is toegevoegd aan je favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 2, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Februari 1930 DB VERKENNER

is. Goede modellen zijn te maken van schijven been, leer, zelfs sterk bout etc. Tot zoover deze maal, en voor mij ook de laatste. Het spijt me wel diat ik deze rubriek moet opgeven, maar ander verkennerswerk neemt m© momenteel zoo in 'beslag, dat bet werkelijk ónmogelijk is ook dit werk nog te doen. Ik bende verschillende p.l.’s die mijn raad vroegen, verslagen zonden, de .leiders die kritiek en hulp gaven en niet in het minst vaandrig pVelthuisen, die weer de vertaling van „Moeilijkheden vaneen p.1.” verzorgt, hartelijk dankbaar voor hun steun. Vaandrig Velthuisen beloofde me deze vertaling *) voort te zetten, zoodot ik deze copie voorloopig nog lever, doch verder hoop ik dat er spoedig een nieuwe redacteur gevonden is, die dezelfde steun en medewerking ondervindt, of liefst nog meer. P.l.’s en leiders bedankt voor de getoonde belangstelling en d© beste wensohen voor de verdere verkennersloopbaan ! *) Wordt volgende maand vervolgd. ® OFFICIEEL ORGAAN VERGADERING VAN HET BESTUUR DER N.P.V. OP WOENSDAG 8 JANUARI 1930. Aanwezig zijnde H.H. J. J. Bambon.net, Voorzitter; Dr. Th. F. Egidius, Onder-Voorzitter en J. C. Surie, Penningmeester. Besproken wordt de verhouding tusschen het Bestuur en het Hoofdkwartier. Besloten wordt zoodra een secretaris van het Bestuur wordt gevonden, die over de noodige tijd beschikt om geregeld op het Hoofdkwartier te komen, de fun.ctiën van secretaris van het Bestuur en secretaris van het Hoofdkwartier te vereenigen, zoodat de tegenwoordige functionaris van het H.K. adj. of 2e secretaris wordt; den verkenner van Appel, van de Leeuwken groep te Leiden bet Gouden Eerekruis voor moed toe te kennen; rnet het Nationaal Jongeren Verbond samen te werken in het belang van het werven van leiders onder de leden van dit verbond; geen bezwaar te maken tegen de oprichting vaneen Amerikaanscben Padvinderstroep op Aruba, mits uitsluitend Amerikaansche jongens daarin zullen worden opgenomen en de troep zich zial stellen onder de Hollandscbe afdeeling, indien deze mocht worden opgericht. Voorts wordt de organisatie van de Nationale Jamboree te Ommen «esproken, NATIONALE JAMBOREE 1930. Voorloopig kan worden bericht, dat het kamp zal worden on der verdeeld In 8 subkampen, elk zooveel mogelijk bestaande uit één of meer volledige districten met bij ieder subkamp een groep buitenlanders. Elk subkamo staat onder leiding vaneen D.-C. Niet rechtstreeks-aangesloten Groepen, welke dus niet tot een N.P.V.- district behooren, kunnen zich middels een D.-C. tot het Hoofdkwartier 'Venden met het verzoek om tijdelijk bij een distrct te worden ingedeeld-, teneinde aan het kamp te kunnen deelnemen.

ROOMBOTER EZINGE I. Reitsma & Zoon Pelsterstraat 22 – Tel. 3642 GRONINGEN M. VAN BERG BANKETBAKKERIJ Vischmarkt 25 – GRONINGEN – Telefoon 102 SPECIALITEIT IN PADVINDERS-TAART a ƒ 0.50 en BOTERKOEK Meermalen bekroond BRUCH & CO. KLEERMAKERS 18 HEERESINGEL 18 – GRONINGEN J. Tuinman v/h Zuidema Groningen Koek O. BBBINGESTRAAT 25 TELEFOON 892 GRONINGEN KANTOOR-, SCHOOL-, SCHRIJF- EN TEEKENBEHOEFTEN J. SCHAANK Fzn. O. Boteringestraat 28 – GRONINGEN – Tel. 712, Giro No. 80848 Kinder Lees- en Prenteboeken – Vulpenhouders „Svvan”, „Waterman” en „Parker” – Practische en Luxe Kantoorartikelen – Losbladig-© boeken – Stads- en Fantasle- Ansichtkaarten BUICK OAKLAND CHEVROLET Auto-Mij BAKKER GRONINGEN

91