is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 20, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.V.L.O.]^.

Den Kon. hdariastraat 24 Dele foon 722543 – Giro 452370

Toen de Bestuurder van het A.V.L.0.N., Prof. Dr. R. van Genechten, 10 Maart van het vorig jaar door den Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen benoemd werd tot Gemachtigde voor het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, meende het Hoofdbestuur van het N.O.G. de belangen van zijn leden het best te kunnen behartigen, door heen te gaan. De heeren waren niet bereid mede te werken aan de herordening op het gebied van de onderwijzers-vakbeweging in dien zin, dat alle onderwijzers en leeraren tenslotte vereenigd zullen worden in één organisatie, welke gedragen zal worden door de gedachte, dat voor de wederopstanding van het Nederlandsche Volk in de eerste plaats noodig is de bereidwilligheid van den enkeling, cm het eigen belang ondergeschikt te maken aan de belangen van de maatschappelijke groep, waartoe hij behoort, terwijl de belangen van deze maatschappelijke groep weer ondergeschikt dienen te zijn aan het volksbelang. Hoewel het N.O.G. volgens punt I van zijn beginselprogram de oprichting van één algemeene vakvereeniging na zou streven, vond het Hoofdbestuur van het N.O.G. deze eenwording in feite ongewenscht.

Het Hoofdbestuur van het Ondersteuningsfonds, opgericht in 1880 door het N.0.G., nam de houding van het Hoofdbestuur van het N.O.G. tot voorbeeld en meende de belangen van de aan zijn hoede toevertrouwde ondersteunden het best te behartigen, door ook heen te gaan. Dit aftreden had tot gevolg, dat het Ondersteuningsfonds 31 medewerkers, die als verzorgers de belangen van ondersteunden behartigden, kwijtraakte. Deze heeren konden hun sociaal gevoel niet buiten de politiek houden. Van hun a-sociaal gedrag werd goede nota genomen. Door de medewerking van de districtshoofden voor de afdeeling voor Geldelijken Bijstand van het A.V.L.O.N. was het mogelijk, 31 A.V.L.0.N.-leden als verzorger in te schakelen. Zelfs de ondersteunden in de uithoeken van ons land ondervonden geen enkelen last van dezen ommekeer. Zonder eenige vertraging werden de gelden uitgekeerd.

Sinds 10 Maart 1942 keerde het óndersteuningsfönds ƒ 21.842.— uit. Alle werkzaamheden werden door de afdeeling voor Geldelijken Bijstand van het A.V.L.O.N. verricht. De vroegere ondersteuningen werden voortgezet, terwijl nieuwe aanvragen tot volle tevredenheid werden behandeld.

Allen die de unificatie op het gebied der onderwijzers-vakbeweging willen bevorderen, dienen tot het A.V.L.O.N. toe te treden, opdat de werkzaamheden der vakorganisaties met onverminderde kracht voortgezet kunnen worden.

Het is een verheugend teeken, dat ook in de kringen van het N.O.G. deze meening heeft postgevat. Als bewijs hiervan diene de hieronder afgedrukte verantwoording van de op postrekening 38.82.17, ten name van ondergeteekende, gestorte vrijwillige bijdragen.

Ondsüi&JtswLninqA^ndA

Opgericht in 1880 door het N.O.G.

Vrijwillige bijdragen, ontvangen in Ootober, November en December 1942 en Januari 1943. MeJ. A. J. d. V. te M., f 10.— ; G. A. S. te A., f 0.50; A. A. K. te H., f I. ; J. E. d. H. te A. i I. ; MeJ. J. J. B. te H., f 5.—: S. V. d. L. te E., f I.—; MeJ. L. V. S. te G.. f I. ; P. B. te A., f I. ; MeJ. A. V. N. te A., f 0.50; MeJ. N. D. te d. H., £ 0.25; A. D. S. te A., f I.—; P. T. te U., f I.—; H. v. W. te d. H., f O 50 P. B. te N.. f 2.50; A. D. te A. f 4. ; W. L. G. B. te R., f I.—; M. V. H. S. te A., f 10.—; M. D. te d. H., f 1.20; H. J. V. W. te W., f 2.—; J. L. P. te 8.,

