is toegevoegd aan je favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no 17, 25-10-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ , , DE PADVINDER 25 October

Wh rekenden zóó : deel I 10 tot 15 minuten. deel li ongeveer vijf kwartier. deel 111 ongeveer een half uur. Jullie voelt allen dat deel II het belangrijkst© van den avond vormt. Maar een goed begin is het halve werk en je raakte er al vast door „in stemming”. Niets is zoo vervelend als zoo half aan, je: rondeiwerk te beginnen ; dat deze de eerste 10 minuten nog geen zin heeft en de andere maar vast dit of dat begonnen is. Dus een goede, korte inspectie, even correct en vlug aantreden en ’n ieder krijgt zin eens flink aan het rondewerk te gaan ! Aantreden en inspectie van de groep. De meisjes staan verspreid. Leidster of assistente komt er aan, fluit d.w.z. geeft acht,, of : luistert naar hetgeen |k zeggen wil. De meisjes zijn direct stil, en blijven staan waar ze staan; houden op met spreken, al is het midden m een woord. Dan fluit de leidster . . ~ (drie punten, één streep). Dat beteekent „Leaders come here”. Het engelsche „leader” is ons „rondeleidster”. De rondeleidsters gaan naast elklaar staan ineen bepaalde volgorde (die ik later weer eens bespreken zal). ~ De leidster zegt nu : rechts richten (rechterhand inde zp, hoofd naar rechts) ; daarna „staat” (diw.z. weer inde houding,; ’t gaat net ails op gymnastiekles). Leidster': „Nummeren”. R.-leidsters (tellen) : 1—2—3—4. Leidster: „Afstand nemen marsch”. No 1 doet nu ’n kwart draai naar links : No. 2,3 en 4 naar rechts. Dan blijft No. 1 staan ; terwijl No. 2 twee passen, No. 3 vier passen en No. 4 zes passen voorwaarts maken en daarna een halve draai naar rechts maken. Nu staan de rondeleidsters dus achter mekaar; als ’t goed is op behoorlijke afstand van mekaar en in ’n rechte lijn! 't is alles héél. eenvoudig, je moet ’t maar eens oeferien. Nu is het oogenbilk gekomen dat de meisjes bij haar rondeleidster mogen komen. De leidster fluit (d.w.z. verzamelen) ; ‘de- meisjes gaan elk nalar haar jondeleidister toet naast mekaar b.v. op| volgorde van del leeftijd'. We hebben dus nu 4 rechte rijen meisjes van 4 bn mekaar hoerende rondes gekregen! Ze gaan op de plaatsrust staan. De leidster-vraagt nu of haar rondeleidsters de presentielijst willen opmaken van haar meisjes en dat gebeurt, terwßl da leidster wacht. Dan gaande rondeleidsters weer op haar plaats terug en wachten tot de leidster fluit ... („leaders come here”). ~ ~ , , De rondeleidsters plaatsen zich naast elkaar voor de leidster De leidster vraagt ze beurt om beurt welke harer meisjes niet aanwezig zijn ; walt hiervan de reden e'nz. enz. Terwijl de rondeleidister hierover kort verslag uitbrengt, staat ze even inde houding en salueert! Is dit alles geschiedt, dan gaande rondeleidsters naar haar nog steeds keurig opgestelde rondes terug, . . „ , „„„ Nu is het oogenblik gekomen dat de leidster zelf kan gaan inspeetóeren. Terwijl de rondeleidster haar aan ziet komen zegt ze tegen haar ronde : „geeft acht”. De meisjes staan m de houding en de r.l. salueertdiaar leidster. De leidster gaat de rij langs, inspecteert de meisjes van top tot teen, van achteren en van vóren en werkt zoo de verschillende rondes achter elkaar af. Is dit geschiedt, dan gaat de leidster op ZB van haar groep staan en zegt : „Verspreiden marsch . De geheel© groep kbert een kwart draai rechts, salueert haa leidsters die terugsalueert en verspreidt zich rondesgewijs om aan haar taak te beginnen. Probeert het eens deze methode in je groep toe te passen. ... , , Denkt er weer aan dat de rondeleidsters hierin ee.n belangrijke rol spelen. Zij zijn het die het eerst, haar ronde inspecteren • nog eens een terechtwijzing gevein over n (las ot rok die niet netjes zitU of over nagels die niet geknipt maar op ander© wüize zijn kort gemaakt! Zoo zijn er allerlei dinge

die jullie van te voren kunt controLeeren,; en van jullie zal het dus voor ©en groot gedeelte afhangen hoeveel goed- of afkeluringsipunten je ronde krijgt. _ TITUP Volgende maal verder. __ JUU

