is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 26, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE VLEDDER In den oproep van sollicitanten, voorkomende in het nummer van 2 October 1943, no. 23, moet inplaats van ONDERW IJ ZERES aan de 0.1. school te Vledder (dorp) worden gelezen: Onderwijzer of Onderwijzeres terwijl de termijn van inzending van sollicitaties wordt verlengd tot 15 November 1943.

GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE Aan de gemeentelijke handelsdagschool mee 4-jarigen cursus. Waldeck Pyrmontkade 5, moet, zoo spoedig mogelijk, in een onvolledige betrekking (15 uur) worden benoemd een tijdelijk Leeraar(ares) in de geschiedenis. De bezoldiging, welke gelijk is aan die der leerkrachten aan de hoogere burgerscholen, is geregeld bij de verordening no. 3 van 1934. Inlichtingen worden na voorafgaande aanvrage verstrekt door den directeur der school. Op zegel gestelde verzoekschriften met het bij de wet vereischte bewijs van zedelijk gedrag over de laatste twee jaren uiterlijk 12 November 1943 inzenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE GOUDA (Ie KL.) Aan de school voor v.g.1.0. (hoofd J. Eelkema) wordt gevraagd een Onder wij zeres of Onderwijzer Sollicitatie met volledige en uitvoerige inlichtingen geen stukken vóór 10 November a.s. te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE DORDRECHT Aan de Gem. U.L.0.-school voor jongens en meisjes aan den Groenedijk 45A, hoofd de heer H. Schuurman, wordt gevraagd een Leerkracht in het bezit van de hoofdakte en de akte wiskunde; andere U.L.0.- bevoegdheden strekken tot aanbeveling. Jaarwedde volgens Rijksregeling, gemeente Ie klasse. Sollicitatie (adres op zegel) met volledige en uitvoerige inlichtingen geen stukken vóór 15 November 1943 in te zenden aan den Burgemeester. Persoonlijke kennismaking alleen na uitnoodiging.

GEMEENTE ZAANDAM De Burgemeester van Zaandam roept sollicitanten op voor de betrekking van Hoofd van de school voor openbaar buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnigen) te Zaandam. Bevoegdheden: Hoofdakte, akten j.r. (Diploma A en B. Handenarbeid) . Bezit van akten Gymnastiek L.O. .en Teekenen strekt tot aanbeveling. Inzending van stukken vóór 15 November 1943 aan de Personeelcentrale. Gemeentehuis, Zaandam.

GEMEENTE ROTTERDAM Aan de gemeentelijke Ambachtsschool voor den Scheepsbouw. Oranjeboomstraat 298, Rotterdam, wordt tegen 1 Maart 1944 gevraagd: a. een Leeraar voor de practische vakken aan scheepsbouwers voor ± 36 lesuren per week ; b. een Leeraar voor het vakteekenen en de bijbehoorende vaktheorie aan scheepsbouwers voor ± 25 lesuren p. week. Wettelijke bevoegdheid gewenscht. Salaris volgens Rijksregeling. Nadere inlichtingen bij den directeur. Sollicitaties vóór 15 November a.s. aan den Burgemeester van Rotterdam.

GEMEENTE AMERSFOORT Aan de Openbare Melsjes-U.L.0.- school met 5-jarigen cursus wordt gevraagd: een ONDERWIJZERES Vereischt wordt het bezit van hoofdakte en (of) een of meer u.1.0.-bevoegdheden, bij voorkeur Fransch of Duitsch M.O. Inzending aan den Burgemeester van sollicitatie-adres (op zegel) met volledige en uitvoerige inlichtingen omtrent de bevoegdheden, enz., binnen een week na verschijnen dezer.

[HI Wordt meer woord door onze beproefde, door vele autoriteilen aanbevolen, individueel geleide Mentale Training welke Uw Zelfvertrouwen, Wilskracht, Concentratie, Geheugen en Takt versterkt, Uw spreek-, bloosr en andere angsten opheft en Uw sluimerende vermogens positief richt. ♦ GRATIS BOEKJE Nr. 17 met interessante artikelen en alle inlichtingen op aanvrage onder vermelding van dit blad en bijsluiting van 20 ets. postzegels voor adm. kosten PELMAN INSTITUUT voor Mentale Training Damrak 68 Amsterdam Tel. 41878

GEMEENTE BARSINGERHORN (nabij Schagen) De Burgemeester der gemeente Barsingerhorn roept sollicitanten op voor de betrekking van Onderwijzer of Onder wij zeres aan de openbare lagere school, dorp Barsingerhorn. Akten j en k vereischt. Stukken vóór 12 November 1943 aan den Burgemeester van Barsingerhorn.

GEMEENTE HILVERSUM De Burgemeester van Hilversum (gemeente Ie klas) roept sollicitanten op naar de betrekking van Onder wij zer es aan de openbare school nr. 16 (school voor gewoon l.o.). 'Aanmeldingen met volledige inlichtingen (geen stukken) vóór 10 November a.s. aan den Burgemeester ten gemeentehuize. Het lidmaatschap van het Opvoedersgilde strekt tot aanbeveling. Persoonlijke kennismaking uitsluitend na oproeping.

GEMEENTE BEEMSTER Gevraagd aan de Openbare La- school te Middenbeemster een Onderwijzer Sollicitatiebrieven met uitvoerige inlichtingen omtrent bevoegdheden, staat van dienst, enz., vóór 1 Nov. 1943 aan den Burgemeester van Beemster te Middenbeemster. Afschriften van akten en andere bewijsstukken eerst in te zenden op aanvrage. Geen bezoek dan na oproeping.

GEMEENTE HUNSEL De Burgemeester der gemeente Hunsel roept sollicitanten op voor de betrekking van Onderwi j zer (es) aan de O.L. School te Hunsel Dorp. Sollicitatiestukken te zenden vóór 25 October a.s. aan den Burgemeester.

Tegen 15 November gevraagd: een Secretaresse Gerout. stenotypiste, middelb. onderwijs en kennis van Duitsch. Flink salaris. Br. m. uitv. inl. over schoolopl., vroegeren werkkring enz. aan Ir. R. VAN DER VEEN, Bijk. v. d. N. O. C., Apeldoornscheweg 246, Arnhem. Telef. 21173.

Wnd. Hoofdopsteller: J. Hettema, Vinkeveen. Verantwoordelijk voor de advertenties: B. Otte, Bussum. Uitgave: Nenasu. Drukker: N.V. Drukkerij voorheen L. E. Bosch & Zoon, Oude Gracht 172—176, Utrecht. Verschijnt: eiken Zaterdag. Abonnementsprijs: 5 gld. per jaar. Prijs per nummer: 12 ct. K. 2350 P. 1118/4. Registratienummer voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen: 538.990.