f 10.— : Mei. M. I. A. te H., f 1.50; MeJ. G. V. d. H. te d. H. f I.—; C. W. H. te 0., f 2.50; B. W. S. te A.. f 0.50; R. D. te L., f 5.—: R. H. D. te d. H., f I.—; MeJ. P. C. V. R. te d. H. f 5. ; G. D. Hei te G>, f I.—; S. B. te A. f I.—; MeJ. H. W. C. V. A. te A., f 10.— ; MeJ. G. L. te A., f 5.—; C. v. A. te A., f 2.—; MeJ. H. J. S. te A., f 2. ; MeJ. M. J. B. te A., f 5,—; J. M. v. ’t K. te A., f I.—; A. C. d. S. te A., f I. ; G. H. V. te S., f 2.—; Dr. T. v. L. te d. H., f 3. ; P. V. B. te d. H., f I. ; A. R. te R., f I.—; R. H. H. te 8., f 0.50; J. V. E. te d. H., f I. ; H. B. D. te A., f 2.—; J. C. W. K. te d. H., f 0.50; F.

F. J. en Mevr. H.-N. te d. H., f 3 50; D. V. Z. te M., f I. : P. v. d. S. te d. H., f I.—; Mevr. L. K. te d. H., f 0.50; J. C. B. te A., f 0.50: J. J. v. T. te d. H., f I.—; J. V. E. te d. H., f 0.50; G. J. te D., f 3.50; Mej. J. G. d. J. te d. H., i I.—: M. T. te M., f I.—; P. d. K. Jr. te d. H., f 0.50; Mej. J. W. G. te A.. f 2.—; Mej. J. B. M. te A., f 4.—; Mej. P. T. te N. H., t 1.50; J. C. G. te A., f I.—: J. H. Z. te d. H., f 10.—; J. F. K. te T. N., f 2. ; P. K. te 8., f I.—; A. K. te N., f 0.50; J. H. te S., f I.—; J. J. P. te 8., f I._; T. T. te A., f 2.—; J. G. V. W. te A., f 4.—; W. F. v. d. W. te A., f 2. ; Mej. C. F. d. K. te A., f I. ; H. H. te W., f I. ; G. J. R. te A., f 2.50; W. J. D. te d. H.. f 0.50; J. K. te D., f I.—; A. J. R. H. te A., f 10.—; J. H. M. te d. H.. f I.—; M. C. V. d. K. te G., f I. ; P. M. d. B. te M., i 2.—; C. d. C. te N. T., f I.—; Mej. A. J. C. te S., f I.—: P. c. H. V. te L., f I.—: s. M. K. te D. H., f 0.50; P. V. te d. H., f 5.—; Mej. D. B. te d. H., f 2.—; M. H. V. te A., t 5.—; Mej. M. D. G. te A., f 3.—; J. v. d. B. te 8.. f I. : H. F. V. d. H. te d. H., t 0.50; A. G. H. te d. H., f 0.50 ; J. S. te d. H., i 0.50; Mej. A. C. W. te M., f I.—; J. V. R. te A., f 2.50; A. H. E. v. V. te A. a. d. R., f I._; K. D. te A., f 2.50; Mej. A, M. G. te A.. f 2.50; Mej. H. M. E. M. te A., f I.—; Mej. C. S. te A., f I.—: F. W. V. L. te A. a. d. R., ,f I.—; J. S. te A., f 2.50; Mej. S. A. J. te A., f I. : H. K. te A., f 2.—; B. C. H. te B. f I._; F. A. S. te E., f I.—; F. A. E. K. te d. H., f I.—; A. M. d. L. te H., f I. ; Wed. L. te H., f 1.50; M. P. te W. f 2.50; J. Z. L. P. P. te L., f I.—; Mevr. L. V. te N., f I.—; U. A. v. L. te V., f I.