is toegevoegd aan je favorieten.

De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 7, 1933-1934, no 7, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHALMEI

AUGUSTUS 1933

Organisatie Nederlandsche Meisjesgilde HOOFDBESTUURSLEDEN: Dagelijksch Bestuur: Voorz. E. van den Bosch—de Jongh, Scheveningen Rijslag 27. Secr. E. H. Piepers, Bilthoven, Soestdijkerstraatw. 156 Penn. J. A. de Haas, Rotterdam, Spoorsingel 17, Giro 80024 J. L. Redeke-Hoek, Gouda, Westhaven 42, Algem. Gildeleidster. Secr. P.V.-Commissie: M. Wildschut, Cz. Peterstraat 3, Amsterdam (C.) Secr. Vlamcommissie: B. Poeleman, Amstelveenscheweg 406, Amsterdam Z. Secr. Uilencommissie: H. F. de Bruyn, Apollolaan 38, Amsterdam (Z.) Leidster verspreide Padvindsters: Heleen Voorhoeve, Ruychrocklaan, Den Haag. Leidster verspreide Pioniersters: E. Mayer—Rutgers, Valkenboschkade 631, Den Haag. Bestuur Blauwe Vogels: Dr. W. L. Wrede, Cobetstraat 57, Leiden, Pres. Mej. J. C. de Loos, Fred. Hendriklaan 5, Oegstgeest, Secr.

DISTRICTS-COMMISS ARISSEN: M. Hojel—Berg, Schelmsche weg 26, Oosterbeek. B. E. Seyn—Evenwel, Baronielaan 57, Breda, tevens Coramissares voor Indië. E. C. ter Meulen, Oude ’s Gravelandsche Weg 2, Bussum. E. M. de Koning—Uden Masman, Koershoff, Diepenveen. J. P. Kinderman—de Graeff, Langewiele 378, Middelburg. J. v. Nispen—v. Wely, Pleter de Hooghstr. 8, Heemstede. S. M. M. Riedel—v. d. Bijll, Emmastraat 18, Assen. F. Menko—van Cleef, Oldenzaalschestraat 10, Enschedé H. van Blommesteyn, Julianalaan 105, Bilthoven. J. E. Redeke, Graaf Florisstraat 45, Rotterdam. Gildewinkel: Laan Copes v. Cattenburgh 65, Den Haag. Padvindstershuis, Laan Copes v. Cattenburgh 65, den Haag; Amstelveenscheweg 122, Amsterdam. Redactie Padvindster: Mevr. E.v. d. Bosch—de Jongh, Rijslag 27, Scheveningen. Redactie Schalmei: Oude ’S Gravenlandscheweg 2, Bussum. Administratie Padvindster en Schalmei: Mej. J. A. de Haas, Spoorsingel 17, Rotterdam, aan die alle adres- en abonnementsveranderingen opgegeven moeten worden. Men zende alle copie voor Schalmei en Padvindster vóór of op den 20sten van de maand. Adressen zie boven. Voor beide bladen kunnen niet opgenomen stukken alleen worden teruggezonden, indien voldoende postzegels voor frankeering zijn bijgevoegd.

Enkele dagen later gaf de Haagsche afdeeling deir driehoeksmeisjes een demonstratie-avond op Seinpost, waar eveneens het H.B. werd uitgenoodigd. Mej. Bungenberg de Jong en Secretaresse woonden deze demonstraties bij. Bij de ontvangst van Lord Baden Powell, was het Gilde vertegenwoordigd door Freule Feith, Mevr. Redeke, Mevr. van Hasselt, Mej. Bungenberg de Jong en Freule Schimmelpenninck. Bij het diner op ’t Kurhaus werd het H. B. vertegenwoordigd door Mevr. van Hasselt. Verder vertegenwoordigde Presidente het Gilde bij verschillende gelegenheden. VERTEGENWOORDIGING. Het Gilde is aangesloten bij den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, de Tucht-Unie, de Bond ter behartiging van de belangen van het kind, het Nederlandsoh Paedagogisch Congres, het Nederl. Jeugdleiders-Instituut en de stichting Jeugdherbergen. Mevr. Wynaendts Francken vertegenwoordigt het Gilde inden N.V.R. terwijl Mevr. v. d, Bosch als afgevaardigde de jaarvergadering te Rotterdam bijwoonde. Mevr. Stolberg vertegenwoordigt het Gilde in het N.J.I. PROPAGANDA. In het afgeloopen jaar heeft Mej. Bungenberg de Jong verschillende keeren gesproken voor de Soroptimistenclub in verschillende steden

en ook voor de Rotary in Amsterdam. De D.C.’s hielden in verschillende plaatsen propaganda-avonden, waarbij de lantaarnplaatjes goede en nuttige diensten bewijzen. Ook werden enkele propaganda-geschriftjes uitgegeven, andere zullen weldra verschijnen, voor kabouters, Blauwe Vogels en nieuwelingen. UITGAVEN. De Kaboutercommissie zorgde voor een vertaling van „Brown Magie”, dat in verschillende hoofdstukken verschijnt. Een nieuw vakinsigneboekje werd samengesteld, een nieuw pioniersboekje zag het licht, terwijl de cursus in hygiëne als afzonderlijke uitgave werd verkrijgbaar gesteld. TIJDSCHRIFTEN. Over onze tijdschriften „De Schalbaei” en de „Padvindster” kunnen wij tevreden zijn. Dit laatste blad wordt gelukkig meer en meer gelezen en wordt steeds beter; de B.E.N. en Vluchtwedstrijden trekken veel liefhebsters. Een enkel woord van hulde aan de Redactrice en schrijfster van het boeiende verhaal „Afweergas”, Tine Lepoutre, een verhaal dat ons allen, oud en jong, van maand tot maand, in spanning hield. Ik hoop dat deze welgeslaagde pennevrucht nog door vele andere zal worden gevolgd. En hierbij nog weer even ’n woord tot onze afgevaardigden uit de afdeelingen: Doet Uw best, dat alle padvindsters zich abonneeren op dit

blad. In Benige afdeelingen is reeds als groepsbepaling opgenomen een verplicht abonnement per gezin en men hoort er in deze afdeelingen nooit protest tegen. Slechts als allen het blad bezitten, kan het groeien en aan belangrijkheid winnen. Het is moeilijk genoeg een blad samen te stellen dat voor alle leeftijden iets geeft, van Kabouter af tot Pionierster, maar hoe meer belangstelling er is, hoe beter dit zal gaan. BUITENLAND. Aan de Wereld-Conferentie in Polen in Augustus van het afgeloopen jaar werd deelgenomen door Mevr. v.d. Bosch, Mevr. Wynaendts Francken en Secretaresse. De Internationale cursus in „Ons Chalet” te Adelboden werd bijgewoond door Mej. Adri Knappert. Bij de opening van „Ons Chalet” op 31 Juli werd het Gilde vertegenwooordigd door Mej. de Haas, terwijl ook Mej. ter Meuten en Secretaresse aanwezig waren en nog een Nederlandsche padvindster uit Bussum. Van het Chalet werd reeds dooreen aantal Nederlandsche Leidsters gebruik gemaakt om de Kerstvacantie door te brengen. Niet alleen dat daar prettige wintersport beoefend werd, maar zeker is daar ook weer de band versterkt met onze padvind 'terzusters uit andere landen. Als men de deelneemsters er over hoort spreken, zijn allen even enthousiast. Ook heeft een Nederlandsche pionierster, verpleegster, daar dezen winter haar vacantle doorgebracht om uitte rusten.

2