is toegevoegd aan je favorieten.

De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 7, 1933-1934, no 7, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUGUSTUS 1933 No- 7 7e JAARGANG

OFFICIÉÉL ORGAAN VOOR BESTUREN EN LEIDSTERS VAN HET NEDERLANDSCHE MEISJESGILDE ONDER REDACTIE VAN E. C. TER MEULEN. ADRES DER REDACTIE : OUDE 's GRAVELANDSCHE WEG 2, BUSSUM VERSCHIJNT GELIJKTIJDIG MET DE PADVINDSTER. NIET AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR VOOR LEDEN N.M.G.: ABONNEMENTSPRIJS PADVINDSTER EN SCHALMEI F 2.50 PER. JAAR VOOR NIET-LEDEN F 4.- PER JAAR UITGEVER : A. J. G. STRENGHOLT, HEERENGRACHT 390, AMSTERDAM C. TELEFOON 36886 VERSCHIJNT lEDERE MAAND

Aan onze Correspondenten. B'e copy voor het Septembernummer moet vóór of op den 13den Aug. in mijn bezit zijn, daar ik den 14den op reis ga. Zend vooral in, als je met September wat ontvangen wilt, want de voorraad copy is op en ik heb nog niets voor die maand! RED. Gevonden te Soesterberg na de Zomerconferentie: 1 leidstershoed, 1 pioniershoed, beiide ongemerkt (o foei!), 1 bril in brillehuis. (Wie heeft er al dien tijd zonder protest zijn oogen kunnen missen?) Aan te vragen bij de Redactie, met toezending van portokosten voor het opzenden. Voor „Lieve Lous” belandde van „Jo” een briefkaart bij de Redactie, die eerst al vergeefs in Wassenaar geweest was. Maar zij is ook niet voor de Redactie bestemd! *••••♦ •••••♦ Reizen naar Engeland per Maatschappij „Zeeland”. De maatschappij „Zeeland” heeft ons doen weten, dat ook aan alleenreizende leden van het Gilde, zonder dat zij een rijwiel meenemen, goedkoope retourbiljetten worden verstrekt, indien zij in Engeland aan een wandel- of kampeertocht deelnamen, op vertoon vaneen door het Hoofdbestuur geteekende verklaring. Deze zijn aan te vragen op het Secretariaat.

Twee belangwekkende gebeurtenissen Tot groote vreugde van de ouders, den heer en mevrouw van Hasselt-Hamaker, werd den 21sten Juli te Bunnik een kleine aanstaande kabouter geboren, die de naam van Anna Aleida kreeg. De leidsters van hei Gilde en wel zeer speciaal de Oehoe’s en Oebi’s, die steeds zooveel krachtige steun van „Pioewiew” genieten, leven allen mee in dit groote geluk; zij verheugen zich, dat Pioewiew zich nu aan de ontwikkeling van dit heel jonge menschenkindje zal mogen wijden en hopen van harte, dat ’t eens een flinke kabouter zal worden. ledere Oebi hoopt al in stilte, dat zij dan juist Oehoe zal zijn van de kring die die kabouter zal opnemen. * * * Van geheel andere aard is de tweede gebeurtenis, die ons onverwacht beroofde vaneen van onze meest populaire leidsters: Bom is plotseling naar Indië vertrokken en denkt binnen de 6 jaar niet terug te komen. We zullen je verschrikkelijk missen, Bom! Van je afd. en je district wil ik niet spreken, die zullen ’t je wel zelf verteld hebben; maar wij, de geregelde bezoeksters van de conferentie zullen je heldere, rake betoogen op onze vergaderingen missen en je hartelijke kameraadschap. Ook de firma Bomdok & Co. lijdt een gevoelig verlies. We zijn blij voor je, dat je in deze moeilijke tijden een baan gekregen hebt en we wenschen je toe, dat je je daarin spoedig thuis zult voelen. De eerste maanden zal je nieuwe werk je wel zóó in beslag nemen, dat je niet veel tijd zult hebben aan de padvinderij in Holland te denken; maar we hopen toch, dat je nog wel eens iets van je zult laten hooren, b.v. zoo tegen het Nieuwe jaar, om te laten zien, dat je ons

niet heelemaal uit je gedachten gezet hebt. Bij de groote wisseling van leidsters in het Gilde, zullen er na korten tijd al weer een heeleboel zijn, die je niet kennen, maarde oudjes zullen je blijven missen, Bom, en zullen aldoor met verlangen naar je terugkomst uitzien. AKEO. Jaarverslag 2e Vervolg. W AABDEEKING STEEKENS. Het waardeeringsteeken werd in 1932 vier keer uitgereikt en het groot waardeeringsteeken eveneens vier keer, terwijl op de votrige vergadering aan Mevrouw Wynaendts Prancken de zilvervisch werd omgehangen. TELEGRAMMEN. Gelukstelegrammen werden verzonden op de verjaardag van H.M. de Koningin, de Koningin-Moeder en Prinses Juliana, waarop dankbetuigingen werden ontvangen. Verder op 22 Pebr. aan Lord and Lady Baden Powell en op 31 Mei aan de Engelsche organisatie ter gelukwensch bij haar 21-jarig bestaan. UITNOODIGINGEN. In het afgeloopen jaar werden weder verschillende uitnoodigingen ontvangen om deel te nemen aan buiten! andsche kampen. Er werd echter geen gebruik van gemaakt, ook al omdat de kosten altijd vrij hoog zijn. Op Pink staren van het vorig jaar werd het H.B. ultgenoodigd door ’t bestuur van de driehoeksmeisjes om een landdag bij te wonen op ’t landgoed „Sandwijk” te De Bilt ter gelegenheid van bet 5-jarig bestaan. Secretaresse vertegenwoordigde daar het Gilde.