BOEKBESPREKING door PAULINE REDEKE KRISPIJNSCHE WEG 95 – DORDRECHT

AAN DE ZONZIJDE. Door C. M. van Hille—Gaerthé. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar’s Uitg. Mij. 1918. ƒ . .. . Dit boek is in zekeren zin het vervolg op „Onder het Stroodtak” We lezen over de meisje® van het gymnasium,, waar Elke van, Arlevoort nu ook op i®. Het, eerst, makjen, we keinms met Conny, die weinig zegt maar des te meer 'denkt, en de goedige Jeanne en nesterige Bietie houden dan ook evenveel van haar. Ze zijn erg in spanning over Else, het 'nieuwe kinds, hoe ze eruit ziet en wat het voor een type is- In t begin sluit Else zich niet erg bü hen aan . ze verlangt de heeles week naar de Zaterdag, om weer naar huis te kunnen. Maar langzamerhand groeit er een innige vriendschap tussche-n Else en Conny en o-H een keer gaat Conny mee met Else, logeeren onder het Stroodak. Ze geniet er van de men-schen en de dingen en de stemming e,n ze wordt er een welkome gast Qn een dag in de vaca'ntie gaan de meisjes met) de dokter mee de hei ops, ze zien dan de armoede en die zorg in de hutjes die de -dokter bezoekt, en door de tegenstelling wordt het Conny opeens duidelijk; wat ze eigenlijk allang onbewust geweten had : hoe dankbaar ze moest, zijn voor al helt mooie in haar leven, en wat het een voorrecht: is geen mateneele zorgen te kermen, te „wonen aan, de zonzijde van het leven, . In dat oogenblik voelde zp sterk en diep, alsof het haar nooit meer loslaten zou, de waarheid van haar leven dat ze was een, zonnekind, — een kind met een open hart voor al de schoonheid en liefde en rijkdom, die- het leven te bieden heeft. En de schoonheid lag om haar in emde-looze ruimte en dicht om haar was de liefde en de- ernst en ook ai d-e vreugde en hartelijkheid, die menschen-kmderen elkaar ito* haar hart wias een dankgebed,, da-t zei dut ervaren”.

ALLERLEI

O'D Zondag 14 September hield de afd. Amersfoort een padden s t oe 1 e n -e x c ur s 1 e, en wa,s zoo vriéndelijk geweest zusterafdee-langem uit de omgeving daartoe uit te noo-digen, zooda een vroolijk troepje meisjes uit Utrecht, Bussum, Hl versum, Zeist en Bilthoven zich bij de Amersfoortschen aansloten en de bosschen in trokken ; de’n kant van Oud-Leiusiden op_. Na in ’t bosch. op een mooie plek, te zijn toegesproken door de Amersfoortschen hoofdleidster, Douairière J. van den ■R„ro->h—van Telijn en na eenige liederen te hebben gezongen, trolk het vroolijke groepje naar het buiten t,NimmerdDr waartoe welwillend permissie was gegeven. Vele soorten van paddenstoelen troffen wjj daar aan,, onder meer, ook op een boomstam de mooie, fijne porcelemzwam Toen vele mafjes, rugzakken en hoeden gevuld waren met de grootst moge B verscheidenheid van paddenstoelen en zwammen, werden de uitgestald In de overtuin van hotel „Oud Leusden”. Daarna Sf de teer van ,den Bergh zoo vriéndelijk een ktane causerie te houden over paddenstoelen,, om on® verschillende soor en, die ’t meest in onze bosschen voorkomen, te leeren onderscheiden. Het was een gezellig en leerzaam uurtje. Nu werd de terugwandeling weer aanvaard en na een g __ zeSï kopje thee ten huize der hoofdleidlster, trokken w® weder in verschillende richtingen huiswaarts,, zeier voldaan over onzen gezelligen dag. Amersfoort Het was voorwaar een pracht-idee van de afd. A deze nuttige oefening op touw te, zetten en die andere afdeelinge'n in staat te stellen daar mede van te profiteeren. Bilthoven, 23 Sept. ’24.

267