is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 45, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE DELFT Aan den openbaren Handelscursus en ochtendschooltijden) wordt gevraagd een Leeraar of Leerares * in machineschrijven en stenografie. Aantal lesuren 8. Bezoldiging volgens Leidraad. Sollicitaties aan den Burgemeester vóór 31 Maart a.s.

GEMEENTE STEENWIJK Herhaalde oproep Aan de openbare lagere school C (zes leerjaren) wordt gevraagd een Onder wij zeres in vasten dienst. Bevoegdheden nuttige handwerken en lichamelijke oefening vereischt. Salarisregeling 2e klasse. Begrip voor den nieuwen tijd strekt tot aanbeveling. Stukken in te zenden vóór 1 April 1944 aan dén Burgemeester van Steenwijk. Geen bezoek dan na uitnoodiging.

GEMEENTE HAARLEM Tegen den aanvang van den cursus 1944—-1945 worden bij het middelbaar on'derwijs gevraagd: le. een leeraar in de FRANSCHE taal, 3e, een leeraar in de DUIT'* SCHE taal. Volledige vaste betrekkingen. Jaarwedde rijksregeling. Sollicitaties binnen 10 dagen aan den Burgemeester met opgaaf van geboortedatum, bevoegdheden, diensttijd en namen en adressen van personen, die inlichtingen kurmen verstrekken. Geen stukken overleggen. Geen bezoek dan na oproeping.

GEMEENTE ROTTERDAM Aan' de Openbare Lagere scholen te Rotterdam is te vervullen de betrekking van.ttjdelijk Onderwijzer in de lichamelijke oefening (middelbare bevoegdheid) voor ongeveer 25 uren per week, voorloopig tot 1 September 1944. Sollicitaties (aanvankelijk zonder overlegging van stukken) op gezegeld papier vóór 27 Maart 1944 in te zenden aan den Burgemeester. Indien geen gezegeld papier behoeft te worden gebruikt, moet zulks uit het soilicitatie-adres blijken. In het soilicitatie-adres te vermeiden geboortedatum, opleiding, akten en diploma’s met datum van het behalen daarvan, huisadres, adres van ■ de Inrichting, waaraan de sollicitant is verbonden, alsmede opgave van leeraren In de tegenwoordige betrekking.

GEMEENTE WINTERSWIJK (2de klasse) Gevraagd: I. aan de te stichten school voor v.g.1.0. (herhaalde oproep): a. Onderwijzer bezit akte Duitsch, handenarbeid en/of tuinbouwkunde strekt tot aanbeveling: b. Onderwijzeres bezit akte Duitsch, handenarbeid en/of eenv. huishoudkunde strekt tot aanbeveling. n. aan de 0.1. school te Brinkheume: een Onder wij zeres Sollicitaties, met volledige inlichtingen, vóór 22 Maart a.s. aan den Burgemeester.

ERASMIAANSCH GYMNASIUM TE ROTTERDAM Tegen 1 September 1944 is te vervullen de betrekking van: Leeraar in de geschiedenis. Bevoegdheid voor Nederlandsche taal en letterkunde strekt tot aanbeveling. De vast aangestelde leeraren hebben het recht deelhebber te worden in* het W. en W.-fonds der school tegen een jaarlijksche bijdrage van 1% van hun wedde. Benoeming geschiedt eerst na geneeskundig onderzoek Nadere inlichtingen geeft de Rector, Dr. M. J. Pattist. Adressen aan den Wnd. Curator-Secretaris, vóór 8 April IM4. Curatoren van het Erasmiaansch Gymnasium: Dr. H. Burgerhout, Voorzitter. Dr. C. M. Kleipool, wnd. Secr., Mathenesserlaan 437, R’dam-W.

GEMEENTE ASSEN De Burgemeester van Assen roept sollicitanten op naar de betrekkin'g van Onderwijzer(es) aan de school voor v.g.1.0, (Hoofd de heer N. van der Meulen). Aanmelding met volledige inlichtingen (geen stukken) vóór 25 Maart a.s. aan den burgemeester.

GEMEENTE HEEMSTEDE De Burgemeester van Heemstede roept sollicitanten op voor de betrekking van tijdelijk Onderwijzer (es) aan de openb. U.L.O. school a.d. Bronsteeweg (Hoofd H. Venema). Infunctietreding 1 Mei a.s., vermoedelijk tot 1 Jan. 1945. Bezit hoofdakte en practische ervaring vereischt. Stukken aan den Burgemeester, binnen 14 dagen na den datum van dit blad.

GEMEENTE APPINGEDAM Gevraagd wordt aan de 0.1. school te Opwierde (2-mansschool) wegens ziekte van den tegenwoordigen functionaris, een tijdelijk HOOFD voor den duur van pl.m. 3 maanden. Stukken in te zenden aan den Burgemeester van Appingedam binnen 1 week na het verschijnen van dit blad. Spoedige indiensttreding. Bezoek alleen na oproeping.

GEMEENTE GRONINGEN Herhaalde oproeping Bij het openbaar lager onderwijs der gemeente Groningen wordt gevraagd een tijdelijk Onderwijzer (es) in lichamelijke oefening. Vereischt is het bezit van de akte voor Lich. Oefening MO, zoomede het Diploma Zwemonderwijs, afgegeven door den N.Z.RB. Infunctietreding zoo spoedig mogelijk. Gegadigden gelieven hun sollicitatiestukken (sollicitatie op zeg»li met bewijs van zedelijk gedrag in te zenden aan de afdeeling „Onderwijs” ter gemeente-secretarie.

GEMEENTE HAARLEM Onderwijzers met hoofdakte en Onderwijzeressen die voor plaatsing op de iijst voor een benoeming bij het gemeentelijk gewoon- en voortgezet gewoon lager onderwijs in aanmerking wenschen te komen, kunnen hiervan doen blijken bij gezegelde sollicitatie (tenzij zegelvrij krachtens wettelijk voorschrift) aan den Burgemeester vóór 25 Maart a.s. Bij de beknopte sollicitatie moet worden gevoegd een opgaaf van datum en jaar van geboorte, akten, volbrachten diensttijd en van de namen en adressen van personen, die inlichtingen kunnen geven. Geen stukken overleggen. Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben kunnen volstaan met een ongezegeld bericht van handhaving van de sollicitatie.

GEMEENTE HENGELO (O.) De wnd. Burgemeester van Hengelo (O.) (2e klasse) roept sollicitanten op voor de betrekking van HOOFD var.' de Willemschool (school voor gewoon lager onderwijs met 6 leerjaren). Sollicitatiestukken gericht aan den wnd. burgemeester in te zenden aan de afdeeling Onderwijs en Personeelszaken der Secretarie vóór 26 Maart 1944.

Opsteller: J. Hettema, Vinkeveen. Verantwoordelijk voor de advertenties: B. Otte, Bussum Uitpve. Nenasu. Drukker: N.V Drukkerij voorheen L. E. Bosch & Zoon, Oude Gracht 172—176, Utrecht. Verschijnt: eiken Zaterdag. Abonnementsprijs: voor Nederland 1 5, : buitenland ƒ 6,50 per jaar. Prijs per nummer: voor Nederland 12 ct ; buitenland 15 ci. K. 2350 P/1118/4. Registratienummer voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen: 538.990.