is toegevoegd aan uw favorieten.

Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1933, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vens een goed vaderlander is, is dit naar ons inzien een eisch. Niemand Uwer zal op goede gronden kunnen meenen, dat deze wensch ook maar één moment in strijd zoude zijn met de eischen van het Spel van Verkennen van den Chief Scout. Ik hoop en verwacht dat alle zeeverkenners goed zullen beseffen dat wij ons in geen enkel opzicht richten tegen onze broederpadvinders: niet tegen de leiders en jongens, die vroeger naast ons stonden en ik hoop dat het nooit zal gebeuren, dat zij tegenover ons zullen komen te staan. Het mag ook voor U niet gaan tegen iemand, wie dan ook der N.P.V. onder welker vlag we toch weer eens hopen terug te keeren. Onze taak is thans geheel als vroeger, en zoo mogelijk beter nog, ons werk voor de jongens te doen. Herhaalde malen hebt gij met Uwe troepen prijzen gewonnen, de naam der watertroepen was steeds ook bij hen, met wie officieel ons verband verbroken is, een zeer goede. Dit moet zoo blijven. Het nationale Kamp op de Kaag was als eerste poging, eenheid te brengen ineen heterogene massa, een succes. Daarop moeten wij voortbouwen. Geen politiek, geen onnoodige buitenlandsche dingen in onze beweging, maar wel en juist daardoor beter nog de geest van het spel van verkennen. Laat mij het hierbij voorloopig mogen laten. In het volgende nummer iets over meer interne aangelegenheden. P.

INWENDIGE ORGANISATIE: Het Voorloopig Bestuur heeft de functies tijdelijk als volgt verdeeld: Voorzitter: Ir. C. Beets, Drienerwolde, Lonneker. Secretaris: Mr. A. H. van der Giesen, Rozenhoflaan 22, Zutphen. Inw. Organisatie: R. A. Vastenou, Nieuwe Huizen 10, Assen. Landgroepen: P. M. Cevaal, Beneden Oosterdiep 23, Veendam. Watergroepen: Dr. R. G. Posthumus, Wilhelminastraat 24, Haarlem. Lid: H. Th. de Booy, Amsterdam. Alle correspondentie de training van land- en watergroepen betreffende is rechtstreeks te richten aan de bovengenoemde adressen. Van de navolgende afdeelingen of groepen zijn thans de inschrijvingsformulieren ontvangen:

7