is toegevoegd aan je favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no 15, 27-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER 27 September

. hoop dat na 'dezen oproep, vele rondeteidlsters iets van zich zullen late'n hooren, zoodat door de rondeleidsters de padvindstersband hechter wordt in Holland. Howgh ' CO ROZEBOOM, R.L. Roodlborsten. Groep 6. A’dam. Gaarne onderschrijf fk de wensch van mijn oud'-rondeleidster dat deze rubriek er toe bijdraag t dien band tusschen de ronaeleidsters van Holland hechter te maken! De volgende maal hoop ik dan zelf nog ieta over de indeeling vaneen oipkomstavon-d te bespreken. " JUUP

f BOEKBESPREKING door PAULINE REDEKE DUSARTSTRAAT 2 HAARLEM

DIERENLEVEN IN DE WILDERNIS, door Williaim J. Long ; uit het Engelsch vertaald. Rotterdam, W. L & J. Brusse’s Uitg. Mg. 1921. Derde druk. Prijs ƒ 3. „Schetsen uit het levender dieren, hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten”. Deze ondertitel geeft duidelijk genoeg aan, wat je in bet kunt vinden, De schrijver vertelt enthousiast hoe hij de dienen heeft zien leven inde natuur en in die verhalen vind je veel 'fijne trekjes en mooie gedachten, want de schrijver bekijkt ,al diat leven op een geiaonde, vroolijke manter. Weet jullie, wat, ik de Leukste verhaten vind ? Van de lessen die de jonge diertjes inden zomer krijgen van hun ouders, om zelf ook groot© en wijza dieren te worden. En dit boek zou bejst „boschkinderen op school” kunnen heeten, want hierin vertelt de schrijver van bijna niets anders. Hij herinnert je eraan, hoe ontzettend veel ar te zien is inde natuur en als je goed leest, kun je ook van hbm loeren hoe je wei moeit doen en hoe niet, om van al dat moois te genieten. Het zijn wel alleirnaal Aimerikaansiche dieren, die beschreven worden, maar je kunt hier’ toch op dezelfde manier weer van andere dieren de levenswijze leeren kennen. Vooral als je met het zomerkamp op een plek bent, walar weinig menschen zijn, kun je dikwijls heet makkelijk allerlei leuke dingen, zien. En Ommen daar wel de meest geschikte* plaats voor ! Bjj donzelfden uitgever zijn nog een aantal andere, boelkfen van W. Lo’ng verschenen, o.a. „Boschigeheimen!’, „Op herten uit” en „Zonder geweer op jacht”. WERLI. SNEEVOET, DE SCHRIK DER VELUWE, door H. E. Kuilman. Rotterdam, W. L. & J. Brusse’s Uitg, Mjj. 1924. f 2.90. „Snelvoet is de vos, die leeft aan het Groote Water”, die rooft aan den zeeoever, die kampt op. de „Dennenheuvel” die steelt, die heerscht van Oost tot West, van Zuid tot Noord, die duizendmaal gevangen en vermoord, duizendmaal weder verschijnt e'n wiens naam evenals zijn geschiedenis nooit sterft, die van zich doet spreken op winteravonden aan het knapperend houtvuur, wanneer de doodskreet vaneen stervend hoen de naicbtelijlke stilte verscheurt”. Alweer een dierenboek ! Ja, een boeiend verhaal overeen van onze weinige, in ’t wild levende grootere viervoeters. Jullie wisten misschien niet eens, dat ons dichtbevolkte landje nog zooiets romantisch als een echt groot roofdier kan herbergen ? Toch is het zoo hoor, en meneer Kujjlman kan er fijn van vertellen ook. Je denkt soms dat de held van ’t verhaal ineen of ander onbereikbaair ver Amerikaansch oerbosch leeft, maar dan lees je ineens van de Stakenborg en de Hierdonsöhe beek, en dan denk je aan de heerlik gladde fietspaadjes over onze mooie Veluwei en je bedenkt dat je best Snelvoet eens tegen zou kunnen komen als je een zwerftocht ging maken in die streek Ik heb hooren fluisteren dat meneer Kuijllman ons nog meer verhaten wil vertellen over onze eigen wilde beesten, zou dat niet fijn zijn ? " WERLI. * VERDRAAGZAAMHEID. Zoo vaak wordt verdraagzaamheid beschouwd als : „niet jeza.if uurven zijn”, „met alle winden meedraaien” en, en toch, niets is minder waar. Verdraag'zaalm-zün wil zeggen : andere menschen naast je kunnen veilen en dat sluit in, daar een mensch nu eenmaal een Levend wezen is, hen (het leven mogeflfllk te maken. Ademhalen, zich-voede.n, groeien, zich-voortplanten, gevoeligzijn voor prikkete, sterven zijnde eigenschappen van leven. Je zult misschien even lachen en denken dat je toch nooit iemand verhinderd hebt aan deze- fundamenteel© levensvoorwaarden te voldoen.

