is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 31, 1948-1949, no 8, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUt Ast Matwna.a£ ’HooQdJaü.axtie.h,

Het Nationaal Hoofdkwartier besloot Ds S. Kranenburg aan de Raad der Vereeniging voor te dragen voor een benoeming tot Hoofdkwartierscommissaris voor Geestelijke Training. Ds Kranenburg werd beroepen tot predikant in algemene dienst in het kader van de Hervormde Jeugdraad voor het padvinderswerk. Van de zijde van het Nationaal Hoofdkwartier is dit beroep met vreugde begroet. In principe waren de betrokken partijen reeds vele maanden geleden tot overeenstemming gekomen, het wachten was op het vinden van de geschikte candidaat. Practisch vanaf de bevrijding heeft het vraagstuk van de geestelijke training vele leiders en commissarissen en ook het Hoofdkwartier bezig gehouden. De interpretatie „geestelijke training” is nimmer duidelijk geformuleerd en de opvattingen hieromtrent lopen zeer uiteen, De een ziet in het begrip geestelijke training Bijbeluitleg en godsdienstige instructie, het andere uiterste is het aankweken van moed door verhalen over Tromp en Michiel de Ruyter. Het is daarom tijd, dat er centraal leiding wordt gegeven aan dit werk, leiding en voorlichting voor allen, die dit wensen. Het ligt niet inde bedoeling van het Hoofdkwartier om over de hoofden van de leiders heen, een bepaalde werkwijze, noch een bepaalde interpretatie van de Belofte op te dringen. Het standpunt, vertolkt op de Koempoelan in 1948, is ongewijzigd gebleven; De principiële achtergrond van de Beweging kan het best worden vertolkt door het Bijbelwoord: „Gij zult God liefhebben boven alles en Uw naaste gelijk U zelf”, terwijl hieraan wordt toegevoegd, dat verdere interpretatie een persoonlijke zaak is, omdat dit ieders godsdienstige overtuiging raakt. De belangstelling voor „geestelijke

training” is van onder opgekomen. De drang om ernst te maken met Belofte en Wet komt niet slechts van het Hoofdkwartier; op talloze besprekingen van leiders heeft dit onderwerp een ernstig punt van discussie uitgemaakt, in practisch alle Districten heeft men, ieder op eigen wijze en volgens eigen inzichten, getracht om deze geestelijke training recht te doen wedervaren. Wij mogen Ds Kranenburg niet zien als de zendeling, die door de Hervormde Kerk uitgezonden, in het padvinderscorps komt evangeliseren. Wij moeten hem zien als de Hoofdkwartierscommissaris, die voor alle groepen komt helpen om het Spel van Verkennen te realiseren, overeenkomstig de bedoeling van de Chief. Wat zal het werk zijn van de H.K.C. voor Geestelijke Training? Inde Hervormde Kerk wordt hierover geschreven (jaargang 5, no 16 van 16 April): Wat zal zijn werk zijn? Ach, het zal alles nog opgebouwd moeten worden. Eerst zal hij moeten weten, wat reeds op dit punt gebeurt. Er zijn immers reeds meerdere predikanten, die in hun omgeving deel hebben aan hét geestelijk trainingswerk inde N.P.V. Dit uitte bouwen en tot een geordend geheel te maken is zijn eerste taak. Veel moeilijker zal het zijn, de juiste wegen, de juiste methode van geestelijke training te vinden. De padvinderij is een groot spel. Een buitenspel, waarbij kameraadschap, vindingrijkheid, sportiviteit, hulpvaardigheid ontwikkeld worden, Inde jaarlijkse kampen, inde weekeinden buiten de stad, maar ook bij de eenzame trektochten van de padvinderalleen. Het is een spel, waarbij weinig gesproken en veel gedaan wordt. Waarin het meeste spreken met de handen en met de ogen geschiedt. Welnu, dat spel

3