is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 2, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERKENNER Februari 1930

N.V. MELKINRICHTING „DE MIJNSTREEK” Telefoon 64 HEERLEN —• Telefoon 64 NUNSPEET. «KLDERSCHE TLEESCHHOU WEI! IJ E N SPEKSLA&ERIJ J . BLONK Stationsstraat 93 – NUNSPEET – Telefoon 16 Beleefd aanbevelend. OOSTERBEEK. W.ü. Hasselbach, Oosterbeek WEVERSTRAAT 24 TELEFOON 206 ELECTRISCHE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ OOSTERBEEKSCHE JUFFERTJES J. D. Gerritsen, Oosterbeek UTRBCHTSCHE STRAATWEG – TELEFOON 34 KOLONIALE WAREN – COMESTIBLES FIJNE VLEESCHWAREN PUTTEN en ERMELO. Coöp, Stoomzuivelfabriek „Putten” VRAAGT ONZE PRIMA KWALITEIT ROOMBOTER ONDER RIJKSCONTHOLE Levering in elke verpakking door het geheele land TELEFOON 4 PUTTEN SNEEK R. DIJKSTRA Galigastraat 16 SNEEK Telefoon 444 LUXE BROOD-, KOEK-, BESCHUIT- EN BANKETBAKKERIJ Levert uitsluitend eerste kwaliteiten! ! H. HENSTRA MOOGEND SNEEK TELEFOON 36 KOLONIALE WAREN COMESTIBLES, enz. enz. Ie Kias adres UTRECHT. 4f'sé Veldkijkers, Prismakijkers r—v. Zeiss, Busch, Qoerz, enz jAsjLJÉffl Fadvinders-Messen, Kompassen, —= Foto-Artikelen = •w *»- 'W- Hiele Hofleverancier L- Jansstraat 27 UTRECHT

neemt. Tenslotte even een vermelding vaneen afscheids-kampvuur voor onze ass. ploegleider- Joh. Triest,- die 31 Jan. naar de. vertrekt. Verder geen nieuws. LAB. KEES. Dordrecht (Gr. V). We laten hier het verslag over de laatste, maanden volgen. Onze wekelijksche groepbijeenkomsten gingen regelmatig door. De maand December bracht echter nog al wat afwisseling. 13 (December was onze Hopman jarig en den volgenden dag hebben we- dat feit in de groep gevierd met ~choco” en koekjes. De voortrekkers zorgden voor een tooneel e,n de patrouilles voor de aangename, afwisseling op dien avond. Tevens werden er eenige nieuwelingen geïnstalleerd en enkele jaarsterren en 2e klas-teekens uitgereikti. Op 21 December hielden we in ons groephuis een Kerstfeest voor arme kinderen. De ouders vaneen onzer groepleden, waren zoo goed een groote kerstboom af te staan; de avond werd gevuld met aardige padvinderstooneelstukjes'. De laatste Zaterdag in 1929 hebben we Oudejaar gevierd. De voortrekkers maakten zich hierbij weer nuttig met het bakken van oliebollen. We moesten toen afscheid nemen van 2 verkenners, die in ’t begin van Januari naar Indië zijn gegaan en vast van plan zijn om daar in hun nieuwe, woonplaats een patrouille of zoo mogelijk later een groen op te; richten. Onze woonark is nog in goede conditiei. E'r is nu een groote gezellige Brabantsche kachel in geplaatst, zoodat we er nu ook met koud weer in kunnen overnachten. Wanneer eventueel padvinders van buiten de stad er hun week-end indoor willen brengen, kunnen zij er ten alle tijde gebruik van maken, mits met tijdige kennisgeving. Verder is er uit onze groep voorloopig 'een patrouille gekozen, die onder leiding van V.T. Retel een aanvang gemaakt hooft met het oprichten vaneen nieuwe, groep, welke in het vervolg ~Groep I” zal heoton en grijze dassen zal dragen, ool( \ye.rd er in onze groep een aanvang gemaakt met het veranderen der uniformen van groen in khaki. Verder geen nieuws, als oen flinke linkerpoot van KIEVIT. Rotterdam (Trekvogels. Groep 19). Inde afgeloopen maand is weer stevig aangepakt en verschillende activiteiten werden uitgevoerd of er werd een aanvang moe gemaalct. De belangrijkste volgen hier : Zondag 5 Jan,, woonde wede jeugddienst inde Nieuwe. Zui dor kerk aan de Glashaven bij. De V.T.-stam is ook weer een stapje vooruit, daar Ou-baas v. Eijnsbergen zich thans geheel aan de leiding kan geven en zijn tijd niet meer tusschen welpen en voortrekkers behoeft te verdeolen. Do welpen hebben n.f. een nieuwe Akeola gevonden .en wel in Mej. do Loyoter. Akeela, welkom in Groep 19 ! Het ledenaantal is nog steeds groeiend. Voor het werk der patr.’s en do financiën een goede. zaak. Drie verkenners van de vijf slaagden voor het insigne. E.H.8.0. Het zijn Ton Verbeek (met lof), Henk v. Es on Wim v. Eijnsbergen. Gefeliciteerd kerels ! Voor de aanstaande fancy-fair van de afd. Rotterdam wordt thans druk gewerkt, houtzaag- en snijwerk, dasringon, mocassins e.d., ZWEMMEN DOET MEN IN DE OZEBI, Utrecht KRISTALHELDER WATER – GRATIS HOOGTEZON-BESTRALING DAMES GRATIS HAARDROGEN M ODJiBNÏ ; :: TALEN :: DOOR LEERAREN DER BETROKKEN LANDEN [ THE BERLITZ SCHOOL Oudegraelit 77A (Viehn.g) – UTRECHT – Telef. 10835 SPEC. AFD. VOOR VERTALINGEN WAPENINGEN. G. ten Hoepen DORPSTRAAT 66 – RENKUM – TELEF. 355 Specialiteit in KOFFIE EN THEE, KOLONIALE- EN GRUTTERSWAREN – BOTER – KAAS – EIEREN Comestibles Verduurzaamde Levensmiddelen ZEELAND. Drogisterij Schutte en Thieme in het Huis met de Roede Pilaren MIDDELBURG Snelyerbanden, Verbauddoozeu in verschillende grootten

94