is toegevoegd aan uw favorieten.

Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1933, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wildervank-Veendam: Afd. Bestuur de Heeren H. Meijer, E. van der Borgh, E. Meijer, J. H. Brill, J. Werkman Sr. Groep: „Prometeus”: Groepleider P. M. Cevaal. Winschoten: Afd. Bestuur de Heeren A. Robertus, E. G. Olthof, H. Koops, Dr. H. Sauer, Dr. J. H. Hommes. Groep „de St. Vitusgroep”, Groepleider B. Jager. Van de afdeelingen Amsterdam, Hilversum, Stadskanaal, Wageningen en Zutphen, die reeds toetraden, worden thans de opgaven nog ingewacht, evenals van die afdeelingen, welke hunne medewerking toezegden, doch om verschillende redenen van organisatorischen aard nog niet konden beslissen. Voor zoover deze nog niet ontvangen zijn, worden de betrokken leiders verzocht eene volledige opgave te verstrekken van alle bij de groepen aangesloten leden met nauwkeurige adresopgave, en tevens van de verschillende rangen. Dit geldt ook voor welpen, verkenners en voortrekkers. leder die zich wenscht aan te sluiten bij de P.V.N. gelieve zich daartoe rechtstreeks te richten aan het adres der Inwendige Organisatie, Nieuwe Huizen 10 Assen, van waaruit al deze zaken in onderzoek worden genomen. De contributies zijn voorloopig bepaald op f 0,50 voor verkenners en welpen. f 1,— voor voortrekkers. f 2,50 voor leiders, groepcomitéleden en bestuursleden. Groepen, die hunne contributie voor 1934 storten ontvangen dan zoo spoedig mogelijk de legitimatiekaarten. Wij wijzen er nogmaals op, dat deze storting vergezeld moet gaan van de volledige namen en adressen. Tot nader order zullen alle insignes zooals die bestonden gehandhaafd blijven met uitzondering van de installatieteekens, die thans aan dit adres kunnen worden besteld tegen betaling van f 0,15 per installatieteeken. De toezending geschiedt omgaand. Over de leverantie van uitrustingen worden zoo spoedig mogelijk nadere gegevens aan de groepen verstrekt. Wel kan voor de landgroepen reeds worden bepaald, dat uitsluitend khaki gedragen zal worden.

9