is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no 3, 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart DE PADVINDER

PUZZEL-RUBRIEK Alle correspondentie, deze rubriek betreffende, te richten aan Mr. P.V. Puzzle, p/a Red. „De Padvinder”.

No. 17. De volgende maal verschijnt de oplossing, mitsgaders de oplossers van de vorige twee maal. Zijnde geachte clientèle nog even geduldig ? Zoo ja, dan komt nu de volgende: (zoo neen, dan protesteer je maar, dat helpt misschien wel niet). PUZZEL No. 17. Een ieder heeft in zijn of haar jeugd medegeleefd inde beruchte perikelen van den hoer, die overeen sloot een wolf, een kool en een geit móest veroveren en na lang zwoegen op dit ontzettend vraagstuk, kwam een iegelijk er achter en de boer aan den overkant. Van deze puzzel zijn inden loop der eeuwen honderden variaties ontstaan, waarvan dooreen correspondent (zoo’n woord en zoo’n titel staan altijd intens deftig !) mij de volgende gezonden werd. In Afrika’s wilde woestijnen trokken eens drie blanken en drie kannibalen rond. Op zekeren dag kwam men aan een breede onstuimige rivier, waar krokodillen en andere fantastische dieren luidkeels rondzwommen. Men moest over de rivier, maar hoe P Ha, wacht, 'daar lag tusschen tal van lianen verscholen een bootje, een twee persoons wherry. Nu was het verder gemakkelijk genoeg, zullen jullie zeggen. Maar neen, de moeilijkheid ontstemd eerst nu. Eerstens kon slechts één der wilden roeien (de drie blanken waren alle drie de kunst machtig), maar bovendien mocht nooit aan één der oevers een minderheid van blanken ontstaan, want dan zouden de kannibalen de overhand hebben en een genotvollen maaltijd aanrichten. De blanken hebben de puzzel nooit kunnen oplossen, en als ze niet omgekeerd zijn, staan ze nu nog voor die rivier. Kunnen jullie het ? In hoievéel keer gaat het heele zwikkie over en hoe ?? De oplossingen van dit kunstgewrocht worden inden loop van deze maand bij mij ingewwcht. Willen jullie de groote goedheid hebben er bij te vermelden je rang of stand, want de „Welpenhoek’’ heeft een extra prijs beschikbaar gesteld voor den Welp, die de puzzel het best tot een goed eind weet te brengen. Met daverenden linkerhandslag, als steeds, Jullie getrouwe Mr. P. V. PUZZLE.

| Ons Eigen Draadloos Ontvangstation 5 door W. BIJLEVELD – EIKLAAN 11 – RIJSWIJK

Apparaat 11. Dit is een hulpappanaat om je toestel meer storingsvrij te maken. Je hebt zeker wel gemerkt, dat je bij sommige toestellen wel goed op een station kunt afstemmen, maar dat je altijd nog zwak andere stations hoort. De muziekuitzendingen worden dan min of meer gestoord door de krakende of fluitende seinteekens vaneen ander station. Dit is nu voor een groot deel te verhelpen met dit hulpapparaat, waardoor het toestel meer storingsvrij (vreemd woord selectief) gemaakt wordt. Dit apparaat is door z’n afmetingen speciaal geschikt om naast apparaat 111 (beschreven inde P.V. van Aug. ’25) geplaatst te worden, waardoor makkelijk de twee spoelen in eikaars nabijheid gebracht kunnen worden. lets diergelijks is echter voor de meeste toestellen wel te maken. We beginnen weer met de noodiige onderdeelen in te slaan ; Ben variabele condensator ( pl.m. 1000 cm) ; Ben spoelbouder ; Drie telefoonbuesen ; Twee enkelpolige .stekers ; Twee aansluitklemmeii ; Een plaatje eboniet pl.m. 7 m.m. dik en 16 X 17 c.in. Verder enkele schroeven, wat montagedraadl en, een houten grondplank 16 X 15 c.m. en pl.m. 10 m.m. dik. Alles bij elkaar komt op ongeveer ƒ 9.—. Het is voor de lange golven niet moedig een fijnregeling op de condensator te nemen, voor de koude golven wel aanbevelens-

waardig. De spoelbouder kun je ook bij voorkeur uitrusten met een staafje en handvat, ofschoon het niet strikt noodzakelijk; is. Voor die telefoohbussen en stekers 'kan je ook wel clix bussen en stekers nemen, net wat je verkiest. Do plaat eboniet wordt weer tegen de frontplank geschroefd en door twee driehoekige zijplankjes overeind gehouden, precies als apparaat 111. Ook voor hst in elkaar zetten kan ik verwijzen naar de wenken daarover in het Augustus no. In fig. 1 zie je de frontplaat van voren met een voorbeeld van de maten, zooole je .ze moet afmeten. In fig. 2 is het toestel van achteren geteekend, waar je ook de verbinding kan zien. We schakelen bet toestel als volgt dn: Bevestigen dte aardleiding aan A en A1 verbinden aan klem A van app. 111. Aan de antennedraad) wordt een, der stekers bevestigd en deze geplaatst in bus I en de steker aan het korte snoertje in bus 11. Met oen bepaalde spoel inde houder heb je nu een bepaald bereik door de condensator van 0° tot 180° té draaien, laten, we zoggen van 1200 tot 3000 M. De condensator en spoel staan nu paralel. We kunnen ze ook in serie schakelen, door de antenne in II en de steker in 111 te steken. Je golflengte-bereik is dan ongeveer van 650—1000 M. Door dit foefje kun je dus veel meer stations pakken met dezelfde spoel. Door in apparaat 111 de klemsobroef L te vervangen dooreen telefoonbus, kun je nu naar verkiezing op de oude en op de nieuwe manier ontvangen, door de antenne of in apparaat II of in 111 te schakelen.

Om een bepaald station voor het eerst op te zoeken is nu niet zoo makkelijk. Je neemt de spoel, die je in apparaat 111 in spoelhouder S gebruikte en plaatst (die in spoelhouder P van apparaat 11. In S neem je nu twee’ nummers grooter en in T een één nummer grootere spoel. Verder schakel je paraiel (zie boven) en brengt spoel P zoo, dat hij evenwijdig aan S staat.

97