is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de cosmopolitische schaar plezierzoekers, op den Höhenweg van Interlaken, bezit zij een magnetische kracht, een eigen karakter en geheimzinnig leven. Terecht heeft Konrad Faike haar het type van een vrouweiijken berg genoemd, zooais zij daar staat, gekroond met haar schitterenden diadeem, met breed gebaar haar rotsarmen wijd uitbreidend en het mysterie van haar blanken boezem onthullend.

De neiging om de bergen met een menschelijke gedaante te vergelijken en aldus te verpersoonlijken, vindt men terug in meer dan één benaming, waarmede men verschillende onderdeelen van een massief aanduidt, zoofals voet, kruin, schouder (Schulter), neus (Nase), enz. Geen wonder, dat des dichters phantasie ook in dit spel der verbeelding den vrijen teugel viert. In allerlei gestalten voert men ons de bergen voor den geest; het 'visioen wordt duidelijk, de lijnen geven den vorm aan. en... om met Vidtor Hugo te Spreken:

„Et Ie moot, dont la tête a rhorizon s’élève,

Semble un géant couché qui regarde et qui rêve

Sur son coude appuye”.

De Jungfrau heeft door haar poëtischen naam het zoeken naar phantastische beelden om haar een menschelijke gedaante met een menschelijke ziel te verleenen in sterke mate in de hand gewerkt. Men heeft haar genoemd een Koningin, gezeten op haar troon; een schoone verleidster, die haar aanbidders tot zich lokt, hun nadering kalm duldt, om hen eensklaps met hoongelach in haar koude omarming den laatsten kus op de lippen te drukken; een reine jonkvrouw, die, eeuwig gesluierd, in haar smetteloos gewaad in stille contemplatie op de wereld nederblikt.

Oorsprong van den naam.

Hoe zij wel aan haar naam gekomen mag zijn? Een tijdlang heeft men gemeend den oorsprong in de woordelijke beteekenis te moeten zoeken. De berg was immers ook in dien zin „jonkvrouwelijk”. Geen vermetele had ooit den voet gezet op haar sneeuwvelden. Studer en A. W. Schlegel geven nog deze verklaring. Maar de Jungfrau droeg reeds haar naam, voordat men er aan dacht zich in de hoogere sneeuwregionen te wagen en dus zouden al de haar omringende toppen met evenveel recht op het attribuut ~jonkvrouwelijk