is toegevoegd aan uw favorieten.

De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 3, 1913, no 131, 12-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UE PADVINDER. 12 Juli 1913.

mochten noemen van de 30 Zweed- j sche padvinders. Ook Denen en 1 Noren waren aanwezig naast verte- 1 genwoordigers uit China (Shanghai) 1 en Calcutta. Uit Gibraltar een zes- ■ tal en zelfs pikzwarte padvinders uit Marokko was hier weer broederlijk vereenigd met de Hongaren, die, niettegenstaande hun groot verschil in taal, elkander spoedig begrepen. Voorts waren padvinders uit Amerika, Italië en Denemarken. De 7200 padvinders vormden dus wel een international gezelschap. Om veel van het reuzen-kamp zelf te zeggen zou mij te ver voeren. Dank zij de uitstekende leiding van Lord Glanusk, die bijgestaan werd dooreen staf helpers, meest allen behoorende tot de eersten in het koninkrijk, liep alles vlot van stapel. Het „voederen” dezer duizenden ’s morgens (het bekende warme ontbijt!), ’s middags en ’s avonds ging zeer geregeld. De padvinders, en dit mag zeker wel ter hunner eere gezegd worden, volgden alle reglementen, waarvan slechts één exemplaar bij den ingang was aangeplakt, stipt op. Gaarne had ik ge • wenscht, dat alle Hollandsche padvinders dit kamp eens medegemaakt hadden om een lesje van hun Engelsche kameraden te ontvangen. De 400 troepleiders deden ook al hun best om de leden van het kampcomité in hun moeilijke taak bij te staan en hielden zich ook stipt aan de gegeven orders. (lets, wat in Holland helaas ook niet altijd gebeurt). Het derde groote feit was de eigenlijke „Rally” op Zaterdag, toen er behalve de 7 k 8 -duizend jongens uit het kamp nog 20 duizend uit alle oorden van Engeland kwamen, zoodra de revue, die door Prince Arthur van Connaughtgehoudenwerd dooreen 30.000 padvinders werd bijgewoond. Op een reusachtig groot veld waren deze tienduizenden jongens ineen halve cirkel opgesteld. Stipt op tijd kwam Prince Arthur te paard met groot gevolg aan. Achter hem reed Baden Powell ; Aldus werden de verschillende linies geïnspecteerd. Na afloop stelden zich de hoofden der verschillende buitenlandsche padvinders op. Zij werden op welwillende wijze door Prince Arthur toegesproken, die zich er over verheugde, dat zoovele vreemdelingen waren overgekomen om dit feest van „internationale broederschap” mede te maken. Een indrukwekkend gezicht was het, toen op een gegeven commando de 30000 padvinders, de hoeden op de stokken

plaatsende, een driewerf hoera voor het hooge gezelschap aanhieven. Zondag was er een godsdienstoefening in het kamp, die door ongeveer ioooo padvinders werd bijgewoond. Na afloop vereenigde Sir Baden Powell alle troepleiders en vreemdelingen om zich heen en inspecteerde alle vreemde afgevaardigden. Aan de hoofden dezer buitenlandsche deputaties werd door Baden Powell persoonlijk eene gouden „medaille van verdienste” uitgereikt uit dankbaarheid voor hetgeen zij gedaan hebben in het belang der padvindersbewegimr inde landen, die zij vertegenwoordigen, ’s Middags had inde groote kathedraal te Birmingham een godsdienstoefening plaats, welke door den Bisschop van

INGEZONDEN. (De copy van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt niet teruggezonden

Op een leidersvergadering der Kennemer Padvinders is besloten een medaille beschikbaar te stellen voor eender wedstrijden, welke in het Padvinderskafnp te IJmuiden gehouden zullen worden. Hierbij noodigen wij alle comité’s, staven of leiders van padvindersvereenigingen of afdeelingen der N. P.» O. uit hetzelfde te doen en prijzen of medailles uit te loven voor de overwinnaars inde prijskampen. Daar wij allen beseffen, hoezeer onze jongens gelokt worden door het vooruitzicht op een prijs inde internationale wedstrijden laten wij daarom hiertoe meewerken en laat ieder comité of leidersgroep een medaille of een of ander voorwerp uitloven. J. W. BOISSEVAIN.

Birmingham geleid werd. De dienst duurde slechts kort, evenals de toespraak van den Bisschop. Hij sprak de jongens hartelijk toe, hen wijzend op de afgelegde belofte, die zij steeds hebben te houden. De dagen in Birmingham doorgebracht, zullen zeker allen de overtuiging geschonken hebben, dat de padvinderij, die thans welhaast in alle beschaafde landen van de wereld ingevoerd is, een zeer machtige factor beteekent inde opvoeding onzer jongens, dat de padvinderij, mits onder deugde lijke leiding, de jongens vormen kan tot flinke en degelijke leden van de maatschappij, die door hetgeen zij als padvinders geleerd hebben zich gemakkelijker een weg door het leven zullen slaan.

Inde Algemeene Vergadering der N.P.O. werden ondergeteekenden be noemd tot leden van het Hoofdbe stuur, met opdracht de zaak der meisjes-padvinderij van de N.P.O. in Nederland aan te moedigen en te beheeren. Nu richten wij een oproep tot alle moeders in Nederland, die de hulp onzer organisatie willen hebben bij de opvoeding harer dochters om ze te vormen tot flinke gezonde padvindsters, zich schriftelijk tot ons te wenden. Er bestaan afdeelingen padvindsters, behoorende tot de N. P. O. in Amersfoort en Amsterdam. In Hattem is eene afdeeling in wording. De meisjes beoefenen zich buiten evenals de jongens in sport en natuurstudie en ’s winters hebben ze gezellige avonden, waarop ze zich voorbereiden voor het kampleven, door zich te oefenen in haken, naaien en

332

Tentoonstelling te Gent.