is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 4, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1930 DE VERKENNER

de welpen volgden indiaansche dansen. De spelers droegen heel aardige pakjes en de hopman heeft iets nieuws gebracht, wat wij hier inde afdeeling nog nooit hadden gezien. Na de pauze werd een prachtig thee kleed op Amerikaansche wijze verkocht. ~De Padvinders van Nergenshuizen”, e.n een groote reeks lantaarnplaatjes van dei Jamboree. Een avond waaraan de troep veiel zorg had besteed. DE ZWARTE VOGEL. Den Haag. Zaterdag 15 Maart. Groep 20, nieuwste C.J.M.V.-groep van onze afde.eling, oipende hun nieuwe troephuis op 117, Francois Valentijnstraat. ’s Middags tegen half vier hadden zich veel belangstellenden verzameld, vooral C.J.M.V-.padvinders en hun ouders, e.n werden door hopman A. C. Weyer toegesproken. Verder spraken, nog Ds;. Ferguson, hopman Buite.ndijk en onze nieuwe D.C.„ de Heer Delgorge. Inde, pauze hadden wij gelegenheid de lokaliteiten te bezichtigen, en met de. leiding kennis te maken. Intusschen werd thee aangeboden. Hierna hielden de padvinders en welpen eenige demonstraties, e.n met het zingen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst gesloten. Zaterdag 15 Maart. De Archipel Groep gaf ter van haar 15-jarig bestaan een revue inde Seinpost, „Dat denk ik niet”, geschrer ven door oud-hopman J. Heemann. Ik heb inde jaren al heel wat uitvoerringen van dezen troep meegemaakt, maar deze was de allerbeste die, de Archipellers ooit gegeven hebben. De zaal was stampvol en onder de aanwezigen was de heer Surie, lid H.8., onze nieuwe D.C., de heer Delgorge, zeer veel Haagscbe leiders en ook veel padvinders uit de provincie, zelfs uit Eindhoven, Gorinchem en Antwerpen. Een versterkt groep-orkest, onder leiding van voortrekker W. van der Linden, zorgde voor de muzikale begeleiding. Precies om acht uur werd het scherm ge- en precies om elf uur was de voorstelling afgeloopen, alleswas Jw model in orde. De revue zelf, die uit twee gedeelten, met 26 tafereielen bestaat, gaf afwisseling génoeg. Reeds het begin was heel aardig gevonden, een paar te. laat komende bezoekers', die met veel kabaal hun plaatsen opzochten en een groote opschudding inde zaal veroorzaakten. Het publiek werd er onrustig door. Een beschrijving van, de revue te geven is niet van mij te. vergen, dat zou te, veel pla'ats kosten. De schrijver had de revue zoo gemaakt, dat het eene tafereel in hot andere, overging en het scherm nooit behoefde to vallen. Wij zagen een Oud-Padvinders Club, welpenspelen, een ballet, van de Black and White Scouts, volksdansen, en he-t eerste bedrijf eindigt met een grootsehe hulde aan de Archipelgroep. Het tweede bedrijf laat ons het werk zien der tegenwoordige padvinders, oefening met den troepwagen, pionieren, M. VAN BERG BANKETBAKKERIJ Vischmarkt 25 – GRONINGEN – Telefoon 102 SPECIALITEIT IN PADVINDERS-TA ABT a ƒ 0.50 en BOTERKOEK Meermalen bekroond HAARLEM. N. P. van Ooy – Pianohandel KRUISWEG 57 HAARLEM TELEFOON 11230 VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN. Verkoop ook op conditie 9 BLOEMENMAGAZIJN E WAGENWEG 78 K HAARLEM – TELEF. 11418 VACANT K UW ADRES VOOR rBLOEMWERKEN AMERIKAANSCH HUIS Specialiteit in : Legerkleedlng, Regenjassen, Motor- en Bed rijfskleedlng, Kampeertenten en Kampeerartlkelen enz. Beleefd aanbevelend, JACK MORRIS – HAARLEM SPAARNE 60 TELEFOON 14881 N.V. Drogisterij K. van Eden Spaarne 38 – Gr. Houtstraat 161 – Cronjéstraat 49 HAARLEM TROEBELE LIMONADES, prima, smakelijk, goedkoop VERBANDTROMMELS – VERBANOSTOFFEN SPORTARTIKELEN – COSMETICA

LIPPITS, HOEDENMAGAZIJNEN 25 GROOTE HOUTSTRAAT 27 – HAARLEM DAMES- HEEREN en KINDERHOEPEN WINKELVEREENIGING „EIGEN HUIF’ – HAARLEM Kruidenierswaren; Zijlstraat 56 Bakkerij: Gedempte Oudegracht 3 HELDER. ~~ P. SPRUIT – Helder Telefoon 143 – KANAALWEG 161 – Postrekening 18690 LEESBIBLIOTHEEK ■ BOEKHANDEL VULPENHOUDERS N. V. BROOD- EN KOEKFABKIBK „DE EENDRACHT” DEN HELDER — TELEFOON 252 SPECIAAL ADRES VOOR BROOD, BESCHUIT EN KOEK HEEMSTEDE. Fruithandel „Pomona” Binnenweg 205 – HEEMSTEDE – Telef. 28389 Handel In Eruit, Groenten, Aardappelen, Comestibles Chocolade, Limonades, enz. enz. G. WIJKHUIZEN Jr. ’s-H ERTOÜENBOSCH G. Mosmans Zoon BOEKHANDEL MARKT 27 ’s-HERTOGENBOSCH UITGEBREIDE COLLECTIE JONGENSBOEKEN HET BEKENDE ADRES VOOR Bosecher koek en Bosscher moppen FIRMA J. A. SUYS, Hinthamerstr. 4, Telef. 749, DEN BOSCH DRINKT U OOK AL _ R. H. W. FRUITSODA SPA MONOPOIE JOS. VAN GULICK VAN PELT – Vughterstr. 99 – DEN BOSCH

177