is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 4, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERKENNNER April 1980

BANKETFABRIEK „ALBATROS” GEBR. DE BOER – WAREFUM Telefoon 19 Postrek. 34475 Vraagt Prijs Levering Franco BRUCE & CO. KLEERMAKERS 18 HEERESINGEL 18 – GRONINGEN I. Tuinman v/h Zuidema Groningen Koek O. EBBINGESTRAAT 25 TELEFOON 892 GRONINGEN KANTOOR-, SCHOOL-, SCHRIJF- EN TEEKENBEHOEFTEN J. SCHAANK Fzn. O. Boteringestraat 28 – GRONINGEN – Tel. 712, Giro No. 80848 Kinder Lees- en Prenteboekcn – Vulpenhouders „Swan”, „Waterman” en „Parker” – Practische en Luxe Kantoorartikelen – Losbladige boeken – Stads- en Eantasie- Anslchtkaarten BUICK OAKLAND CHEVROLET Auto-Mij BAKKER GRONINGEN Courier Rijwielen Prijzen vanaf ƒ 67.50 Schitterend afgewerkt Hoogstaande kwaliteit Spelende lichte gangvoer engros bij de Fabrikanten Fa. G. Cremer & Co. Groningen BINNEN-DAMSTERDIEP 12 TELEFOON 1407

op z’n troepkran.t te kunnen noteeren, een klein medicijn tegten de ernstige ziekte, waaraan deze krant Leed. Na een week rust zijn we. nu weer ve.rwoed aan klassie-eischen en vakinsignes bezig, terwijl een deel zich traint voor de sportfeesten op Hemelvaartsdag. Ook het tentmateriaal zal aan een grondig onderzoek worden onde.rwo.rpen, want het mooie weer doet allen weer reikhalizend uitzien naar week-ends en.... Pinksterkamp. En oven dat alles hopen we weer spoedig iets van ons te laten hooren. Tot kijk. DUOPé. Gorinchem (Arkelsche Padvinders). Halloh ! Halloh ! Hier Gorcum, de Arkelsche padvinders, die in langen tijd niets van zich lieten hooren. Maar nu het verslag van den avond, gehouden op 29 Maart j.l. Hopman W. J. v.d. Plank was erin geslaagd den Heer en Mevr. Cl in ge Doorenbos te engageeren. Dit was beslist noodig, tenein.de de aandacht van het publiek op onzen avond te laten vallen. Onze voorzitter, Dr. S. BiegeL opende, den avond met eenige kernachtige woorden en heette o.a. den Edelachtbaren Heer E'. G. Gaarlan,dt. oud-burgemeester van Gorcum, eere-voorztter van de Arkelsche Padvinders, welkom. Door onze jongens werden eenige nummers uitgevoerd, zooals eeji Indianendans met de fantastische tooien en pantalons (door de deel nemen den zelf vervaardigd). Het traditioneele imitatie kampvuurnummer stond natuurlijk ook op ’t programma. Vijf Indianen (vreeselijk woeste exemplaren) toonden reeds den invloed van de beschaving, want men zag hen na elkander verschijnen op de maat van de tom-tom en het woord ..Pauze’' vormen. De morgenoefeningen in ’t kamp werden op geestige en leerrijke wijze geleid door onze V.T,. Piet Gelderhlom. Het applaus bleef dan ook niet uit ! De marmerbeelden, hoewel een oud idee, vielen vooral door de lichteffecten zeer inden smaak van het publiek. De schermoefeningen, uitgevoerd onder leiding van de.n Heer Don, die welwillend en belangeloos zijn medewerking gedurende enkele weken had verleend, verliepen correct. Ja, wat zal' ik zeggen van den Heer en Mevr. Clinge Doorenbos,. Wie heeft dien naam nooit gehoord ! Dat hij spreke ! En als die hij spreekt, zal hij met vernietigende blikken worden aangezien. Het publiek heeft met volle, teugen genoten van de heerlijke Hollandsche humor en ook do meer ernstige liedjes door Mevr. Clinge Doorenbos met gevoél begeleid, waren aardig gekozen. En. dan last not least: het strijkje, bestaande uit Mej. G. v.d. Plank, piano, 2 Haagsche V.T.’si W. v.d. Linden en P. Peverelli, violisten, hebben zich uitstekend geweerd. De dames, die zoo welwillend waren om de programma’s te verkoopen, hebben ook een steentje bijgedragen tot het welslagen van, den avond. Eh dan natuurlijk de leider en de jongens. J. AVEGAART, Ass.V L. Den Haag. Zaterdag 8 Maart. Groep 11, uit Rijswijk, gaf een zeer geslaagde feestavond inde zaal van Hotel Leeuwendaal. Na opening door hopman de Groot, werd het p.v.-Jied gezongen, de troepkreet en de horderoep. Na eenige kampvuurliedjes en een klein toone,elstukje door VACANTIE! Padvinders die hun vacanties te Paterswolde doorbren g-en of aldaar kampeeren, maken natuurlijk gebruik van de Luxe Gele Autobussen der N.V. Tramweg-Mij. Groningen – Paterswolde – Eelde Kantoor : Paterswoldscheweg 20, GRONINGEN Tevens ve rhu urin ri oh tin g van Luxe Autobussen Tarieven billijk ROOMBOTER EZINGE I. Reitsma & Zoon Pelsterstraat 22 – Tel. 3642 GRONINGEN

176