F. G. Delfgaauw – Rijwielhandel Jansdam 2 UTRECHT Tel. 970 RUIME KEUZE IN HOLLANDSCHE EN ENGELSCHE =T' RIJWIEI FNEERSTE KLAS RE PARAT I E-I NRI CHT IN G

Maar denk) nu eens niet alteen aan het lichaam, maar ook aan de zieil, en iedere ziel wil zich ontplooien en zfj' mogen de ontplooiing van den ander niet in, den weg staan. Eh° al te dikwijls toch doen we dat toch ! Nemen wie t iemand niet kwalijk als hij soms door zijn goesln: ijken groei het eens niet meier met ons eens is, ons zelfs tegenwerkt in wat wij nuttig en noodig oordeelen ? Donken we er wel altijd aan dat soms één ruw woord, één onvriendelijke daad zoo’n sterke prikkel voor een menschenzieï kan zijn dat zij zich voor ons sluit als een zich oprottend egeltje, zoodat we alleen maarde stekels voelen ? Ik z(al gelen voorbeelden noemen ieder weelt wel voor zichzelf wanneer hijl niet verdrajagzaam wais. We moeten leenen ons open te stelten voor, wat rond ons gebeurt, trachten te begrijpen en, waar we niet adhter het raadsel van de daden onzer medemenschen kunnen komen, afwachten en voorzichtig zijn met ons oordeelen en veroör’dealen- TOOS SOLLEVELD.

Nieuwe Uitgaven.

Van do Vereeniging tot Bescherming van Dieren ontvingen wi] het VERSLAG OVER 1923. Deze sympathieke v eréenigin'g kon gelukkig dit jaarverslag in majeur opstellen en met dankbaarheid wordt dan ook vermeld', dat de algemeen© belangstelling steeds stijgende is. Moge daarin de padvinders ook hun aandeel bijgedragen hebben, ,T ü Nederlands che Bond van Abstinent Studeerenden. De JN.it.A.b. zond ons zijn keurige 1924- 25 agenda, welke voor den prijs van ƒ0.65 verkrijgbaar is bij G. Postma, Grootzand 27 te oneek. De agenda is uitgegeven bij wijze van bondsboek bevat dus verscheidene propagandistische artikeltjes en gedichten ■ een gedichtje van Jan Lighthart nemen we over : Geen juister naam dan sterke drank : ’t Gezondste lichaam maakt hij krank ; Hij slaat den zwaarsten man terneer ; Berooft dèn braafsten van zijn eer ; Hij doodt de liefde voor ’t gezin ; Hij voert den man het tuchthuis in ; Hij rooft den kind’ren ’t laatste brood, En drijft de vrouw in wanhoopsdood. Bij de N.V. Gebr. Graauw’s, Uitgeversmaatschappij, Singel 80 te Amsterdam, verschenen vier werkjes, geschreven door den oud-leider J. J. H. Martijn, voor het padvinders-tooneel : Het Spreekuur van den Tróepleider, Komische P.V.-revue in één bedrijf. Het Verijdelde Complot, Schets uit het P.V,-leven in één bedrijf. Toch Padvinder! Blijspel in één bedrijf. De Schipbreuk van de P.V.’s van Nergenshuizen, Padvinders-tragédie h la spectacle. Over deze tooneelstukjes willen we geen scherpe kritiek uitspreken. Wanneer de padvinders ook in plankenland hun krachten eens willen beproeven en dan iets bepaald „padvinderachtigs” willen opvoeren, hebben ze weinig keuze. Dat die litteratuur dus met vier niet onaardige stukjes is vergroot, kan geen kwaad. Persoonlijk ben ik echter van meening : le. dat het aankwee-’ ken van artisticiteit tot de P.V.-werkzaamheden kan belmoren ; 2e. dat dan kost, als in genoemde werkjes geboden, wel wat te goedkoop-komiekerig en te gechargeerd is. Óm dezelfde reden is de Engelsche P.V.-tooneel-litteratuur zoo weinig bruikbaar : marionetten en geen menschen. Voor hen, die eenvoudig willen beginnen, niet te hoog willen mikken, geleidelijk willen klimmen zijnde vier stukjes echter zeker bruikbaar. g4 E. H. HAMANN 32 Rijnstraat -- ARNHEM Telefoon 949 PADVINDERSMESSEN, zesdeelig f 1.75 VELDKIJKERS – COMPASSEN

236