is toegevoegd aan uw favorieten.

Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1933, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspannen tot het verkrijgen van meerdere algemeene bekendheid en sympathie, ook bij personen en lichamen, welke tot heden buiten de beweging staan, wordt door mij de mogelijkheid van het organiseeren voor 1934 vaneen centraal Zomerkamp onderzocht. Natuurlijk ligt het dan inde bedoeling de pers tot een bezoek aan dit kamp uitte noodigen. Hoewel misschien enkele groepleiders aanvankelijk sceptisch tegenover dit plan zullen staan, zou ik het zeer op prijs stellen, het eindoordeel op te schorten, totdat ik gelegenheid gehad heb dit plan nader toe te lichten. Zeer speciaal wil ik allen er op wijzen, dat onze kracht niet gezocht moet worden in aanklachten, verwijten of afbrekende critiek, maar dat wij allen zullen moeten samenwerken aan de opbouw van onze vereeniging en dat ieder genegen moet zijn voor dit mooie doel persoonlijke offers te brengen. P. M. CEVAAL.

WATERGROEPEN. Het is mij uiteraard zeer aangenaam wederom het woord tot U, schippers en stuurlieden te kunnen richten, al doet het mij oprecht leed, dat dit niet kan geschieden in het vroegere leidersblad ~Weest Paraat”, maar ineen nieuw orgaan, dat nog geen geschiedenis of traditie aan zich heeft kunnen verbinden. Immers, en dat zou ik voorop willen stellen en met groote nadruk willen stipuleeren en U en ook onze zeeverkenners op het hart willen drukken, wij voelen ons steeds één met hen uit wier midden wij ons hebben moeten doen afscheiden. Wij weten, dat hel ook niet den wil van hen is geweest, dat dit is geschied, daarvoor was de band onder de watergroepen te goed en te hecht. Dientengevolge wil ik beginnen met de hoopte uiten, dat het slechts voor kort is, dat deze door ons allen betreurde toestand blijft bestaan. Wij wenschen, in beginsel geheel getrouw aan Baden Powell’s geest en leiding, ons Nederlandsch karakter hoog te houden. Bij het beoefenen van watei sport onder Nederlandsche Padvinders wenschen wij een zeeverkennerscorps, gekleed in Nederlandsche kleeding. Voor een goed zeeverkenner, die te-

6