is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidersblad; officieële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no 5, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als die welke in 1946 werden gesteld. Men wende zich tot de D.C. Het stelsel der kampeervergunningen is eveneens hetzelfde als in het vorige jaar. De leiders zijn verantwoordelijk voor het tijdig inzenden van de formulieren. Bij te late inzending kan de vergunning worden geweigerd. Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het uiterst wenselijk is tevoren bij de D.C. van het district waarin gekampeerd zal worden, inlichtingen te vragen over de geschiktheid van ‘t kampterrein, vooral in verband met de eventuele aanwezigheid van andere kampen. Dit ontheft de leiders echter niet van hun noimale leidersplicht om het kampterrein van tevoren te bezoeken, er zo mogelijk op te kamperen, een en ander liefst bij regenachtig weer. Het N.H.K. wenst alle aalmoezeniers, leiders en leidsters goed kamp.

PATROUILLEWEDSTRIJDEN 1947. ledere troep vaardigt één patrouille af naar de districtswedstrijden. Deze patrouille kan zijn degene, die de wedstrijden inde troep heeft gewonnen. Inde samenstelling van de patrouille mag geen verandering worden gebracht. De D.C.'s houden de districtswedstrijden op een dusdanig tijdstip, dat de winnaars tijdig kunnen inschrijven voor de nationale wedstrijden. De nationale wedstrijden zullen gehouden worden op het week-end van 9, 10 en 11 Augustus, te Ommen. De inschrijving sluit 14 dagen tevoren. De nationale wedstrijden zullen op eerste-klas-peil staan, met dien verstande, dat de verkenners geen eerste-klassers behoeven te zijn, maar aangenomen wordt dat zij zich daarvoor trainen. Het is wenselijk, dat de districtswedstrijden ongeveer op hetzelfde peil gehouden worden. FILMDIENST. Op aanvrage kan door ons voor Uw afdeling een filmavond georganiseerd worden. Er zijn beschikbaar; speelfilms, ontspanningsfilms, cultuurfilms (geluid en stom), Jamboree film enz. enz. Zoals vanzelf spreekt zijnde kosten af-

hankelijk van het gewenste programma. Op aanvraag wordt U een formulier toegezonden, waarop alle condities vermeld staan. DE ST. JORISHERBERG. Hemelvaartsdag, 15 Mei 1947 wordt de St. Jorisherberg, Jan van Nassaustraat 98, tel. 775032, weer heropend. Tot beheerder is benoemd oud-hopman Brechman uit Rotterdam. Voor de komende maanden hebben vele buitenlandse broederverkenners gastvrijheid gevraagd. Wij verwachten ook U.

CORRESPONDENTIE JAMBOREE. Vriéndelijk verzoek om de correspondentie betreffende de Jamboree tot het uiterst noodzakelijke te beperken. Nadere richtlijnen worden per circulaire toegezonden. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART. Na besprekingen met het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (K.N.V.v.L.) te 's-Gravenhage is de navolgende regeling getroffen voor de aansluiting van luchtverkennerstroepen, stammen en luchtvaartclubs. 1. Alle leden luchtverkennersgroepen en luchtvaartclubs worden door het N.H. K. bij het secretariaat van de K.N.V. v.L. ingeschreven. Deze leden betalen hiervoor aan het N.H.K., behalve de gewone contributie van ƒ 2,50 per jaar, als adspirantlid K.N.V.v.L. (12—19 j ) ƒ 1,—- per jaar, als lid K.N.V.v.L. (19 jaar en ouder) ƒ 2,— per jaar. 2. Alle groepen en clubs geven via het N.H.K. een lijst op van de adspirantleden en leden die tot de groep of club horen, vermelden de namen met voorletters, de adressen en de geboortedata. 3. De contributie K.N.V.v.L. loopt van 1 , Januari tot 31 December. 4. De op deze wijze bij de K.N.V.v.L. ingeschreven groepen en clubs genieten van de K.N.V.v.L. de navolgende voor- I delen: Ia. technische voorlichting; b. medewerking bij de organisatie van luchtvaartavonden (middagen) en tentoonstellingen; c. de leden kunnen deelnemen aan wedstrijden en andere door de K.N.V. v.L. te organiseren evenementen; d. door de groepen en clubs kunnen

94