is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 30, 1947-1948, no 1, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader ze in het leven heeft geroepen, maar omdat hij er zich toe voelt aangetrokken en erin gelooft.

Er is na de oorlog een veel nauwer contact ontstaan tussen de Engelse en Nederlandse padvinders; bijna 400 Troepen uit de beide landen onderhouden in het kader van het „linking up scheme” briefwisseling met elkander en in het vorige en dit jaar zijn vele Troepen bij elkander te gast ge-' weest. De banden tussen de twee organisaties zijn door dit bezoek versterkt en de beste wensen voor de broeder padvinders in het Engelse commonwealth en voor de bezoekers persoonlijk vergezelden hen op hun terugreis naar Engeland. „Het is zo gek niet” is de titel van de revue, welke door het District Utrecht van de N.P.V. en het N.P.G. ten tonele werd gebracht. De belangstelling is zo groot, dat het stuk verscheidene malen moest worden herhaald en inderdaad „het was zo gek niet!” Het ten tonele brengen van de revue was zeer verzorgd; van décors en costuums was veel werk gemaakt, het geheel was in stijl en in harmonie met de prachtige stadsschouwburg van Utrecht, waar deze uitvoering werd gegeven. Het is zo gek nog niet gezien van de betrokken D.C.-ers om op deze wijze per District eens voor het voetlicht te komen. De nummers van en door de jongens waren verreweg het beste en hadden het meeste succes. De Schotse band was wat zwak; er was een heel goede imitatie door enkele leiders, de Cow Boys en Hawaaian Band hadden hun verdiensten, doch duurden iets te lang. Opgemerkt kan misschien worden dat voor de balletnummers wel wat hoog werd gegrepen en dat nummers als „de Speeldoos” en de „Stedenmaagd” weinig eigen zijn aan het huidige meisjes en jongensmilieu, maarde slotsom blijft, dat hier een goede prestatie werd geleverd, welke getuigt

vaneen hoge standaard van werken en een goed saamhorigheidsgevoel. Oubaas Carrière heeft met ingang van 1 Oct. j.l. zijn functie als bezoldigde kracht inde vereniging en wnd. D.C. voor Friesland neergelegd en een betrekking bij het Rijk aanvaard als Commandant vaneen Rijkskamp voor Sociale Jeugdzorg in Hummelo. Onder moeilijke omstandigheden heeft hij zijn beste krachten aan het District Friesland gegeven. Hij slaagde erin het vertrouwen van de Friese leiders te verwerven en heeft in het District goed werk gedaan. Van nu af zal het District Friesland het moeten stellen zonder een „full timer,” hetgeen belangrijk hogere eisen zal stellen aan het corps van A.D.C.-ers. Het is echter de aard der Friezen om hoge eisen aan zichzelf te stellen. De Beweging heeft er na de oorlog vaste voet gekregen en het „Frieslan boppe” zal ook voor de padvinders moeten gelden: eerder zullen zij niet rusten! Oubaas Schadd werd bereid gevonden een Volmacht te aanvaarden als A.H.K.C. voor Voortrekkers; tot Districts Commissaris voor het District Nijmegen werd benoemd Notaris W. G. Weier, Oranjesingel 14, aldaar, waardoor H.K.C. Dr. Oudendal van de taak van wnd. D.C. voor dit District werd ontheven. Hij laat het District Nijmegen achter met de beste verwachtingen voor de toekomst. ( B. E. Contactbijeenkomst De 8.E.-contactbijeenkomst die in begin Juli op veler verzoek wegens de naderende vacantie werd uitgesteld, zal nu op het week-end van 15 en 16 November a.s. gehouden worden, vermoedelijk in het Gooi. Deelnemers gelieven zich tijdig op te geven bij het N.H.K. Nadere gegevens en het programma worden hun daarna toegezonden. Namens de H.K.C. voor B.E. Akela Mr. T. E. W. Lignac.

4