is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 2, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB VERKENNER Februari 1930

HAARLEM. LIPPUS, HOEDENMAGAZUNEN 25 GROOTE HOUTSTRAAT 27 – HAARLEM DAMES- HEEREN en KINPERHOEPEN N.V. P. van Ooy – Pianohandel KRUISWEG 57 HAARLEM TELEFOON 11230 VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN. Verkoop ook op conditie BLOEMENMAGAZIJN E WAGENWEG 78 HAARLEM – TELEF. 11418 VACANT g UW ADRES VOOR rBLOEMWERKEN HEEMSTEDE. Fruithandel „Pomona” Binnenweg 205 – HEEMSTEDE – Telef. 28389 Handel in Fruit, Groenten, Aardappelen, Comestibles Chocolade, Limonades, enz. enz. G. WIJKHUIZEN Jr. HENGELO. Fa. G. Koldenhoven – Hengelo NIEUWSTRAAT 57 TELEFOON 388 GOMESTIBLES en KAASHANDEL. Hengelosche Melkinrichting „De Volharding”. Melk en Melkproducten. Specialiteit Karnemelksche pap. ENSCHEDESCHESTRAAT 203 TELEFOON 494 HENGELO. ’s-H ERTOGENBOSCH. G. Mosmans Zoon BOEKHANDEL MARKT 27 ’s-HERTOGBNBOSCH UITGEBREIDE COLLECTIE JONGENSBOEKEN HET BEKENDE ADRES VOOR Bosecher koek en Boaacher moppen FIRMA J. A. SUYS, Hinthamerjtr. 4, Telef. 749, DEN BOSCH

MARKT 27

Afd !j j jij ij. |j ||| j jij j |,j;ji||j;| {j|||||j|j|jj||jj|j||jjjijjj||||||||j||||jj| jj «JlSipf1 Afdeelings- Berichten Assen. Al weer een, onderdeel ran de winterwe.dstrijden is geëindigd, n..1. het maken vaneen gebruiksvoorwerp voor het troephuis. De V.T.’s vormden de commissie van beoordeeling. De Spechten herschiepen een oude kist ineen keurige kast, waarvoor ze dan ook den welverdienden eersten prijs (30 punten,) kregen. Als tweede volgden de Houtduiven, die een boekenhanger gemaakt hadden voor de door onze ex-hopman en tegenwoordigen D.-C. te stichten bibliotheek van padvindersboeken. Zf| kregen 25 punten. De 3 andere patrouilles kregen elk 20 punten. De Herten hadden een ladder gemaakt, de Jachthonden een schemerlamp en de Koekoeken een zijstuk aan het aanrecht inde keuken. De totaalstand is nu: 1. Spechten (66 pnt.), 2. Koekoeken (63 pnt.), 3. Houtduiven (60 pnt.), 4*. Jachthonden (58 pnt.), 5. Herten (51 pnt.). De overige onderdeden eindigen of worden gehouden in April, behalve de troepavond, waar ieder© patrouille wat ten beste moet geven, Zaterdag 18 Januari zijn we met ongeveer 20 man naar Stadskanaal geweesk, waar de afd. der N.P.V. een feest hield ter herdenking van het 12J/2-jarig bestaan. Ook de afdeeling Groningen en Winschoten waren vertegenwoordigd. We hebben er allen heel veel plezier gehad. Zaterdag 1 Februari zullen eenige nieuwelingen, geïnstalleerd worden, alsmede, de 3 nog niet geïnstalleerde P.L.’s. n.l. Joh. Koekoek, Wim Lobman en Niek Haack. De dag daarna zullen we naar Hooghalen gaan, waar we een oefening hebben, samen met dein. oprichting zijnde afd. Westerbork. Die afdeeling schijnt te zullen bloeien, want er zijn, naar ik hoor. al ongevee«r 15 verkenners in spé ! Een geweldig aantal om te beginnen, vooral voor een plaats als Westerbork ! Woensdag 8 Januari hebben we hier een gooche.l– gehad. Notaris de Kempenaer uit Groningen was zoo vriendelijk een avond naar Assen te komen goochelen, ten bate van de afd. Assen der N.P.V. en de. dito van het N-M.G. Ook was toen de trekking der verloting. De avond heeft, met inbegrip der verloting, ongeveer ƒ 400 opgebracht, een aardige som dus ! Met linker KOEKOEK I. Breda (Baronie-Groep). Met het oudejaar ging ook Hopman Recourt van ons weg. hetgeen natuurlijk voor ons een groot verlies is. Hopman Recourt heeft steeds zijn. tijd gegeven voor onzen troep, waarvoor we hem dan ook zeer dankbaar zijn. De leiding van onze Groop berust nu bij Hopman Diemont, terwijl Bob v. Gr. ass.-verk.-leiider wordt. Dat het hun moge gelukken onzen troep zoo voor te gaan, dat we allen goede verkenners worden. Direkt zijnde patr.-wedstrijden alweer begonnen, waarvan al verschillende punten zijn afgehandeld, zooals: knoopen-race. spoorpuzzle. De stand is nu: Kieviten 130, Koekoeken 125, Raven 116 pnt. Op het laatst van vorig jaar hebben we verscheidene nieuwelingen i ; onzent troep gekregen, terwijl ook in 1930 weer een jongen tot de verkenners is toegetreden,. De patr s’ zijn nu voltallig en werken hard voor de patr.-wedstrijden. We werken inden troep volgens het volgende systeem: tweemaal per maand troepoefening en tweemaal patr.-oefening. Deze troepoefening is de eene keer avondoefening en de andere keer middagoefening. 25 Jan. hadden we een avondoefening die zeer goed slaagde. 1 Pebr. werkten de patr.’s zelfstandig en werd Leo II tot p.l. van de K.K.K. geïnstalleerd. 8 Febr. hopen we patr.-wedstr. in athletiek te houden, waaraan 3 jongens per patr. meedoen. Het zal een ware strijd zijn. Houdt je taai ! Met 8.V.-groet KEO v, L. Bussum (Gooibierggroep). Sinds ons vorig bericht is er inden troep veel gebeurd, te veel om op te noemen,. Na de Jamboree eerst de districts-rally, dan de patr.-wedstrijden (gewonnen door de Houtduiven) en de wedstrijden om de Piet Boer-prijs. die. wij na een spannenden strijd inde wacht sleepten. In December valt te vermelden ons St Nicolaasfeest en de traditioneel© Kerstwandeling op 2de Kerstdag. Het nieuwe jaar zijn we vol goeden moed en met een geweldige dosis enthousiasme ingegaap. Het eerstle feit van beteekenis liet niet lang op zich wachten, do voortrekkers, die tot een betere organisatie van de stam wilden overgaan, hielden een lange bespreking met de verkennersleiding. Resultaat: vaandrig Groenhuijzen. wordt ploegleider. Inde nu opengekomen plaats als ass.-verk.-lelders is inmiddels voorgesteld de vut. DE NIEUWE MUZIEKSCHOOL Dir. RENDEN en v.d. MEYDEN Kromme Nieuwe Gracht 70 – UTRECHT – Tel. 14200 Zeist: Heerenlaan 51 Bilthoven : Hotel Regina

92