is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 3, 1913, no 117, 05-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 April 1913. DE PADVINDER.

STATUTEN van de Surinaamsche Padvinders Organisatie, Goedgekeurd bij Gouvernements Resolutie d.d. 21 October 1912, No. 5295. Naam en zetel. Artikel 1. De vereeniging draagt den naam van „de Surinaamsche Padvinders Organisatie” en heeft haren zetel te Paramaribo. Duur. Art. 2. De vereeniging is opgericht 1 Mei 1912 voor een tijdvak van 29 jaar, aanvangende met den dag van oprichting, Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste jaar vanaf den dag der oprichting. Art. 3. De vereeniging, onafhankelijk van godsdienstige gezindten of staatkundige partijen, stelt zich ten doel mede te werken tot opleiding van de Surinaamsche jeugd tot goede en flinke staatsburgers, door bij hen aan te kweeken tucht en eerbied voor het gezag, te versterken het plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover individu en maatschappij en op te wekken vaderlandsliefde, ridderlijkheid en het besef van hulpvaardigheid jegens alle menschen, om zoodoende, alsmede door algemeene ontwikkeling, te geraken tot deugdelijke karaktervorming. Middelen. Art. 4. De vereeniging tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door: a. het oprichten van afdeelingen; b. het vormen van leiders (leidsters); c. het houden van besprekingen en voordrachten, ter bevordering van het doel, genoemd in art. 3 en in verband met de belofte vermeld in art. 6; d. het geven van onderricht in verbandleer, het reddingswezen, de beginselen van diverse ambachtsvakken, alsmede in alle zaken, die in het praktische leven van nut kunnen zijn; verder het houden van oefeningen in vakken van kunst als: muziek, zang en teekenen; e. het houden van oefeningen binnenshuis en inde open lucht,

zooals gymnastiek, schermen, seinen, orienteeren, marcheeren (ook op de kaart) zwemmen, roeien, kampeeren en verder alle oefeningen en spelen, nuttig tot bevordering van de tucht en het vaardig (maken van den geest, tot scherping van gezicht en gehoor en tot algemeene ontwikkeling van het lichaam. Organisatie. Art. 5. De vereeniging bestaat uit Padvinders en Padvindsters, ingedeeld in troepen, die onder leiders (leidsters) gesteld zijn en aangesloten bij Afdeelingen, onder toezicht van Afdeelingsbesturen en uit een Hoofd- Bestuur. Padvinders(sters). Art. 6. Padvinders(sters) zijn zij, die den vollen leeftijd van 12 jaar wèl, doch dien van 18 jaar nog niet hebben bereikt en bij de organisatie zijn aangesloten. Als voorwaarden tot aansluiting zijn gesteld; 1. het met goed gevolg doorloopen hebben van een zekeren proeftijd, te regelen door het Bestuur der Afdeeling; 2. het afleggen van de navolgende belofte: „Ik zal ernstig trachten: ö. mijn plicht te doen tegenover God, Koningin en Vaderland, b. iedereen te helpen waar ik kan, C. de Padvinderswet te gehoorzamen.” Zij zijn vrijgesteld tot het betalen van contributie. Zij dragen het internationale Padvinders (Boy scouts) insigne, dat door het Hoofd-Bestuur wordt verstrekt. De Padvinderswet wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Afdeelingsbesturen. Art. 7. In elk centrum van bevolking of gebied van nabij gelegen centra kan een Afdeeling worden gevormd onder een Afdeelingsbestuur. Elk Afdeelingsbestuur geeft van de oprichting zijner Afdeeling, onder mededeeling van de namen der bestuursleden, kennis aan het Hoofd-Bestuur met verzoek om erkenning. Bij de aanvraag om erkenning moet eene verklaring worden overgelegd, dat het Afdeelingsbestuur volkomen instemt met de Statuten der Vereeniging. De erkenning van een Afdeelingsbestuur kan op voordracht van het

Hoofd-Bestuur door de Algemeene Vergadering worden ingetrokken, bij aldien het in gebreke blijft zijne verplichtingen tegenover de Vereeniging na te komen. Het Afdeelingsbestuur is verplicht met de hem ten dienste staande middelen krachtig mede te werken tot het bereiken van het doel der Vereeniging in art. 3 aangegeven. Het Afdeelingsbestuur, ook voorgelicht door de wenken inde door het Hoofd-Bestuur uitte geven drukwerken, zal zich beijveren om jongelieden voor het streven der Vereeniging te winnen, hen onder deugdelijke leiders te bekwamen en op te leiden inden geest en naar de regelen der Vereeniging. De inkomsten der Afdelingsbesturen blijven geheel ten bate der Afdeelingen. Hoofd-Bestuur. Art. 8. Het Bestuur der afdeeling Paramaribo fungeert als Hoofd-Bestuur en bestaat uit hoogstens 15 leden. Bij vacatures voorziet het Bestuur zelf inde opengevallen plaatsen. Het Hoofd-Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, één of meer Secretarissen en een Penningmeester. De Voorzitter of degeen, die hem vervangt, vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten. Zoo dikwijls het Hoofd-Bestuur zulks noodig acht, doch minstens eenmaal per jaar, roept het de afgevaardigden van de Afdeelingsbesturen op tot het bijwonen van eene Algemeene Vergadering ter bespreking van gemeenschappelijke belangen. Bij stemming brengt elk lid van het Hoofd-Bestuur één stem uit. Door elk der Afdeelingen buiten Paramaribo wordt één stem uitgebracht. Inkomsten. Art. 9. De inkomsten der Afdeelingen ter beschikking van hare Besturen bestaan uit: a. bijdragen van Begunstigers; b. geschenken en legaten; c. rente van kapitaal; d. onvoorziene baten; een en ander nader bij Huishoudelijk Reglement te omschrijven. Wijziging der Statuten. Art. 10. Een voorstel tot wijziging der Statuten kan slechts dan in behandeling worden genomen, wanneer dit

161