is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 22, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opvoeding, Toekomst en Sport onzer dochters (Vervolg lII>

Manche der Welt unbekannte Frau übt in dem engen Kreise ihres hauslichen Lebens unscheinbare Tugenden aus zu welchen oft ein höherer Grad von Starke des Gemüts erfordert w rd als derjenige ist, womit auf dem groszen Schauplatz der Welt die Taten getan werden welche die Bewunderung der Menge erregen und die Federn der Geschichtschreiber beschaftigen! Und beruht nicht grosztenteils auf jenen unscheinbaren Tugenden das Wohl der Familien, sowie auf diesen der Wohlstand des Staates? Wanneer we spreken over de beroepskeuze, over het arbeidsveld van de vrouw, moeten we vóór alles drie rubrieken in het oog houden. Ten eerste het zoogenaamde arbeiderskind, dat den weg naar fabriek, atelier of dienstbaarheid moet nemen, gevolg van de geldelijke levensomstandigheden der ouders; ten tweede het meisje uit den middenstand, burger en zelfs betere kringen, dat of uit eigen beweging op zichzelve wil staan of door den financieelen toestand der ouders daartoe gedwongen is; ten derde het meisje wier toekomst financieel verzekerd is. Voorop willen we stellen als axioma: elke eerlijke arbeid, van welken aard ook, siert den mensch. Dat dit dus door allen in het oog worde gehouden bij de beroepskeuze. Wij meenen ook :at elk mensch, man of vrouw, lichamelijk of geestelijk daartoe in staat, rijk of arm, arbeid moet verrichten voor de gemeenschap, hetzij dan korteren

of langeren tijd. Om arbeid goed te kunnen verrichten en te blijven verrichten is een gezond en krachtig lichaam noodig. Onze persoonlijke meening blijft: De roeping der vrouw ligt in het gezin. Daar kan zij niet worden vervangen. Hieruit volgt dus, dat hoofddoel voor onze dochters moet zijn: een plaats te zoeken in eigen gezin of in dat van anderen. Helaas, we weten dat zulks nu eenmaal voor velen niet mogelijk is en dat het groote meerendeel een anderen weg moet zoeken.

Spreken we eerst over een zeer materialistisch onderwerp: de keuken en we hebben dan op het oog de berei-

ding der spijzen en de voeding van het gezin. Over Vitaminen zullen we het heusch niet hebben; de vrouwen krijgen daarover reeds genoeg te lezen. Geef ons liever grootere hoeveelheden op een bon en beter nog zonder bon en tegen de helft der prijzen, hooren we zeggen. Geduld en moed, lieve huismoeders; ook dat zal weer komen. Voor het oogenblik bewonderen we u, beste vrouwen, om de wijze waarop gij u heenslaat door deze moeilijke tijden.

Op het gebied der liefde hoorden we meermalen zeggen: door de maag komt men tot het hart van den man. Een feit is het, dat een vrouw die veel zorg besteedt aan de keuken, bij haar echtgenoot hoog aangeschreven staat, vooral wanneer het goed is en niet te veel kost. Het is bekend, dat de eene vrouw met weinig wonderen doet in haar huishouden en dat de andere steeds te kort komt. Daaraan herkent men de goede, waardevolle huismoeder, vooral in tijden van duurte en schaarschte.

De moderne tijd heeft in dit opzicht veel doen veranderen. Was vroeger de taak van onze dochters, eenmaal de school afgeloopen, een goede huisvrouw te worden, haar aantal is wel sterk verminderd. Er zijn er die huishoudelijke bezigheden beneden haar zoogenaamde waardigheid achten of uit den tijd. Welk een verschil met vroeger, toen ook de rijke een eer erin stelde persoonlijk de keuken te verzorgen. Doch ook in dit opzicht is kentering gekomen. De zwakke sexe vindt geen voldoende plaats meer in school, op kantoor, in winkel enz. Er is te veel op elk gebied en het gevolg is, dat de meisjes moeten weerkeeren in het huishouden, waar nog altijd plaats is voor goede krachten. In plaats van zich het hoofd vol te proppen met schoolsche geleerdheid, begint men weder met het leeren van datgene, wat het gezin vereischt, wat het practische leven vraagt. Dit moest komen! Verheugend verschijnsel. We zullen dus weder de practische huismoeders van vroeger terugkrijgen die in haar keuken haar trots zullen stellen. Ook de handenarbeid zal weier meer tot aanzien komen.

(Wordt vervolgd) C. VAN AKEN, Oud-Leeraar

sâa ‚.‚‚ _ — ËÎI. Ë‘; ‘Î’ nu r w“ z N1 G 1 LD E . Î E UW S ijì “HÌIIIIIÍIHIÍ/ 5

BEMIDDELINGSBUREAU

Het Gilde verleent in een toenemend aantal gevallen bemiddeling en steun bij sollicitaties. Steeds meer wordt ons advies gevraagd of naar namen van eventueele sollicitanten. Wij geven gaarne deze inlichtingen omdat wij weten, dat wij kameraden daarmee van dienst kunnen zijn. Het is echter voor ons bureau een eerste vereischte, dat onze sollicitantenlijsten juist zijn en daarom vragen wij dringend om de volgende regels bij gebruikmaking van de bemiddeling bij sollicitatie in acht te nemen.

a. Bij aanvrage om bemiddeling geve men alle bevoegdheden op, naam, adres en leeftijd.

b. Indien men solliciteert doet men verstandig om per zelfde post een persoonlijk schrijven aan den betrokken Burgemeester of Wethouder te zenden, indien deze een kameraad is.

c. Een ieder, die van onze bemiddeling gebruik maakt, verplicht zich, iniien hij of zij ergens geplaatst wordt, ons direct daarvan op de hoogte te stellen. Dit laatste wordt dikwijls verzuimd en maakt onze lijsten zoo al niet waardeloos, dan toch in ieder geval onbetrouwbaar Op zijn minst is het toch een kwestie van burgerlijke beleefdheid ons even te melden, wanneer men door onze bemiddeling geplaatst is.

TEÏ,EFOONVERBINDING MET HET SECRETARIAAT

Op het oogenblik is het Secretariaat te’efonisch niet bereikbaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal het euvel binnen korten tijd opgeheven worden. Voor spoedgevallen is het Secretariaat te allen tijde telegraphisch te bereiken. Ook is de wnd. Secretaris ’s avonds na 8 uur telefonisch te bereiken via telefoon Baambrugge 11.

J. HETTEMA

LIJST VAN GEMEENTEN

Het is mij gebleken, dat verschillende kameraden gaarne een overzicht zouden willen hebben van gemeenten, waarin een Nationaal-Socialistische Burgemeester aan het hoofd staat. Vooral met het oog op het advies, dat ik onlangs aan de leden gaf, n.l. tegelijkertijd met de sollicitatie een persoonlijk schrijven aan den kameraad Burgemeester te richten, is het van belang, dat alle leden in het bezit van een lijst komen. Ik zal nu de namen van de gemeenten en hun burgemeesters alfabetisch afdrukken.

Aalsmeer H. F. W. Kolb Adorp Ksrres. Alblasserdam H. Oldemans. Alkmaar B. A. v. d. Sluis,

AiKiiiaai Ameland P- Bakker. Amersfoort J- P* Harlof. . ■ TXr XX^v^Ty-öc?

Amstenrade W. Henkes. Anlo J- Kooistra. Angerlo Pinkster. St. Annaland M. O. v. d Weele.

Apeldoorn Pont. K Folkerts. fï, Boelems. Axel P- Smailegan-ge.

Baarn H. Froonhol. J . xl.

(Wordt vervolgd)