—; P. J. te D., f 2.50; E. H. E. M. te E., f 2. ; J. v. E. te A., f 5.—; W. L. V. te A., f I. ; Mej. K. H. te A., f 2.—; H. G. D. te G.-A.. f I. ; J. L. J. G. te A. a. d. R„ f I.—; P. J. N. V. te R., f I.—; Wed. W. te d. H., f I. ; Dr. T. C. T. te d. H., f I.—; A. P. te 8., f 5.—; Mej. M. Ph. M. te A., f 1.50; Mej. T. K. te A., f I.—: Mej. M. A. d. H. te A., f 1.50; Mej. E. E. te A., f 2.50; Mej. C. M. t. C. te A., f 2.50; E. C. d. B. te A., f 5. ; D. G. R. te A., f I.—; W. A. A. K. te W.. f I.—; J. F. B te N., f I.—; Mej. W. A. V. D. te W., t I. ; H. K. te G.-A., f I. ; H. G. V. E. te d. H., f 1.50; A. We. te W., f I. ; R. H. G. F. te A. a. d. R., £ 2.50; Mej. G. M. B. te A., f 2.—; H. C. G. te A., f I. ; Mej. M. A. K. te A., f 4. ; Wed. K.-A. te A., f I. ; Mej. N. B. M. B. te A.. f I.—; Mej. J. d. K. te H., f 2.50; J. S. te N.-8., £ 2.50; H. S. Sr. te A., f I.—; H. C. H. te L., f I. ; Wed. E.-E. te A., f 2. ; M. B. te d. H., f I.—; M. J. K. te d. H., f 0.50; A. B. N. te d. H., f 0.50; H. J. H. te A., f I. ; Mej. A. S. te L.. f I. ; Wed. H.-K. te L., f I.—; M. M. V. W. te S., f I.—; W. H. te S. te A., f 2.50; M. J. K. te A., f 0.50; L. L. en M. M. d. R. te V., f 3.—; Mej. G. H. V. E. te A., f I. ; B. G. M. te D.. f I. ; M. d. V. te S., f 2.50; M. & V. te d. H. f I.—; Mej. M. J. v. d. B. te G., f I.—; Mej. M. K. te A.,' f I.—; H. K. S. te H. e. 8., f I. ; Mej. S. E. A. te A., f 2.—; G. V. P. te 0., f I. ; L. J. S. te A., f I.—; K. H. v. F te G., f I.—; Mevr. V. R.-v. d. B. te W., f 0.50; Mevr. N. 8.-B. te A., f 2.50; Mej. B. M. M. te A. f I. ; J. T. te 8., £ I.—; D. L. te A., f 2.50; Mevr. H. O. te 8., f I.—; Mej. N. N. V. te E., f I. ; L. B. te d. H., f 0.50 ; L. D. te A., f I.—; Dames K. en M. V. te D., f 2. ; T. K. te D.. f I.—; A. A. V. A. te E., f 1.—; A. v. d. H. te V., f I. ; J. G. C. V. te L., f I.—; A. B. te V., f I. ; Mevr. de Wed. D.-K. te A., f 5.—; Mevr. 8.-V. te L. £ I.—; Mej. J. H. B. te A., f 5.—.

A. LAPPERRE,

Boofdopsteller; W. Th. de Boer, Den Haag. Verantwoordelijk voor de advertenties; B. Otte, Bussum. Uitgever; Nenasu Drukker; N.V. Drukkerij voorheen L. E. Bosch & Zoon, Oude Gracht 172—176, Utrecht. Verschijnt; eiken Zaterdag. Abonnementsprijs: 5 gld per jaar. Prijs per nummer; 12 ct. K. 2350 P.V. 1894/14. Registratienummer voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen; 538.990.