is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 27, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POLITIEK indG \ OPVOEDING

Slot van blz- 6, no. 26.

Ons volk ziet zich wakker gemaakt uit den individuaiistischen droom, ziet zich een kuituurbezit en ik denk hierbij aan onze gebieden over de zee —, waaraan het eeuwen gewerkt heeft, in enkele jaren ontnomen. Dit volk, ééns doordrongen van een geest, die een imperium kon scheppen, dat den toon aangaf in het wereldgebeuren, zakte af tot zooveeisterangs-mogendheid ; erger nog : bestond tenslotte bij de gratie der Anglo-Amerikanen en joden. En thans beleeft dit volk zijn diepste tragiek: het einde van het oude Rijk. Het kan slechts hopen, dat er nog wat behouden mag blijven van datgene, waarop het onvervreemdbare rechten heeft. Tot in het merg aangetast door een ontbinding, bevorderd door joodsche splijtzucht, vervallen tot elkaar bestrijdende, belasterende groepen en partijen kon dit volk niet verhoeden, dat thans de slooping van het eens zoo trotsche Rijk door de Revolutie ter hand wordt genomen.

En toch; dit volk moet blijven leven! Dan dienen thans alle krachten te worden ingezet om de jeugd het ideaal te geven, dat zij noodig heeft om ons volk het Nieuwe Rijk te doen ingaan. Dit ideaal wordt nu eenmaal bepaald door de omstandigheden, die de nuchtere harde werkelijkheid ons stelt. Het is dus in de eerste plaats een vereischte, dat in de school aan de rijpere jeugd de situatie wordt duidelijk gemaakt, waarin ons land verkeert. Verstoken van de rijke bronnen van overz,ee is ons volk gedwongen zich anders te oriënteeren. In verband hiermee moet de Groot-Germaansche gedachte en de Europeesche levensruimte tot een helder begrip worden gemaakt. De afkeer van een samenwerking met Groot-Duitschland moet overwonnen worden door de jeugd duidelijk voor oogen te stellen, dat het Groot-Germaansche Rijk een bond van vrije volken zal zijn op den natuurlijken grondslag van hetzelfde bloed.

Met dezen grondslag is tegelijkertijd de voor de toekomst onverbrekelijke band gelegd; de vrije ontwikkeling der Germaansche volken zal mogelijk zijn binnen het kader der sociale, economische en kultureele samenwerking.

En dit wil dus zeggen, dat niet alleen wij ons naar Duitschland zullen oriënteeren, maar dat een

krachtig Dietsch volk eveneens zijn invloed op het Duitsche zal uitoefenen. Vrije samenwerking in het bewustzijn van den samenhoudenden band, wederzij dsche uitwisseling en beïnvloeding zullen dan versterking van den eigen volkschen aard kunnen bewerkstelligen.

Het is de vrije volksche ontplooiing in het verband van de Germaansche familie.

Slechts bij krachtige volken is deze wederzij dsche beïnvloeding en daarmede gepaard gaande versterking van eigen aard ten dienste van het geheel, mogelijk; een zwak volk wordt onderhoorig, verliest zijn eigen karakter en schaadt den gezamenlijken ophouw. Daarom eischt het toekomstige verbond van vrije Germaansche naties van ons volk, dat het krachtig worde.'

En hier kan de opvoeder bij het tweede element der Nieuwe 'Orde aansluiten; de innerlijke versteviging van ons volk door het sodalis-

Nationalisme en Socialisme moeten bevruchtend op elkaar inwerken, waardoor Natbnaal-Socialisme gebóren wordt. Hierbij aansluitend moet over de middelen gesproken worden, die Winterhulp, Nederlandsche Volksdienst en Widsdienst als opvoedingsinstituten in daadwerkelijk socialisme voor ons volk bedoelen te zijn.

, , Het hier besprokene moge aanleiding zijn tot het opstellen van een leidraad, aan de hand waarvan de

opvoeder voor de hoogste klasse der Middelbare scholen en -vakscholen, alsook voor de studenten zijn politieke vormingslessen kan aanvangen, Dat het Opvoedersgilde hierin de hand moet hebben, is vanzelfsprekend. Zij is in ons land de eenige organisatie, waarvan de leden in staat zijn met heel hun ziel zich voor dit werk te geven. Bij het verwerkelijken van het hier gebodene zullen verschillende détails behanmoeten worden: het inschakelessen in den rooster, de noodzakelijkheid om bij het examen vorderingen van den leerling te toetsen, de mogelijkheid om een geheele school in te zetten voor Winterhulpcollectes en

Politiek is het „Leitmotiv in de opvoeding. Het sterk maken van onze jeugd in lichamelijken en geestelijken zin, opdat zij straks de draagster kan zijn van de opbloeiende Dietsche kuituur als wezenlijk bestanddeel van de Groot-Germaansche en Europeesche ontwikkeling. grootsche doel dat wij steeds moeten hebben

is dan ook duidelijk dat tegelijkertijd de beste karaktereigenmoeten worden aange‘

j 1 Het gaat orri de toekomst van ons zal leven! Op ons rust de thans de handen meen te .fin met sterken innerlijken en uiterlijken drang den weg tot de vrijmaking van onze jeugd mede te helpen banen,

G. E. M. JANSSEN.

Ook uw plaats is in het

Opvoedersgilde 1