leuring. Orkest Zaterdag 11 Dec., 7.30, Laan v. Meerdervoort 456. Introducé’s medenemen. F. J. Oudendal HAARLEM Op de laatste leidersvergadering is aan j vaandrig A. Boekman de leiding opgedragen I van het Oranje vendel te Bloemendaal.

. ! Cijsf un Oefeningen ' DEN HAAG Jonge Verkenners Ie troep Ie vendel. Verplichte oefening. Inspectie van alle vendels door Dr. Leuring. Aantreden Zondag 12 Dec. 1.30 u. n.m. clubj huis met stok. Trommels en hoorn mede( nemen, leder moet opkomen. Groepl., denkt 'aan contributie! Zij, die aan, de gymnastiek voor de uitj voering deelnemen, treden aan om half-10 clubhuis. H. W. de Ridder Ie troep 2e vendel. Zondag 12 December. Aantreden om 10 uur, Nieuwe Brug (bij de Laan Copes). Volledige uitrusting. Stokken kunnen tot nader orden thuis gelaten worden. Denkt aan hetgeen omtrent verschillende j uniformstukken gezegd is. Contributies meebrengen. Tevens kan het geld van de kaar-J ten voor den feestavond afgedragen worden, j Jongens, er moeten nog ongeveer een 80 kaarten verkocht worden en we hebben nog i maar enkele weken voor ons. Toch rekenen wij er vast op, dat alles verkocht wordt, want, denkt er aan, het komt alles ten bate [ van de troepkas. Prijs der kaarten / 010 per stuk. C. Ch. Six Ie troep Ie en 4e vendel. Zaterdag 18 Dec. " l|ur, vergadering van groepl. en ass.-groep| leiders, Laan v. Meerdervoort 456. Lijsten, verslagen en contributie medenemen. Oudendal le troep 4c vendel. Zondag 12 December, 1.30 u. clubhuis. H. J. Kist 2e troep le vendel. Zondag 12 December. Aantreden 10 u. v.m. Witte Brug. Ochtend[ oefening. Uitrusting; uniform met stok. Bericht zenden bij verhindering. 2e troep 3e vendel. Verzamelen Zondag 10.30 u. v.m. clubhuis, (Sonoystraat 109). 12-uurtje meenemen. Denkt aan contributie. 2e troep 4e vendel. De bijeenkomst op Zaterdagavond 1 1 Dec. kan niet doorgaan. Gaarne zal ik vernemen, of men 18 Dec. wil bijeenkomen of inde Kerstvacantie. C. D. V. HAARLEM Vrijdag, Leidersvergadering. Zaterdag 2 uur vendeloefeningen. ZEIST Zaterdag 11 Dec. ’s middags geen oefening. ’s Avonds gymnastiek. F. C. G. D.

216